Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

NA TERENIE MIASTA I GMINY KOŃSKIE

 

 

 

 

Numer

wpisu

Forma

organizacyjna opieki

Miejsce

prowadzenia

żłobka lub klubu dziecięcego

Nazwa lub

imię i nazwisko

prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

 

Adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

 

 

Numer NIP

 

 

Numer REGON

 

 

Data wpisu

 

nazwa

 

1/2011

Klub dziecięcy

ul. Klonowa 17

Końskie

woj. świętokrzyskie

Mariusz Druszcz

ul. Towarowa 6A

26-200 Końskie

woj. świętokrzyskie

 

6581295482

 

290697252

16.09.2011

 

 

 

 

 


 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Podstawa prawna:

 

Art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.).

 

 Wymagane dokumenty:

 

Wypełniony wniosek

Załączniki do wniosku

 

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

 

2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;

 

3) oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;

 

4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 

5) kopia dowodu dokonania opłaty.

 

Do wglądu:

 

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;

 

2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający    tożsamość;

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Wydział Edukacji , pokój 10 w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie ul. Partyzantów 1.

 

Termin załatwienia:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o wykreśleniu z rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/09/19 08:46:36
Redaktor: Administrator