Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Rejestry i ewidencje inne

Konta łącznego zobowiązania pieniężnego dla miasta i gminy Końskie

 

Podstawa prawna: ustawa z dn. 26.11.1998 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 155
z 1998 r.), Rozporządzenie Min. Fin. z dn. 25.05.1999 r. (Dz. U. Nr 50 poz. 511
z 1999 r.)

  


Ewidencja łącznego zobowiązania pieniężnego dla miasta i gminy Końskie


 

Podstawa prawna: ustawa z dn. 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94
poz. 431 z 1993 r. z późniejszymi zmianami), ustawa z dn. 12.01.1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 131 z późniejszymi zmianami), ustawa
z dn. 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101 poz. 444), rozporządzenie Min. Fin.
z dn. 10.09.1996 r. w sprawie łącznego zobowiązania piniężnego (Dz. U. Nr 12 poz. 539)

 


 Ewidencja wniosków o najem i zamianę lokalu mieszkalnego

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 02.07.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105 poz. 509 z późniejszymi zmianami)

 


 Rejestr przedpoborowych miasta i gminy Końskie

 

Podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony R.P. (Dz. U. Nr 4 poz. 16 z 1984 r. z późniejszymi zmiananami) i § 14 rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 05.05.1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 40 poz. 173 z 1992 r.)

  


Konta środków transportowych dla miasta i gminy Końskie

 

Podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmianami)

 

 


Rejestracja stanu cywilnego osób w księgach aktów: urodzeń, małżeństw
i zgonów.

 

Podstwa prawna: art. 2 i 5 ustawy z dnia 29.09.1986 r. Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (Dz. U. z dnia 06.10.1986 r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami)

 

 


Rejestr wydanych dowodów osobistych - archiwum teczek dowodowych

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 87 poz. 960 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) 


Lokalny Bank Danych - ewidencja ludności miasta i gminy Końskie prowadzona systemem komputerowym.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 87 poz. 960 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)   


Rejestr stałych i czasowych mieszkańców  miasta  i gminy Końskie prowadzony
w formie kartoteki.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 87 poz. 960 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)   


Ewidencja "obiektów innych" świadczących usługi hotelarskie

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29.01.1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 10 poz. 87)


Ewidencja pól biwakowych

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29.01.1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 10 poz. 87)

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/04/14 10:06:13
Redaktor: Administrator