Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

PROTOKÓŁ NR IV/06

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich

odbytej w dniu 28 grudnia 2006 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

 

W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 21 radnych na ogólną liczbę 21.

W sesji wzięło udział 6 osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyło 27 osób.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego protokołu i stanowią jego załączniki.

Obrady trwały od godziny 15.02 do godziny 15.15.

 

Ad. pkt 1

 

IV sesję Rady Miejskiej w kadencji 2006 – 2010 otworzyła radna Barbara – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Końskich. Powitała przybyłych na obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości.

 

Stwierdziła, że w obradach bierze udział 21 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ze Statutem Gminy i Regulaminem Rady na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Taki wniosek od Burmistrza wpłynął w dniu 27.12.2006 r. a z uwagi na to, że do zakończenia roku 2006 pozostały tylko 2 dni robocze – stąd też zaszła konieczność zwołania sesji w dniu dzisiejszym.

 

Porządek obrad:

 

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2006.

 

Przewodnicząca Rady

Przypomniała, że projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali przed sesją. Projekt posiada pozytywną opinię prawną – dodała.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Pan Jerzy Rąbalski

Omawiając projekt uchwały stwierdził, że jest on wynikiem oczywistej pomyłki, która została wykryta w wyniku dokładnego rozliczenia w Wydziale Finansowym wszystkich zapłaconych faktur. Okazało się, że wyszła pewna różnica kwotowa między kwotą jaka została zapisana w podjętej na ostatniej sesji uchwale, a kwotą jaka powinna być prawidłowo zapisana. Przeprosił za pośpiech w zwołaniu bieżącej sesji, ale  jest on spowodowany tym, że do końca roku kalendarzowego zostały tylko dwa dni robocze. Uchwałę w omawianej sprawie trzeba podjąć jeszcze w tym roku. W załączniku do projektu uchwały w poz. 1 zapisana została kwota 69 900 zł a poprzednio wpisana była kwota 94 662 zł. Różnica wynikła z rozliczenia wszystkich płatności Gminy i okazało się że kwota ta będzie mniejsza. Również zadanie samo w sobie uległo zmianie, gdyż zmieniła się jego nazwa.

 

W dyskusji głos zabierali:

 

Przewodnicząca Rady

Wyraziła nadzieje, że po dokonanej zmianie wszystko będzie już w porządku.

 

Radny Krzysztof Jasiński

Stwierdził, że jest poirytowany faktem, że radni w ciągu tygodnia od ostatniej sesji muszą się ponownie zebrać do rozpatrzenia projektu uchwały. Przypomniał, że Przewodnicząca Rady jest odpowiedzialna za realizację pewnego porządku prawnego, który cechował projekt uchwały z ostatniej sesji w omawianym temacie. Pracownicy Burmistrza odpowiadają nie za pomyłkę, tylko za nierzetelne przygotowanie projektu uchwały. Radni zostali wprowadzeni w błąd na kilkaset tysięcy złotych. To nie jest tak, że te pieniądze pojawiły się z dnia na dzień, gdyż te pieniądze były i wszyscy o nich dobrze wiedzieli. Wszystko było tylko kwestią rzetelnego przeprowadzenia weryfikacji finansowo-księgowej. Dziś radni musieli się ponownie zebrać, mimo innych swoich obowiązków, po to tylko, żeby w pewien sposób firmować czyjąś nierzetelność. Zapytał Przewodniczącą Rady kto personalnie z imienia i nazwiska odpowiada za wprowadzenie radnych w błąd.

 

Przewodnicząca Rady

Odpowiedziała, że nie wie co radny Jasiński ma na myśli z uwagi na to, że przed przyjęciem porządku obrad przyjmowane były wnioski dotyczące wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał na wniosek Burmistrza.

 

Radny Krzysztof Jasiński

Zaznaczył, że ma na myśli dzisiejszą sesję a nie poprzednią.

 

Przewodnicząca Rady

Stwierdziła, że mówi o poprzedniej sesji. Błędny projekt uchwały zawierający omyłkę został wprowadzony do porządku obrad za zgodą Rady. Każdy wniosek jest poddawany pod głosowanie.

 

Radny Krzysztof Jasiński

Wniosek nie zawierał kwot, które dziś ukazuje się publicznie. W związku z tym radni zostali wprowadzeni w błąd pod względem finansowym. Nierzetelne przygotowanie projektu uchwały potwierdza tego skutki, gdyż dziś radni spotykają się po raz kolejny do rozpatrzenia projektu zawierającego inne kwoty. Jest to kwestia rzetelnego przygotowania projektu uchwały. O ile dzisiejszy projekt posiada opinię prawną, o tyle ten projekt z poprzedniej sesji takiej opinii nie zawierał. Ma prawo przypuszczać, że ktoś kto przygotowywał omawiany projekt uchwały zmusił radnych do ponownego zajęcia się tą tematyką. Zaznaczył, że nie wzbrania się od pracy i od realizacji swoich obowiązków. Wzbrania się natomiast przed firmowaniem swoim nazwiskiem nierzetelności któregoś z pracowników. Dziś wchodząc do Urzędu słyszał od petentów o nierzetelności pracowników w załatwianiu spraw, którzy rzekomo mieli dostać nagrody rzędu kilkuset – kilkudziesięciu tysięcy złotych, to zaczyna zakrawać na kpinę – stwierdził. Ponowił zapytanie kto imiennie ponosi odpowiedzialność za nierzetelne przygotowanie projektu uchwały.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Pan Jerzy Rąbalski

Stwierdził, że winę bierze na siebie.

 

Radny Krzysztof Jasiński

Cieszy się, że Pan Jerzy Rąbalski – Z-ca Burmistrza tak samokrytycznie podchodzi do problemu. Zadaniem Burmistrza nie jest jednak przyjmowanie na siebie zadań, które realizują jego pracownicy. Zapytał kto imiennie i z jakiego wydziału jest odpowiedzialny za różnicę kwotową rzędu kilkuset tysięcy złotych. Jest to jakaś paranoja – stwierdził.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Pan Jerzy Rąbalski

Praca ludzka nie jest wolna od wad i błędów. Jeżeli na poprzedniej sesji radni przyjmowali uchwałę w innej kwotowo wersji - nierzetelnie przygotowanej - niż obecnie omawiany projekt uchwały, to przeprasza. Nic więcej nie można zrobić. Powstał błąd ludzki wynikający być może z chwilowej niedyspozycji czy z czytania wielu ilości tabelek w wydziale finansowo-księgowym Urzędu. Przeprosił radnych za błąd jaki wystąpił.

 

Wobec braku innych uwag Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych przy 21 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

UCHWAŁĘ NR IV/24/2006

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Pan Jerzy Rąbalski

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. Jednocześnie przeprosił za wszelkie ludzkie niedoskonałości w roku 2006. Wyraził nadzieję, że takich błędów w roku 2007 nie będzie.

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i ogłosiła zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich.

 

 

Protokółowali                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Jadwiga Świeboda                                           Barbara Zielińska

Kierownik Biura Rady

 

Rafał Kuba  

Podinspektor Biura Rady

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/02/08 12:55:17
Redaktor: Administrator