Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 UCHWAŁA  Nr III/22/2006

 Rady Miejskiej w Końskich

  z dnia 21 grudnia 2006r.

  

w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Końskie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Z dniem  5 stycznia 2007 roku  odwołuje się ze stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy Końskie Pana Zdzisława Wolskiego.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                     Barbara Zielińska

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Skarbnik Miasta i Gminy złożył na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego pismo z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 5 stycznia 2007 roku w związku z nabyciem przez w/w uprawnień emerytalnych.  

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/01/04 12:40:31
Redaktor: Administrator