Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr V/52/2011

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 31 marca 2011 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok:

 

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

  1. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 r. – Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.:

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.:

- „Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości od PKS S.A.”,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu” otrzymuje nazwę „Zakup środków transportu (samochodów)”.

 

  1. W załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2011 r.:

a) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich”, w tym w kolumnie „kredyty, pożyczki i obligacje” kwota 5 000 000,00 złotych,

- „Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Końskich”,

- „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego w Końskich”,

b) w kolumnie kredyty, pożyczki i obligacje dokonuje się następujących zmian:

- w poz. 5 „Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji” zmniejszenie o kwotę 3 350 000,00 zł,

- w poz. 8 „Rewitalizacja miasta Końskie II”  zmniejszenie o kwotę 1 800 000,00 zł,

- w poz. 27 „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie” zwiększenie

o kwotę – 150 000,00 zł.

 

  1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 11 908 593,00 zł,

a)      wydatki bieżące -             930 920,00 zł,

b)     wydatki majątkowe – 10 977 673,00 zł.

 

§ 2. 1.  Deficyt budżetu gminy w wysokości 16 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        zaciąganych kredytów w kwocie                                          -   16 500 000,00 zł,

- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona

(obligacje komunalne)                                   - 10 000 000,00 złotych.

2.        Przychody budżetu w wysokości 19 500 000,00 zł, rozchody w wysokości     3 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 3. Ustala się nowe limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1)         sfinansowania planowanego deficytu budżetu         - w kwocie 16 500 000,00 zł;

w tym:

            a) z tytułu kredytów                                                  - w kwocie 16 500 000,00 zł,

w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych     w kwocie 0,00 zł,

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                               w kwocie 0,00 zł,

- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (obligacje komunalne)                                                                                                                   w kwocie 10 000 000,00 zł

b) z tytułu pożyczek                                                              w kwocie 0,00 zł,

w tym pożyczki:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych     w kwocie 0,00 zł,

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                               w kwocie 0,00 zł,

 

c) z tytułu emisji papierów wartościowych                           w kwocie 0,00 zł

w tym papiery wartościowe:

 

- emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                 w kwocie 0,00 zł,

- emitowane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                       w kwocie 0,00 zł,

 

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                                - w kwocie 3 000 000,00 zł,

w tym:

 

a) z tytułu kredytów                                                  - w kwocie 3 000 000,00 zł,

b) z tytułu pożyczek                                                  - w kwocie                0,00 zł,

c) z tytułu emisji papierów wartościowych               - w kwocie                0,00 zł.

 

§ 4. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 9 i Nr 13 do uchwały budżetowej Nr III/16/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                      Zbigniew Kowalczyk

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Ad. 1

1.                  Zmiany w planie dochodów dotyczą:

a)      zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w dziale 600, rozdziale 60016,

§ 6207, w tym:

- zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji” o kwotę 3 708 761,00 zł,

- zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Końskie II” o kwotę 1 850 750,00 zł,

- zwiększenie wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na zrealizowane zadanie inwestycyjne w kwocie 267 727,00 zł,

b)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu środków ze zwrotu zaliczki na fundusz remontowy z roku 2010 Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska - w dziale 700, rozdziale 70005, § 0970,

c)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu refundacji wydatków z PUP z poprzedniego roku – w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970,

d)     zwiększenia planu wydatków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wpłaty dotyczące udziału w obozie zimowym  - w dziale 750, rozdziale 75075, § 2700,

e)      zmniejszenia planu dochodów dotacji celowych otrzymywanych z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie  pismo  znak DKC.3101/10/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. – w dziale 751, rozdziale 751, § 2010,

f)       zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej (do wysokości wykonania roku poprzedniego) – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0410,

g)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego

– w bieżącym roku z uwagi na realizowanie zadania inwestycyjne wpływy z tej opłaty będą większe od zapłonowych – w dziale 756, rozdziale 75618, §0490,

h)      zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy Końskie zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4920/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. – w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920,

i)        zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu kar naliczonych wykonawcy zadania inwestycyjnego – w dziale 801, rozdziale 80101, § 0580,

j)        zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych (udzielanych w formie refundacji wydatków) na zadanie inwestycyjne zrealizowane w latach poprzednich – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6207,

k)      zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych (udzielanych w formie refundacji wydatków) na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach poprzednich – w dziale 801, rozdziale 80195, § 6207,

l)        zwiększenia planu wydatków z tytułu wpływu środków na projekt realizowanych przez gminę Końskie „Super przedszkole blisko przedszkolaka” – w dziale 853, rozdziale 85395, § 2009,

m)    zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich – w dziale 900, rozdziale 90001, § 0970,

n)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu środków ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku poprzednim – w dziale 926, rozdziale 92605,

§ 2910,

 

 

2.                  Zmiany w planie wydatków dotyczą:

a)      zmniejszenia planu wydatków na 2011 r. - w dziale 600, rozdziale 60016, §§ 6057, 6059 na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji”,

- „Rewitalizacja miasta Końskie II”,

b)      zwiększenia planu wydatków – w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich” – o kwotę 7 950 000,00 zł,

- „Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKS S.A.” – o kwotę 850 000,00 zł,

c)      zwiększenia planu wydatków na odszkodowania wypłacane Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie przez gminę Końskie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych – w dziale 700, rozdziale 70095, § 4600,

d)     zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczenie na zakup samochodu na potrzeby UMiG (z możliwością refundacji wydatku ze środków PFRON do 90%) – w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060,

e)      zmniejszenia planu wydatków, w związku ze zmniejszeniem dotacji z KBW na zadania zlecone do realizacji gminie Końskie – w dziale 751, rozdziale 75101,

§ 4210,

f)       zmniejszenia planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050, w tym:

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich” o kwotę – 110 000,00 zł,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Końskich” o kwotę 40 000,00 zł,

g)      zwiększenia planu wydatków na realizację programów Comenius przez Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w dziale 801, rozdziale 80110, §§ 4211, 4241, 4301, 4421,

h)      zwiększenia planu wydatków na realizację projektu „Super przedszkole blisko przedszkolaka” – w dziale 853, rozdziale 85395, §§4217, 4219,

i)        zwiększenia planu wydatków na dotację celową dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont Sali rehabilitacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy” – w dziale 854, rozdziale 85403,

§ 2710,

j)        zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego w Końskich” – w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050,

k)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Południowej w Końskich” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050.

3.                  W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 r.

a)      wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKS S.A.”

b)      zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu” otrzymuje nazwę „Zakup środków transportu (samochodów)”

4.                  W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 r.

a)      Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.

- „Wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich”, w tym w kolumnie „kredyty, pożyczki i obligacje” kwota 5 000 000,00 zł,

- „Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Końskich”

- „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego w Końskich”,

b)      w kolumnie „kredyty, pożyczki i obligacje” dokonuje się zmian zgodnie z zapisami § 1 pkt 4 lit. b uchwały.

5.         Określono kwotę wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym.

 

Ad. 2

Dokonano zmian w sposobie sfinansowania planowanego deficytu, zgodnie z zapisami § 2 uchwały.

 

Ad. 3

Dokonano zmian w limitach zobowiązań zaciąganych w celu:

a)      sfinansowania planowanego deficytu budżetu,

b)     spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z § 3 uchwały.


Pliki do pobrania:
       2011v52_zalacznik.zip

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/04/12 09:20:40
Redaktor: Administrator