Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr V/53/2011

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 31 marca 2011 r.

 

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Gmina Końskie wyemituje 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10 000 000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

 

§ 2. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1)      Seria A11 o wartości 5 000 000,00 złotych,

2)      Seria B11 o wartości 5 000 000,00 złotych.

2. Emisja obligacji serii A11, B11 nastąpi w 2011 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Końskie.

 

§ 4.1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

1)      7 lat od daty emisji obligacji serii A11,

2)      8 lat od daty emisji obligacji serii B11.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

6. Szczegóły określą warunki emisji danej serii obligacji.

 

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Końskie w latach 2011 – 2019.

 

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do:

1)             zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

2)      dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

3)      wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                    Zbigniew Kowalczyk

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Celem planowanej emisji obligacji komunalnych jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań ujętych w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok. Łączna planowana kwota emisji wynosi: 10 000 000,00 złotych.

Przyjęto, że oprocentowanie obligacji będzie zmienne, obliczane przy zastosowaniu 6M stawki WIBOR, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

Wartość emisji oraz ostateczne terminy jej wykupu ustalono biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, a także obowiązek zachowania ograniczeń wynikających z przepisu art. 169 ust. 1 pkt 2 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. utrzymania poziomu obsługi zadłużenia gminy poniżej 15% planowanych dochodów budżetowych, a łączna kwota długu gminy na koniec poszczególnych lat nie przekroczy 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/04/12 09:38:40
Redaktor: Administrator