Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

PROTOKÓŁ NR III/06

z sesji Rady Miejskiej w Końskich

odbytej w dniu 21 grudnia 2006 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

 

 

W III sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 20 radnych na ogólną liczbę 21, a po uchwaleniu porządku obrad quorum wyniosło 21 radnych.

W sesji wzięło udział 47 osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyło 68 osób.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego protokołu i stanowią jego załączniki.

Obrady trwały od godziny 10.05 do godziny 10.55.

 

Ad. pkt 1

 

III sesję Rady Miejskiej w kadencji 2006 – 2010 otworzyła radna Barbara – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Końskich. Powitała przybyłych na obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości.

 

Stwierdziła, że w obradach bierze udział 20 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Poinformowała, że na sesję wzorem lat ubiegłych przybyli harcerze z koneckiego hufca ZHP ze „światełkiem pokoju”.

 

Przedstawiciel ZHP

Zabierając głos stwierdził, że zwyczajem harcerskim - co roku roznoszone jest „światełko pokoju” jako symbol radości i nadziei. Jest mu bardzo miło z powodu godnego przyjęcia przynoszących na sesję „światełko”. Ma nadzieję, że pozwoli ono rozniecić płomień w sercach zebranych na sesji, który utrzymuje żar domowych ognisk. Z harcerskim pozdrowieniem „czuwaj!” przekazał „światełko pokoju” na ręce Przewodniczącej Rady.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Złożyła serdeczne podziękowania dla harcerzy z koneckiego hufca ZHP za przekazanie „betlejemskiego światełka pokoju, ciepła i miłości”. Uważa, że ciepło i blask tego „światełka” będzie potrzebny radnym, aby sesje Rady przebiegały bezkonfliktowo i w przyjemnej atmosferze.

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że protokół z ostatniej z sesji zostanie przedłożony do zatwierdzenia na kolejnej sesji Rady Miejskiej, ponieważ minął zbyt krótki czas do dzisiejszej sesji na sporządzenie tego protokołu.

 

Ad. pkt 2

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że radni otrzymali projekt porządku obrad i nie zachodzi potrzeba jego odczytywania.

 

Przypominała, że zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym Rada może wprowadzić zmianę w porządku obrad sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Poinformowała, że Burmistrz złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawach:

1)           zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich obowiązujące na terenie miasta i gminy Końskie,

2)           wyrażenia zgody na oddanie zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 5189 o powierzchni  0,7476 ha w trwały zarząd.

 

Poinformowała również, że  Burmistrz złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na włączenie terenu położonego w Końskich w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

2) odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Końskie.

3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (wniosek w sprawie tego projektu wpłynął w dniu dzisiejszym).

Projekty tych uchwał zostałyby rozpatrzone w punkcie 5 podpunkty „f”, „g” i „h”.

 

Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wnioski Burmistrza.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach za (jednogłośnie) w/w wnioski przyjęła.

 

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z przyjętymi wnioskami.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach za (jednogłośnie) porządek obrad przyjęła.

 

Porządek obrad

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.

4.    Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

5.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2007,

b)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica,

c)      ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Końskie,

d)     zmian w budżecie na 2006 r.,

e)      zmieniająca uchwałę Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta  i Gminy Końskie,

f)       wyrażenia zgody na włączenie terenu położonego w Końskich w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”,

g)      odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Końskie,

h)      ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

6.    Informacje i komunikaty.

7.  Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. pkt 3

 

Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Krzysztof Obratański

Przedstawił informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

(Informacja ta została przedłożona na piśmie i stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Na obrady sesji przybył radny Andrzej Sypytkowski.

 

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości.

 

Ad. pkt 4

 

Interpelacje i zapytania radnych wraz

z udzielonymi odpowiedziami przez Burmistrza

Miasta i Gminy

 

Przewodnicząca obrad przypominała, że w myśl § 21 i § 22 Regulaminu Rady interpelacje składane są na piśmie, zaś zapytania mogą być składane na piśmie lub ustnie.

 

Radny Krzysztof Jasiński

  1. Wyraził pozytywną ocenę dla działań Straży Miejskiej w zakresie kontrolowania młodzieży przebywającej w miejscach publicznych w czasie zajęć lekcyjnych. Zwrócił się o kontynuowanie tych działań przez Straż Miejską, a jeśli to będzie możliwe to o zwielokrotnienie tych działań. 

 

Odp.

Działania Straży Miejskiej mają charakter celowy, przemyślany i na początek pilotażowy. Po podsumowaniu efektów tego działania Gmina będzie chciała wystąpić do organów zajmujących się przyznawaniem stypendiów. Forma kontroli będzie kontynuowana w takim zakresie w jakim Straż Miejska będzie mogła sobie na to pozwolić nie zaniedbując przy tym innych zadań.

