Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr II/7/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza

Miasta i Gminy w Końskich

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U Nr 61, poz. 707 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2002 r. dla Pana mgr KRZYSZTOFA OBRATAŃSKIEGO - Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich wynagrodzenie miesięczne brutto:

- zasadnicze wg XXI kategorii zaszeregowania ze stawką 4.530 zł. (słownie złotych: cztery tysiące pięćset trzydzieści),

- dodatek funkcyjny wg 9 stawki - 250 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania w kwocie 1.775 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć ),

- dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 2. Panu mgr Krzysztofowi Obratańskiemu wypłacana jest nagroda jubileuszowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3. Na podstawie ustaleń zawartych w §§ 1 - 2 niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich podpisuje zaszeregowanie.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Końskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2002 r.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               Grzegorz Wąsik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/04 09:34:35
Redaktor: Administrator