Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr II/9/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Końskich.

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 ) oraz § 28 ust. 1 Statutu Gminy z dnia 20 grudnia 2001 r. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 22 z dnia 22 lutego 2002r. Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się w głosowaniu jawnym wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w osobie

Radnego Zbigniewa Kowalczyka

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     Grzegorz Wąsik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/04 09:29:38
Redaktor: Administrator