 

  1. Jakie są propozycje zmian, które nastąpią po 1 stycznia 2007 r. w regulaminie wynagradzania nauczycieli. 

 

Odp.

W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Gmina zwróciła się do związków zawodowych nauczycieli o przedstawienie wstępnych propozycji do uzgodnień. Takie propozycje Gmina otrzymała. Zespół Placówek Oświatowych dokonał podliczenia skutków poszczególnych zmian zaproponowanych przez związki zawodowe. Gmina jest przygotowana do dyskusji i uzgodnienia ze związkami. Propozycje związków zawodowych są daleko idące i rodzą spore skutki finansowe. Uważa, że jest szansa na wypracowanie w drodze dyskusji rozwiązania kompromisowego.

 

Wszystkie interpelacje i zapytania zostały złożone na piśmie i stanowią załączniki niniejszego protokołu.

 

Potrzeba uzyskania odpowiedzi na piśmie nie została zgłoszona.

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że

 

Rada Miejska otrzymane odpowiedzi przyjęła do wiadomości.

 

Ad. pkt 5

 

Rozpatrzenie projektów uchwał

 

a)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2007 był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformowała Przewodnicząca Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych przy 21 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

UCHWAŁĘ NR III/16/2006

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

b)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformowała Przewodnicząca obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych przy 21 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

UCHWAŁĘ NR III/17/2006

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

c)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Końskie był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformowała Przewodnicząca obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych przy 21 glosach za (jednogłośnie) powzięła

 

UCHWAŁĘ NR III/18/2006

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

d)

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2006 r. był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. Przed sesją radni otrzymali autopoprawkę Burmistrza do tego projektu uchwały – poinformowała Przewodnicząca Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych przy 18 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się powzięła

 

UCHWAŁĘ NR III/19/2006

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

e)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformowała Przewodnicząca Rady.

 

 Wobec braku uwag Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych przy 21 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

UCHWAŁĘ NR III/20/2006

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

f)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenu położonego w Końskich w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”  był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformowała Przewodnicząca Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych przy 21 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

UCHWAŁĘ NR III/21/2006

 

g)

Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Końskie był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformowała Przewodnicząca Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych przy 21 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

UCHWAŁĘ NR III/22/2006

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

h)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 nie był opiniowany na Komisjach. Projekt tej uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym przed sesją – poinformowała Przewodnicząca Rady.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

W ramach porządkowania zadań należało rozważyć sprawę zamknięcia dwóch zadań, które mają charakter wieloletni oraz możliwość ich kontynuacji. Chodzi tu o inwestycję pod nazwą „Budowa kanalizacji  sanitarnej w Modliszewicach”. Została zamówiona dokumentacja dla której upływa czas przedłożenia do odbioru. Firma „Biprokom” z Krakowa opracowała dokumentację budowlaną, ale zgodnie z umową Gmina powinna się ostatecznie rozliczyć z firmą po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, ale procedura uzyskania pozwolenia na budowę nieco się przedłuży. W związku z tym nie będzie można przyjąć faktury przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Stąd też potrzeba wskazania środków na ten cel jako środki nie wygasające.

To samo dotyczy zadania pod nazwą „Budowa przedłużenia ulicy Kieleckiej”. Dokumentacja budowlana na tzw. 1 etap została już przekazana do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Gmina postulowała, aby projekt jeśli ma być realizowany, to by był realizowany w całości. Obejmowałby również tę część przedłużenia ulicy Kieleckiej, która zaczyna się przy ul. Staszica a kończy wyjazdem na Warszawę. Przyjęty na bieżącej sesji plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego da podstawy do wprowadzenia rozgraniczeń i do podjęcia intensywnych wykupów. Rzeczą zasadną jest skorzystanie ze środków przeznaczonych na ten cel w roku bieżącym, które nie były jeszcze wydatkowane. Stąd też wniosek o podjęcie uchwały w tych dwóch sprawach.

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych przy 21 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

UCHWAŁĘ NR III/23/2006

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 6

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Poinformowała o życzeniach świątecznych jakie wpłynęły do Rady Miejskiej od:

1) Wojewody Świętokrzyskiego – Pana Grzegorza Banasia,

2) Przewodniczącego Rady Gminy Rudy Malenieckiej – Pana Piotra Pałgana,

3) Zarządu Stowarzyszenia Sportowego Koneckiej Ligi Firm.

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku  złożyła obecnym na sesji serdeczne życzenia - dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pogody ducha, nadziei na lepsze jutro, aby rok 2007 był lepszy od mijającego.

 

Ad. pkt 7

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i ogłosiła zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Końskich.

 

 

Protokółowali                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Jadwiga Świeboda                                   Barbara Zielińska

Kierownik Biura Rady

 

Rafał Kuba

Podinspektor Biura Rady

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/02/08 12:48:58
Redaktor: Administrator