Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA   NR   III/16/2006

 Rady  Miejskiej  w  Końskich

z  dnia  21 grudnia 2006r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2007.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220;  Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) oraz art. 41 ust. 2 i 5 i art. 18 ust. 3a i ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku ( Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 oraz Nr 167, poz. 1372; z 2003r. Nr 80, poz. 719; Nr 122, poz. 1143; z 2004r. Nr 29, poz. 257; Nr 99, poz. 1001; Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 23, poz. 186; Nr 132, poz. 1110; Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485; z 2006r. Nr 170, poz. 1217; Nr 171, poz. 1225) i art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485; Nr 66, poz. 469; Nr 120, poz. 826) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

   

                § 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2007” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  

                § 2. Realizację Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

  

                § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                         Przewodnicząca  Rady  Miejskiej

                                                                                 Barbara Zielińska   

 

 

 

Załącznik  Nr  1

do Uchwały  Nr III/16/2006

Rady  Miejskiej  w  Końskich

z  dnia 21 grudnia 2006r.

  

GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  I  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII  W  KOŃSKICH  NA  ROK  2007

 

 

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (art. 41) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych
od alkoholu, jako zadania własnego gminy, które obejmuje następujące przedsięwzięcia:

 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (art. 10) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, jako zadania własnego gminy, które obejmuje następujące przedsięwzięcia:

 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

  

Realizacja powyższych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Końskie.

  

ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

 

                                Niniejszy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich jest kontynuacją zadań realizowanych w roku ubiegłym i stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze zagadnień społecznych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Stosowane w programie skróty

 

Program – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2006;

GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

M-GOPS w Końskich – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich;

AA – grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików;

Al-Anon - grupa samopomocowa dla osób współuzależnionych od alkoholu;

PLU – Poradnia Leczenia Uzależnień;

ZOZ w Końskich – Zakład Opieki Zdrowotnej w Końskich;

UMiG w Końskich – Urząd Miasta i Gminy w Końskich;

ZHP w Końskich – Związek Harcerstwa Polskiego w Końskich.

PCPR w Końskich – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

KIS – Klub Integracji Społecznej;

inspektor ds. rpa – inspektor do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

I. Cele strategiczne programu.

 

Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz problemów związanych
z narkotykami i in. środkami psychoaktywnymi;

Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;

Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

 

II. Cele operacyjne programu.

 

Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych;

Zmiana zachowań i postaw mieszkańców miasta i gminy Końskie w sytuacjach związanych z alkoholem i narkotykami;

Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży;

Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie) i uzależnionych od narkotyków;

Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

  

III. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich.

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich, działająca w oparciu o Regulamin Organizacyjny określający zasady funkcjonowania;

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich – jednostka budżetowa Gminy Końskie - w zakresie koordynowania Programu;

Inne podmioty, którym zlecane są poszczególne zadania Programu.

  

IV. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Końskich.

 

Źródłem finansowania zadań Programu są środki z budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zasady finansowania zadań Programu określa preliminarz wydatków środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007, zawarty w Planie Budżetowym Gminy Końskie na rok 2007.

 

V. Zasady finansowania wynagrodzeń osobowych ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii.

 

Ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych finansuje się następujące wynagrodzenia:

 

wynagrodzenie dla członków GKRPA (w ramach umowy-zlecenia)

członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają prawo
do zwrotu kosztów podróży w ramach delegacji oraz wynagrodzeń za udział w
posiedzeniach Komisji lub pracy w zespole (określonych w Regulaminie  Organizacyjnym GKRPA w Końskich) w wysokości 3-krotnej diety przysługującej pracownikom z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju;

wynagrodzenie dla inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
(w ramach umowy o pracę)

finansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia  rocznego, dokonywanie odpisów na ZFŚS i wpłat na PFRON dla inspektora ds.  rozwiązywania problemów alkoholowych, który zajmuje się obsługą kancelaryjno-techniczną GKRPA i realizacją zadań związanych z działalnością Komisji, jak również koordynowaniem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawowaniem nadzoru nad działalnością Świetlic Środowiskowych;

wynagrodzenie dla wychowawców Świetlic Środowiskowych (w ramach umowy
o pracę)

finansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia  rocznego, dokonywanie odpisów na ZFŚS i wpłat na PFRON dla czterech wychowawców Świetlic Środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem alkoholowy działających pod patronatem M-GOPS w Końskich;

wynagrodzenie dla terapeutów uzależnień (w ramach umowy-zlecenia)

finansowanie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzonej na terenie  Poradni Odwykowej w Końskich;

wynagrodzenie dla zespołu lekarzy biegłych (w ramach umowy-zlecenia)

finansowanie kosztów opinii psychiatrycznych wobec osób skierowanych do GKRPA  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydawanych przez lekarza biegłego;

wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz dla realizatorów programów profilaktycznych (w ramach umowy-zlecenia)

w ramach udzielonych poszczególnym szkołom dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

