Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Końskich, ul. Partyzantów 1 
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na

 

„Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Barycz”

 

CPV 60113400-7

 

Szczegółowy harmonogram dowozów i inne wymagania stawiane oferentom określa Specyfikacja I.W.Z. którą można odebrać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich, ul. Partyzantów 1 w godz. 730 – 1530.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne z ich miejsca zamieszkania
do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy w dni nauki szkolnej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Okres świadczenia usługi 01.06.2006r. do 30.06.2007r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) są uprawnieni do przewozu osób;

c)posiadają niezbędną do wykonania zamówienia ilość środków transportu z dostosowaniem ich do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich.

 

Ocena spełnienia wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/nie spełnia

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena za 1km przewozu określona w PLN.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert w terminie do dnia 19.05.2006r.
do godz. 1000 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2006r. o godz. 1015 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich w obecności oferentów.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/04/26 13:20:36
Redaktor: Administrator