Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr II/11/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji

Rady Miejskiej w Końskich.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz § 25 ust. 1 i 3 Statutu Gminy z dnia 20 grudnia 2001 r. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 22 z dnia 22 lutego 2002r. Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się w głosowaniu jawnym wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady w osobach:

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

- Radny Jerzy Grodzki

2. Komisja Prawa i Praworządności

- Radny Krzysztof Lis

3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

- Radny Krzysztof Jasiński

4. Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

- Radny Wojciech Pasek

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                    Grzegorz Wąsik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/03 12:58:43
Redaktor: Administrator