ROZDZIAŁ II

Zadania, metody i sposoby realizacji Programu

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Metody i sposoby realizacji

Realizator

1

2

3

4

I.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży (wg. przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkholizmowi)

 

Systematyczne kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i sporządzanie wniosków dla potrzeb organu wydającego zezwolenia, celem przepływu informacji.

 

Kontrola wiarygodności oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

GKRPA

 

 

 

 

GKRPA,

Straż Miejska,

UMiG w Końskich,

 

 

GKRPA,

UMiG w Końskich, Urząd Skarbowy,

inspektor ds. rpa

 

II.

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, a także dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem.

 

Zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych:

 

finansowanie umowy-zlecenia dla terapeuty prowadzącego terapię dla os. uzależnionych od alkoholu w Poradni Odwykowej w Końskich;

 

finansowanie świadczenia pomocy w zakresie poradnictwa wobec osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”;

 

refundacja kosztów dojazdu do placówek lecznictwa odwykowego dla najuboższych mieszkańców miasta i gminy.

 

Finansowanie szkoleń dla pielęgniarek i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dot. wczesnej diagnozy uzależnień.

Wspieranie działań podejmowanych przez środowiska wzajemnej pomocy:

 

pomoc Klubowi Abstynenta „Radość” w Końskich;

 

pomoc merytoryczna grupom samopomocowym AA.

 

Finansowanie kosztów zespołu biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu poszczególnych osób, wobec których skierowano wnioski o leczenie odwykowe.

 

Wspieranie inicjatyw związanych z problematyką narkotykową.

 

 

Dyrektor

M-GOPS w Końskich, Kierownik Poradni Odwykowej, instytucje pozarządowe, GKRPA, inspektor ds. rpa

 

 

 

 

 

 

 

 

GKRPA,

inspektor ds. rpa

 

 

GKRPA,

inspektor ds. rpa

 

 

 

 

 

GKRPA,

M-GOPS w Końskich,

inspektor ds. rpa

 

 

GKRPA,

inspektor ds. rpa

 

III.

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii oraz ofiar przemocy domowej:

 

pomoc finansowa dla dwóch Świetlic Środowiskowych dla dzieci i młodzieży działających pod patronatem M-GOPS oraz finansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla wychowawców świetlic;

 

finansowanie wynagrodzenia i pochodnych dla inspektora ds. rpa;

 

finansowanie świadczenia pomocy w zakresie poradnictwa wobec osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”.

 

pomoc merytoryczna grupie samopomocowej Al-Anon dla osób współuzależnionych (m.in.: organizacja spotkań terapeutycznych);

 

Zwiększenie skuteczności interwencji prawno - administrac. wobec przemocy w rodzinie:

 

finansowanie nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla osób doznających przemocy, w szczególności dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i problemem narkomanii

 

prowadzenie z os. uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi rozmów motywacyjnych do leczenia oraz  kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu i znęcających się fizycznie lub moralnie nad członkami rodziny (finansowanie wynagrodzeń dla członków GKRPA)

 

Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i społecznej dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholizmu i narkomanii:

 

finansowanie szkoleń i kursów z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień oraz rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie dla różnych grup zawodowych, tj.:
- grupy policjantów dzielnicowych,
- pracowników socjalnych,                        
- pracowników służby zdrowia,
- pedagogów szkolnych i nauczycieli,
- pracowników Poradni Psycholog.-Pedagog.
- pielęgniarek szkolnych,                             
- kuratorów sądowych, itp...

 

Dyrektor M-GOPS w Końskich,

Klub Abstynenta „Radość” w Końskich,

GKRPA, PLU w Końskich,

ZHP w Końskich,

PCPR w Końskich,  in. organizacje pozarządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-GOPS w Końskich, organizacje pozarządowe

 

 

GKRPA przy współpracy z Policją, Szkołami, M-GOPS, Sądem, ZOZ, Poradnią Psychol.-Pedag., PLU w Końskich,

inspektor ds. rpa

 

GKRPA,

inspektor ds. rpa, organizacje pozarządowe

 

 

 

 

 

 

IV.

