Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr II/14/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 listopada 2002r.

w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy w Końskich.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984/ Rada Miejska na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

 

§ l. Powołuje się Panią Marię Kucharską na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy

w Końskich z dniem l grudnia 2002r.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l grudnia 2002 r.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                  Grzegorz Wąsik

 

Uzasadnienie

Inicjatywa uchwałodawcza w tej sprawie następuje na wniosek Burmistrza. Pani Maria Kucharska posiada odpowiednie przygotowanie do pełnienia funkcji Sekretarza Miasta

i Gminy. W latach 1990-1999 była zastępcą kierownika Urzędu Rejonowego w Końskich. W latach 1999-2001 zatrudniona była w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wniosek jest zasadny w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Pana Ryszarda Ryszki.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/03 12:41:30
Redaktor: Administrator