Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

                                             

 

  UCHWAŁA NR III/21/2006

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 21 grudnia 2006 roku

  

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenu położonego w Końskich w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994r. Nr 123, poz. 600; z 1995r. Nr 141, poz. 692; z 1996r. Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106 poz. 668; z 2000r. Nr 117, poz. 1228; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz. 2055; z 2003r. Nr 188, poz. 1840; z 2004r. Nr 123, poz. 1291; z 2005r. Nr 167, poz. 1398; z 2006r. Nr 141, poz. 997) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

 

 

§1.

 

        Wyraża się zgodę na włączenie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” terenu położonego w Końskich składającego się z działek o łącznej powierzchni 23,7137ha oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów:

 

§    957/53 o powierzchni 10.1069ha

§    957/54 o powierzchni 10,9310ha

§    986 o powierzchni 0,4095ha

§    987 o powierzchni 0,1617ha

§    994 o powierzchni 0,2775ha

§    1007/2 o powierzchni 1,8271

 

 

§2.

        Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

 

§3.

        Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia.

 

 

                                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                   Barbara Zielińska

 

 

 

Uzasadnienie

 

        Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” ustanowiona została na terenie miasta Końskie SSE „Starachowice” podstrefa Końskie. Wnioskowany do włączenia w obszar strefy teren do niej przylega i jest powiązany komunikacyjnie w sąsiedztwie znajdują się media przemysłowe. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie przewiduje się ten teren pod rozwój funkcji przemysłowych i produkcyjno – usługowych. Włączenie wnioskowanego terenu w obszar Strefy poprawi warunki do unieszkodliwienia terenu istniejącego składowiska odpadów poprodukcyjnych i jego zagospodarowanie w charakterze terenu przemysłowego.

Art. 4 ust 2 Ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych stanowi, że zgodę na włączenie w obszar specjalnej strefy ekonomicznej wyraża właściwa rada gminy ze względu na położenie strefy.

        Mając na uwadze powyższe , zasadnym jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na włączeniu w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej wnioskowanego terenu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/01/04 12:36:44
Redaktor: Administrator