Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

PROTOKÓŁ V/2011

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Końskich

odbytej w dniu 31 marca 2011 r.
w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy
w Końskich

 

 

     W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział  19 radnych na ogólną liczbę 21. 2 radnych nieobecnych – usprawiedliwionych.

W sesji wzięło udział  17  osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyło 36 osób.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego protokołu i stanowią jego załączniki.

Obrady trwały od godziny 900 do godziny 1010

 

 

Ad.pkt 1

 

 V sesję Rady Miejskiej w kadencji 2010 – 2014 otworzył radny Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. Powitał przybyłych na obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości.

 

     Stwierdził, że w obradach bierze udział 19. radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

     Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy. Przedmiotem obrad jest rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1)      zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011 -2016,

2)      udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,

3)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Końskie,

4)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.,

5)      emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

6)      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Końskie,

7)      ustalenia dopłat do cen za zbiorowe  odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie.

 

Wniosek wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał radni otrzymali – podkreślił.

 

Za zgodą wnioskodawcy – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie – Michała Cichockiego – przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał przedstawiona została informacja nt. stanu realizacji budowy obwodnicy kieleckiej.

 

Jan Maćkowiak – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Budowa drogi 728 i obwodnicy dla Końskich, to jedno z najważniejszych zadań jakie postawił sobie Zarząd Województwa w zakresie zadań inwestycyjnych – drogowych. To jedna z najistotniejszych inwestycji przygotowywanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Projekt przewiduje budowę drogi 728 na odcinku od Sielpi do Końskich wraz z nowym przebiegiem obwodnicy dla miasta Końskie. Obecnie sprawa znajduje się na etapie złożenia dokumentacji w Urzędzie Wojewódzkim, w którym będzie podlegała weryfikacji. Jeżeli Urząd Wojewódzki wyda pozytywną ocenę, to wówczas będzie możliwe wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jest już wydana decyzja środowiskowa. W budżecie województwa zabezpieczone zostały pieniądze na tą inwestycję. Szacowany koszt według wcześniejszych dokumentów wynosi 104 mln zł. Planowane jest pozyskanie dotacji ze środków unijnych w wysokości ok. 82 mln zł. Złożony został już wniosek o dofinansowanie. Z uzyskanych informacji wynika, że w ciągu najbliższych dni powinna być wydana pozytywna decyzja oraz podpisana umowa. Aktualne szacunki wskazują jednak, że inwestycja będzie opiewać na kwotę 160 mln zł. Jeżeli będzie taka potrzeba, to pieniądze na ten cel się znajdzie. Praktyka bowiem pokazuje, że gdy ogłaszane są przetargi na realizację inwestycji oferenci składają oferty na kwoty niższe. Wskazywana droga ma być drogą klasy głównej. Nastąpi poszerzenie drogi 728 do szerokości 7 metrów. Planowana nośność tej drogi wynosi 115 kiloniutonów na oś. Wykonanie drogi o takich parametrach spowoduje, że przez długi czas na drodze nie będą się tworzyły koleiny. Nastąpi wykonanie chodników na terenach zabudowanych, przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi, przepustów oraz całej koniecznej infrastruktury łącznie z odwodnieniem i zatokami autobusowymi. Wykonane zostaną zjazdy, oświetlenie w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych, przystanków, parkingów, kładki dla pieszych i rowerzystów przy jazie w miejscowości Sielpia. Nastąpi także wykonanie chodników w miejscowościach: Wincentów, Sielpia, Gatniki, Końskie. Natomiast drugi odcinek obwodnicy na odcinku od ul. Staszica do drogi wojewódzkiej 728 przy wylocie na Grójec mierzy ok. 2,5 km. Nastąpi na nim budowa mostu przez rzekę, budowa wiaduktu nad linią PKP, dróg serwisowych, chodników, oświetlenia w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych, przebudowa przystanków. Jeżeli wszystkie procedury przebiegną pomyślnie, nie będzie odwołań ogłoszony zostanie przetarg i jeszcze w roku bieżącym wykonawca rozpocznie realizację tej inwestycji.

