Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich, ul. Partyzantów 1 
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na

 

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli
 i gimnazjów na terenie Gminy Końskie”

 

CPV 60113100-4

 

Szczegółowy harmonogram dowozów i inne wymagania stawiane oferentom określa Specyfikacja I.W.Z. którą można odebrać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich, ul. Partyzantów 1 w godz. 730 – 1530.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów na zajęcia lekcyjne do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Końskie.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania usługi 01.09.2006r. do 30.06.2007r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję na przewóz osób;

niezbędną do wykonania zamówienia ilość środków transportu

Ocena spełnienia wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/nie spełnia

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena wykonania.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.


Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert w terminie do dnia 09.08.2006r.
do godz. 1000 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2006r. o godz. 1000 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich w obecności oferentów.

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych
dn. 27.06.2006r. i  zostało opublikowane w BZP nr ..171.. z dnia 07.07.2006.r.  poz. 35725

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:46:40
Redaktor: Administrator