Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr II/12/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania projektu zmian Statutu Gminy.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz § 30 ust. 1 i 2 Statutu Gminy z dnia 20 grudnia 2001r. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 22 z dnia 22 lutego 2002r. Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Powołuje się doraźną Komisję do spraw opracowania projektu zmian Statutu Gminy Końskie w terminie 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały.

2. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:

1. Radny Kowalczyk Zbigniew

2. Radny Grodzki Jerzy

3. Radny Lis Krzysztof

4. Radny Jasiński Krzysztof

5. Radny Pasek Wojciech

§ 2. Do pomocy wykonania prac określonych w § 1 ust. 1z głosem doradczym i pomocniczym w posiedzeniach Komisji uczestniczą: Sekretarz Miasta i Gminy, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Radca Prawny i Kierownik Biura Rady Miejskiej.

§ 3. Obsługę organizacyjno techniczną Komisji wykonuje Biuro Rady Miejskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       Grzegorz Wąsik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/03 12:53:16
Redaktor: Administrator