Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr V/50/2011

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 31 marca 2011 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Końskie pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: „Remont sali rehabilitacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2011 rok, w wysokości 10 000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Koneckim a Gminą Końskie. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                        Zbigniew Kowalczyk

 

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 21 października 2010 r. Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy zwróciła się do Gminy Końskie z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 10 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont sali rehabilitacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy jest jednostką organizacyjną Powiatu Koneckiego w skład, której wchodzi:

-          Szkoła Podstawowa Specjalna,

-          Gimnazjum Specjalne,

-          Szkoła Przysposobienia do Pracy,

-          grupy wychowawcze.

Ośrodek jest placówką dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. Wychowankami placówki są w większości dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Końskie.

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/04/12 08:15:13
Redaktor: Administrator