Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr II/6/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie wysokości diet dla radnych.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Końskich:

1. Dla radnych nie będących funkcyjnymi członkami Rady miesięczną dietę w wysokości 27 % maksymalnej diety jaką może otrzymać radny w gminie od 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców.

2. Dla funkcyjnych członków Rady miesięczną dietę w wysokości:

Przewodniczący Rady - 93 % maksymalnej diety,

Wiceprzewodniczący Rady - 67 % maksymalnej diety,

Przewodniczący Komisji - 50 % maksymalnej diety.

Za maksymalną dietę uważać należy dietę jaką może otrzymać radny w gminie od 15tys. do 100 tys. mieszkańców.

§ 2.1. Radnemu nie potrąca się diety za nieobecność na plenarnym posiedzeniu Rady i posiedzeniu Komisji w przypadku delegowania jego osoby do wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej lub Komisji Rady.

2. Podstawą wypłaty diety za nieobecność radnego o której mowa w ust. 1 jest podpisane wg właściwości polecenie wyjazdu służbowego.

3. Za każdą nieobecność członków Rady w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady na plenarnym posiedzeniu Rady lub posiedzeniu Komisji z wyjątkiem ust. 1 miesięczna dieta ulega zmniejszeniu:

1) dla radnych będących członkami jednej Komisji o 1/2 (jedną drugą)

2) dla radnych będących członkami dwóch Komisji o 1/3 (jedną trzecią).

4. Miesięczne diety radnych obejmują koszty podróży związane z dojazdem z terenu gminy do siedziby Rady w związku z wykonywaniem mandatu radnego.

5. Pozostałe koszty podróży wypłacane są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/7/1998 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 1998 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           Grzegorz Wąsik

 

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2000 r. nowych przepisów regulujących ustalenie wysokości diet dla radnych gmin, tj. : znowelizowanego zapisu art. 25 ust.4,6,8 i 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gmin zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały, ustalającej wysokość diet dla radnych Rady Miejskiej w Końskich w oparciu o w/w przepisy.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/03/20 14:32:57
Redaktor: Administrator