Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr V/49/2011

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 31 marca 2011 r.

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                              Zbigniew Kowalczyk

 

 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 29 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr III/15/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016. Załącznik Nr 2 do ww. uchwały zawiera wykaz przedsięwzięć do WPF.

W załączniku tym dokonano następujących zmian:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich”

- „Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Końskich

- „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego w Końskich”.

Dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

- „Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji”

- „Rewitalizacja miasta Końskie II”,

- „Comenius I”

- „Comenius II”

- „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Południowej w Końskich”,

- „Super przedszkole blisko przedszkolaka”,

- „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich”,

 

W związku z powyższym oraz zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w ramach udzielonych upoważnień, zmianie uległ również załącznik Nr 1 do ww. uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Dokonano zmian w kolumnie „Prognoza 2011” w następujących wierszach:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę – 729 832,00 zł

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 1 212 786,00 zł,

- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę – 1 942 618,00 zł,

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększenie o kwotę – 102 186,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę – 18 272,00 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o kwotę – 6 750,00 zł,

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększenie o kwotę – 43 971,00 zł,

- różnica (1-2) zmniejszenie o kwotę – 832 018,00 zł,

- środki do dyspozycji (3+4+5) zmniejszenie o kwotę – 832 018,00 zł,

- środki do dyspozycji (6-7-8) zmniejszenie o kwotę 832 018,00 zł,

- wydatki majątkowe, w tym zmniejszenie o kwotę – 832 018,00 zł,

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejszenie o kwotę – 1 802 018,00 zł,

- wydatki bieżące razem (2+7b) zwiększenie o kwotę – 102 186,00 zł,

- wydatki ogółem (10+19) – zmniejszenie o kwotę – 729 832,00 zł.

Dokonano zmian w kolumnie „Prognoza 2012” w następujących wierszach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę - 7500 000,00 zł,

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 2 500 000,00 zł,

- dochody majątkowe, w tym zwiększenie o kwotę – 5 000 000,00 zł,

- ze sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę – 1 500 000,00 zł,

- wydatki bieżące (bez odsetek..) zmniejszenie o kwotę – 1 000 000,00 zł,

- różnica (1-2) zwiększenie o kwotę -  8 500 000,00 zł,

- środki do dyspozycji zwiększenie o kwotę 8 500 000,00 zł,

- środki do dyspozycji (6-7-8) zwiększenie o kwotę – 8 500 000,00 zł,

- wydatki majątkowe, w tym zwiększenie o kwotę -  8500 000,00 zł,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększenie o kwotę – 9 000 000,00 zł,

- wydatki bieżące razem (2+7b) zmniejszenie o kwotę – 1 000 000,00 zł,

- wydatki ogółem (10+19) zwiększenie o kwotę – 7 500 000,00 zł.

 

Dokonano zmian w kolumnie „Prognoza 2013” w następujących wierszach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę – 6 000 000,00 zł,

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 1 000 000,00 zł,

- dochody majątkowe, w tym zwiększenie o kwotę – 5 000 000,00 zł,

- wydatki bieżące (bez odsetek..) zmniejszenie o kwotę – 140 000,00 zł,

- różnica (1-2) zwiększenie o kwotę -  6 140 000,00 zł,

- środki do dyspozycji zwiększenie o kwotę 6 140 000,00 zł,

- środki do dyspozycji (6-7-8) zwiększenie o kwotę – 6 140 000,00 zł,

- wydatki majątkowe, w tym zwiększenie o kwotę -  6 140 000,00 zł,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększenie o kwotę – 6 832 018,00 zł,

- wydatki bieżące razem (2+7b) zmniejszenie o kwotę – 140 000,00 zł,

- wydatki ogółem (10+19) zwiększenie o kwotę – 6 000 000,00 zł.

 

Zmiany te wpłynęły w niewielkim stopniu na wielkości wskaźników procentowych zawartych w tym dokumencie.

 

 


Pliki do pobrania:
       2011v49_zalacznik.zip

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/04/12 08:08:09
Redaktor: Administrator