Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała N II/4/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Końskie.

 

Na podstawie art. 3 ust. l, art. 18 ust.2 pkt. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Skreśla się dotychczasowy paragraf 18 ust. 4 Statutu Gminy i nadaje mu się brzmienie:

„Na pierwszej sesji Rada spośród swoich członków dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady. Dwóch Wiceprzewodniczących wybiera na pierwszej lub kolejnej sesji”.

§ 2. W Regulaminie Rady Miejskiej stanowiącym załącznik Nr 6 Statutu Gminy skreśla się § 55 i nadaje się mu brzmienie:

„Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera Przewodniczącego Rady. Dwóch wiceprzewodniczących wybiera na pierwszej lub kolejnej sesji”.

§ 3. Ilekroć w Statucie Gminy jest mowa o wiceprzewodniczącym należy przez to rozumieć wiceprzewodniczących

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           Grzegorz Wąsik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/04 09:59:36
Redaktor: Administrator