 

Uwagi do przedstawionej informacji zgłosili:

 

Radny Jan Wiaderny

Obwodnica dla miasta jest bardzo potrzebna i od lat oczekiwana. Zaapelował o realizację tej inwestycji. 

 

Radny Marek Kozerawski

Zapytał czy zostały uwzględnione odwołania stron.

 

Jan Maćkowiak – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Zadeklarował, że inwestycja zostanie zrealizowana tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

 

Wojciech Płaza – Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Budowa obwodnicy jest dofinansowywana z Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Inwestycja ta jest bardzo ważnym elementem działań Zarządu Województwa oraz ŚZDW. W działania aktywnie jest zaangażowana Gmina Końskie. Unia Europejska przydzielając środki oczekuje konsekwentnych działań w zakresie ochrony środowiska. Zmienione przepisy spowodowały, że proces projektowania się przedłużył. Trzeba było robić dodatkowe analizy dotyczące emisji hałasu czy ekranów akustycznych. Były składane odwołania zarówno w odniesieniu do rozwiązań geometrycznych jak i środowiskowych. Planowana droga musi spełniać wszystkie wymagane standardy. Ich zapewnienie wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Te sprawy zgłaszane przez mieszkańców, które były możliwe do przyjęcia zostały uwzględnione. Okres projektowania trwał 2 lata i został już w zasadzie zakończony, ponieważ wszystkie elementy decyzji środowiskowej znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie. Osoby niezadowolone z tych elementów złożyły protest do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale uzyskały odpowiedź, że ich argumenty nie są ważne dla całości sprawy. Nie można pojedynczych interesów przedkładać nad wartość tej inwestycji. Dzięki nieuwzględnieniu odwołań Urząd Wojewódzki mógł przyjąć pełną dokumentację techniczną. Otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego informację, że złożony materiał spełnia wymogi do tego, aby wydać obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na etapie „zridu” wszyscy zostaną poinformowani o możliwości składania protestów. Jeżeli jednak będzie nadal składana duża ilość protestów do cała sprawa się przeciągnie. Jeżeli Urząd Wojewódzki w ciągu najbliższych 2 miesięcy wydałby zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, to ŚZDW upoważni to do rozpoczęcia procedury przetargowej. Ma nadzieję, że procedura przetargowa zakończy się w okolicach sierpnia tak, aby jeszcze w roku bieżącym można było rozpocząć inwestycję.

 

Po wysłuchaniu ww. informacji Rada Miejska przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.

 

Radny Zbigniew Kucharski

Zapytał Burmistrza czy wszystkie przedłożone projekty uchwał są na tyle pilne, iż musiały stać się przedmiotem sesji nadzwyczajnej. Zaznaczył, że chodzi mu przede wszystkim o projekt dotyczący zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki.

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Michał Cichocki

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, PWiK w terminie 70 dni przed planowanym wejściem taryf w życie, przedstawia wójtowi wniosek o ich zatwierdzenie. Wójt następnie sprawdza czy taryfy te i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz weryfikuje koszty o których mowa w art. 20 ustawy pod względem celowości ich ponoszenia. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Ze względu na upływający w najbliższym czasie ustawowy termin zobowiązany jest przedłożyć taki projekt uchwały pod obrady Rady.      

 

Radny Zbigniew Kucharski

Z tego co wie, to wniosek PWiK o zatwierdzenie taryf wpłynął 18 lutego br. Był więc czas na dyskusję o taryfach tak, aby radni mieli czas na zapoznanie się z materiałami, odniesienie się do nich oraz ich rozpatrzenie przez wszystkie komisje Rady. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Michał Cichocki

Nie ma takiego obowiązku, żeby materiały trafiły do dyskusji. Obowiązkiem wójta jest sprawdzenie czy taryfy są przygotowane zgodnie z prawem.