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

 

Organizowanie i finansowanie edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjach i szkół ponadpodgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Końskie.

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w Świetlicach Środowiskowych oraz dożywianie dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

 

 

 

 

 

Wspieranie kształcenia pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

 

 

 

Organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy i problem narkomanii:

organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka (profilaktyczne obozy i kolonie, biwaki);

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagująca ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze:

 

 

kulturalno-turystycznym (rajdy, wycieczki – piesze i rowerowe);

 

edukacyjno-artystycznym (plenery, warsztaty, festiwale, festyny, konkursy);

 

sportowym.

 

6.    Wspieranie inicjatyw środowisk wiejskich w zakresie
       promocji zdrowego trybu życia.

 

 

 

7.    Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-
       profilaktycznych w szkołach podstawowych
      i gimnazjalnych.

 

 

Organizowanie (lub współorganizowanie wraz z in. gminami powiatu  - w ramach „porozumienia o współpracy między gminami”) imprez trzeźwościowych propagujących zdrowy tryb życia oraz lokalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia.

 

 

 

Systematyczne szkolenie członków GKRPA.

 

 

Finansowanie zakupu literatury fachowej i materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz prenumeraty czasopism o tematyce uzależnień dla potrzeb GKRPA.

Prowadzenie działań edukacyjnych dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców (wewnętrzne szkolenia).

Cykliczne badanie i systematyczne monitorowanie problematyki uzależnień w gminie: diagnozowanie stanu problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie, diagnozowanie zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej.
 

 

 

Współpraca z lokalnymi mediami na temat aktualnych działań Gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

 

przeszkoleni specjaliści mający odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danego programu profilaktycznego, organizacje pozarządowe

inspektor ds. rpa

 

M-GOPS w Końskich,

wychowawcy Świetlic Środowiskowych,

przeszkoleni specjaliści,

inspektor ds. rpa,

ZHP w Końskich

 

dyrektorzy szkół, pedagodzy szkol.

GKRPA,

inspektor ds. rpa

 

M-GOPS, wychowawcy Świetlic Środowiskowych przy współpracy ZHP, TPD i in. organizacje pozarządowe,

inspektor ds. rpa

 

GKRPA, M-G Dom Kultury, kluby i stowarzyszenia sportowe i in. organizacje pozarządowe

inspektor ds. rpa

 

 

 

 

 

 

GKRPA, Sołectwa,

Dyrektorzy Szkół wiejskich,

inspektor ds. rpa

 

Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, GKRPA,

inspektor ds. rpa

 

GKRPA, środowiska samopomocowe, Klub Abstynenta, szkoły, GKRPA z terenu powiatu, organizacje pozarządowe,

inspektor ds. rpa

 

GKRPA,

inspektor ds. rpa

 

 

GKRPA,

inspektor ds. rpa

 

 

GKRPA,

inspektor ds. rpa

 

 

GKRPA,

PLU w Końskich,

Poradnia Psycholog.-Pedag, środowiska samopomocowe, Sąd, Policja, szkoły,

inspektor ds. rpa

 

GKRPA,

inspektor ds. rpa

 

 

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii.

 

 

 

Wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe dla podmiotów zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii:

 

finansowanie zadań podejmowanych przez instytucje, stowarzyszenia i in. związane z profilaktyką i pracą z grupami ryzyka, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz członków ich rodzin;

 

propagowanie trzeźwego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez działalność ruchu trzeźwościowego na terenie miasta i gminy Końskie.

 

GKRPA,          

M-GOPS,

inspektor ds. rpa,

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Radość“ w Końskich i in. stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

 

 

 

VI.

 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy

o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

z dnia 26 października 1982r.

(z późniejszymi zmianami).

 

przeprowadzenie kampanii informacyjnych wśród osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;

 

udział członków GKRPA w cyklicznych kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

 

występowanie członków GKRPA przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w stosunku do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych nieprzestrzegających ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dot. reklamy alkoholu oraz sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim lub nietrzeźwym, a także sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

 

 

GKRPA,

Straż Miejska,

inspektor ds. rpa

 

VII

 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionym dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

Finansowanie bieżącej działalności Klubu Integracji Społecznej, działającego pod patronatem M-GOPS, organizującego działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym przede wszystkim dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i in. środków odurzających:

 

pomoc materialna i finansowa dla KIS.

 

 

M-GOPS w Końskich, Powiatowy Urząd Pracy w Końskich, organizacje pozarządowe.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/01/04 11:53:45
Redaktor: Administrator