Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr II/3/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Rady Miejskiej w Końskich.

 

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt.2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602; Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 89, poz. 971; z 2002 r. Nr 23,poz. 220) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Jerzego Rąbalskiego w Okręgu Wyborczym Nr 3 na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Uchwała podlega doręczeniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Komisarzowi Wyborczemu oraz Panu Jerzemu Rąbalskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               Grzegorz Wąsik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/04 10:03:18
Redaktor: Administrator