Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA  Nr  III/20/2006

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 21 grudnia 2006r

 

zmieniająca uchwałę Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

                         

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz. 1223 oraz z 2006 r. Nr 39 poz. 272) uchwala się co następuje:

 

§ 1. W § 1 uchwały Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w zdaniu pierwszym wyrazy: „Z dniem 1 grudnia 2006 roku” zastępuje się wyrazami: „Z dniem 6 grudnia 2006 roku”. Pozostałe zapisy w wymienionej uchwale pozostają bez zmian.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Końskich.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                    Barbara Zielińska

 

 

 U z a s a d n i e n i e

  

            Konieczność dokonania powyższej zmiany wynika z błędu techniczno-pisarskiego, który wkradł się do uchwały  Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/01/04 12:34:21
Redaktor: Administrator