Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr II/5/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Miejskiej i ich liczbowego składu.

 

Na podstawie art. l8a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące stałe Komisje i ich liczbowy skład:

1. Komisję Rewizyjną w liczbie 7 radnych.

2. Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w liczbie 9 radnych.

3. Komisję Prawa i Praworządności w liczbie 9 radnych.

4. Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w liczbie 9 radnych.

5. Komisję Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska w liczbie 7 radnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           Grzegorz Wąsik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/04 09:56:42
Redaktor: Administrator