Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr II/13/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 listopada 2002r.

w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy w Końskich.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984/, art. 12 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr z 2001r. Nr 142 poz. 1593/ Rada Miejska na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

 

§ l. Odwołuje się Pana Ryszarda Ryszkę ze stanowiska Sekretarza Miasta i Gminy w Końskich z dniem 30 listopada 2002r.

§ 2. Odwołanie, o którym mowa w § 1 jest równoznaczne z trzymiesięcznym wypowiedzeniem stosunku pracy ze skutkiem na dzień 28 lutego 2003r.

§ 3. Zwalnia się Pana Ryszarda Ryszkę z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Grzegorz Wąsik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/03 12:45:13
Redaktor: Administrator