Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała   Nr  III / 23 / 2006

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 21 grudnia 2006 r

 

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają

       z upływem roku budżetowego 2006

 

Na podstawie art. 191 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2005r.  Nr 190 poz. 1606, Nr 64 poz. 565, Nr 267 poz. 2253; z 2006r. Nr 73 poz. 501, nr 104 poz. 708, nr 145 poz. 1050) Rada Miejska uchwala, co następuje:

  

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz plan finansowy tych wydatków i ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

 

§ 3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia  2007 roku

 

 

                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                 Barbara Zielińska

 

 

Uzasadnienie

 

 

W dz. 900

 

            Umowa Nr IN.ZP.-341/5/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. zawarta pomiędzy Gminą Końskie a "BIPROKOM - KRAKÓW" Kraków Pl.Na Stawach Nr 1 jako wykonawcą dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przebudowę ulic w msc. Modliszewice, zobowiązywała projektanta do uzyskania w imieniu Zamawiającego  pozwoleń na budowę.

Stosownie do udzielonych pełnomocnictw Projektant wystąpił w dniu 27 listopada 2006 r. do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach i Starosty Koneckiego z wnioskami o udzielenie pozwoleń na budowę dla inwestycji.

Pismem Nr IG.II.D.7111-128/06 z dnia 01.12.2006 r. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Infrastruktury wezwał do uzupełnienia do wniosku, podobnie Starosta Konecki pismem Nr BP.MW.7351-447/06 z dnia 19.12.2006 r. wezwał Projektanta do uzupełnienia i poprawy wniosku.

Ponieważ  uzupełnienia  przez Wykonawcę dokumentacji projektowej mogą potrwać do końca br i nie będzie można uzyskać do tego czasu pozwoleń na budowę a tym samym dokonać zapłaty końcowej faktury w kwocie 94 662,00 zł.

Zasadnym jest uznanie przedmiotowej kwoty jako wydatki niewygasające na koniec 2006 r., co winno być potwierdzone stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Końskich.

 

 

W dz. 600

 

Całość dokumentacji projektowej jest wykonana.

Nieruchomości pod budowę ul. Kieleckiej zostały wycenione. Długotrwałe negocjacje z właścicielami gruntów nie doprowadziły do zawarcia notarialnych umów sprzedaży z powodu braku zgodności odnośnie cen nieruchomości. Od dnia 16 grudnia 2006r.  na podstawie „specustawy drogowej” należy uzyskać nową decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która jest jednocześnie decyzją wywłaszczającą.

Nowy tryb przyspieszy zakończenie przygotowania II etapu inwestycji, która jako całość została zgłoszona do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr III / 23 /2006

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 21 grudnia 2006 r

 

 WYKAZ oraz PLAN FINANSOWY

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

 

 

Lp.

Symbol klasyfikacji budżetowej

Plan

W tym;

wydatki inwestycyjne

Zadanie

Ostateczny termin dokonania wydatku

dział

rozdział

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

 

900

 

 

90001

 

94 662

 

94 662

Kanalizacja sanitarna wraz
z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych
i przebudowa ulic wraz
z odwodnieniem we wsi Modliszewice gm. Końskie

 

 

30.06.2007

2

600

60013

1 211 683

1 211 683

Budowa ul. Kieleckiej – realizacja ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich

30.06.2007

 

 

                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                 Barbara Zielińska

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/01/04 12:46:46
Redaktor: Administrator