Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr I/1/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 18 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558/ oraz zgodnie z protokółem Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik niniejszej uchwały Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej w Końskich wybrany został:

Radny Grzegorz Wąsik

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wyboru.

 

                                                                                            Przewodniczący Obrad

                                                                                                   Jerzy Gołacki

Załącznikdo uchwały Nr I/1/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 18 listopada 2002r

 

PROTOKÓŁ

Komisji Skrutacyjnej wybranej na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Końskich w dniu 18 listopada 2002 r. do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich.

Komisja Skrutacyjna w składzie

1. Radna Dorota Malicka . - Przewodnicząca Komisji,

2. Radny Zbigniew Kowalczyk - Członek Komisji,

3. Radny Bogdan Kuśmierczyk - Członek Komisji,

Stwierdza, co następuje:

W pierwszej sesji Rady Miejskiej bierze udział 21 radnych na ogólną liczbę 21 radnych.

Wydano 21 kart do głosowania.

Głosowało 21 radnych, głosów ważnych oddano 21. Głosów nieważnych nie było.

Zgłoszono na Przewodniczącego Rady Miejskiej następujących kandydatów:

Radnego Grzegorza Wąsika.

Kandydat otrzymał następującą ilości głosów:

Radny Grzegorz Wąsik 20 głosów.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej w Końskich został wybrany

Radny Grzegorz Wąsik

Niniejszy protokół stanowi integralną część Uchwały Nr I/1/2002 Rady Miejskiej w Końskich.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/04 10:56:57
Redaktor: Administrator