Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr V/54/2011

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 31 marca 2011 r.

 

w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dopłatę do ceny za odprowadzenie 1 m3 ścieków w wysokości 0,40 zł netto dla taryfowej grupy odbiorców - gospodarstwa domowe - na okres od dnia 1 maja 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                          Zbigniew Kowalczyk

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Przedstawione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 maja 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r. zostały skalkulowane na poziomie niezbędnych przychodów i uzasadnionych kosztów.

Mając na względzie ochronę interesów mieszkańców Gminy, w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano środki z przeznaczeniem na dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych.

Mając na względzie ochronę interesów mieszkańców Gminy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/04/12 09:42:59
Redaktor: Administrator