Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr V/51/2011

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 31 marca 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz

Gminy Końskie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043 Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) oraz § 2 uchwały Nr XII/67/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia oraz obciążania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 179, poz. 2558) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Końskie od Juliusza Tarnowskiego, Marka Tarnowskiego, Aleksandra Tarnowskiego nieruchomości składających się z następujących działek ewidencyjnych:

1)      działki ewidencyjnej nr 5192/2 o pow. 1,5628 ha, obręb 2, jednostka ewidencyjna Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00024248/0,

2)      działki ewidencyjnej nr 3127/1 o pow. 0,5322 ha, obręb 2, jednostka ewidencyjna Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00019939/3,

3)      działki ewidencyjnej nr 5190 o pow. 0,5388 ha, obręb 2, jednostka ewidencyjna Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00018537/8,

4)      działki ewidencyjnej nr 5189 o pow. 0,7476 ha, obręb 2, jednostka ewidencyjna Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00018539/2,

5)      działki ewidencyjnej nr 5192/1 o pow. 0,0036 ha, obręb 2, jednostka ewidencyjna Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00028333/1,

6)      działki ewidencyjnej nr 5191 o pow. 0,5384 ha, obręb 2, jednostka ewidencyjna Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00018538/5,

7)      działek ewidencyjnych nr 5188/1 o pow. 0,2237 ha, nr 5188/2 o pow. 2,8342 ha, obręb 2, jednostka ewidencyjna Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla których Sąd Rejonowy w Końskich Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1K/00051074/7,

8)      udział w prawie współwłasności w wysokości 435453/494976 w działce ewidencyjnej nr 5182/3 o pow. 16.4992 ha, obręb 2, jednostka ewidencyjna Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1K/00051074/7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                    Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 17 marca 2011 roku pomiędzy Gminą Końskie, zwaną dalej „Gminą” a Juliuszem, Markiem i Aleksandrem Tarnowskimi, zwanymi dalej „Tarnowskimi” została zawarta ugoda na mocy, której Gmina zobowiązała się do zawarcia z Tarnowskimi do dnia 11 kwietnia 2011 roku umowy nabycia, za cenę w łącznej kwocie 13.900.000 zł, następujących działek ewidencyjnych:

1)         nr 5192/2 o pow. 1,5628 ha, nr 3127/1 o pow. 0,5322 ha, nr 5190 o pow. 0,5388 ha, nr 5191 o pow. 0,5384 ha, nr 5192/1 o pow. 0,0036 ha za cenę w kwocie 2.200.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście tysięcy 00/100) płatną w dniu zawarcia aktu notarialnego,

2)         nr 5189 o pow. 0,7476 ha, nr 5188/2 o pow. 2,8342 ha, nr 5188/1 o pow. 0,2237 ha, udział w prawie współwłasności w wysokości 435453/494976 w działce ewidencyjnej 5182/3 za cenę w kwocie 11.700.000 zł (słownie złotych: jedenaście milionów siedemset tysięcy 00/100) płatną w trzech ratach:

-                I rata w kwocie 5.700.000,00 zł płatna w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

-                II rata w kwocie 2.500.000,00 zł płatna w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.

-                III rata w kwocie 2.500.000,00 zł płatna w terminie do dnia 30 września 2012 r.

-                IV rata w kwocie 1.000.000,00 zł płatna w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

Strony ugody zobowiązały zrzec się:

-                Tarnowscy - jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, przysługujących im wobec Gminy z tytułu korzystania i czerpania pożytków z nieruchomości bez ich zgody,

-                                Gmina - jakichkolwiek roszczeń z tytułu nakładów poczynionych na nieruchomościach.

Niepodpisanie ugody skutkowałoby żądaniem od Gminy zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie ponad 13.000.000 zł oraz płacenia czynszu za park oraz użytkowane przez Gminę budynki w wysokości ponad 1.100.000 zł rocznie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/04/12 09:12:17
Redaktor: Administrator