 

Radny Zbigniew Kucharski

Zapytał czy w sytuacji, gdy Rada Miejska nie podejmie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf, to taryfy te i tak wejdą w życie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Michał Cichocki

Zgodnie z ustawą Rada może podjąć uchwałę o zatwierdzeniu taryf lub o odmowie zatwierdzenia taryf. Nie podjęcie przez Radę uchwały sprawi, że i taryfy i tak wejdą w życie obwieszczeniem PWiK.

 

Radny Zbigniew Kucharski

Zapytał czy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu koneckiego jest na tyle pilny, że musiał stać się przedmiotem sesji nadzwyczajnej. Z tego co wie, to na sesji nadzwyczajnej powinny być poruszane sprawy nadzwyczajne, nie cierpiące zwłoki. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Michał Cichocki

Wskazywany projekt uchwały jest o tyle istotny, że dotyczy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy. Chodzi tu o niewielką kwotę, która może znaleźć się w obradach bieżącej sesji. Kwota ta generuje zmiany w budżecie oraz w wieloletnim planie finansowym. Zasadne jest więc to, aby ten projekt uchwały został teraz rozpatrzony.       

 

Radny Zbigniew Kucharski

Doszły jeszcze autopoprawki do zmian w budżecie i do wieloletniej prognozy. Powinny być one szczegółowo omówione. Odbyła się Komisji Rozwoju Gospodarczego, natomiast nie było posiedzeń tych Komisji, których on sam jest członkiem - stwierdził.

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Michał Cichocki

Podczas rozpatrywania poszczególnych projektów uchwał będzie można zgłaszać pytania na które będą udzielane szczegółowe odpowiedzi.

 

Radny Zbigniew Kucharski

Postawił pytanie czy nie powinno być to wcześniej zrobione tak, aby miał czas się zastanowić i odnieść do tego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Michał Cichocki

Byłoby to wcześniej zrobione, gdyby tylko było to możliwe.

 

Radny Ernest Kruk

Stwierdził, że radny Zbigniew Kucharski jest radnym drugiej kadencji i doskonale wie, że w latach poprzednich była podobna sytuacja i radny wówczas wcale nie oponował. Nie było żadnych problemów a teraz nagle się one pojawiły. Nie rozumie dlaczego tak się dzieje.

 

Radna Barbara Zielińska

Poinformował, że jest już radną V kadencję i nie przypomina sobie, aby kiedykolwiek rozpatrywanie projektu uchwały dotyczącego wody i ścieków miało miejsce na sesji nadzwyczajnej.

  

       

1)

        Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011 - 2016 wraz z autopoprawką  był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Końskich i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

  

Rada Miejska głosowaniu jawnym w obecności 19 radnych przy 17 głosach za  i 2 głosach wstrzymujących się podjęła

 

U C H W A Ł Ę  NR V/49/2011

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

2)

            Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Końskich i uzyskał pozytywną opinię. Przed sesją radni otrzymali autopoprawkę dotyczącą uzasadnienia do projektu uchwały – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Głos zabierali:

 

Radny Zbigniew Kucharski

Zapytał czy Zarząd Powiatu występował o udzielenie pomocy do Gminy Końskie. Z tego co wie, to dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nie występował o pomoc do organu prowadzącego placówkę o udzielenie pomocy finansowej.

 

Radna Ewa Swat

Przypomniała, że pismo Ośrodka w sprawie udzielenia pomocy było już czytane na ubiegłorocznej sesji październikowej a następnie na sesji grudniowej. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Michał Cichocki

Sprawa udzielenie pomocy była niejednokrotnie poruszana. Stwierdził, że nie jest jego kompetencją dochodzenie w jaki sposób kontaktuje się ze starostwem jednostka powiatowa.

 

Radna Barbara Zielińska

Uważa, że cel jest bardzo szczytny i że te pieniądze trzeba przydzielić. Nie powinno się to jednak odbyć w taki sposób. Jednostka, która jest podległa samorządowi powiatowemu powinna wystąpić z prośbą o pomoc do Powiatu. Następnie Powiat powinien to wprowadzić do swojego budżetu. Takie są procedury. Nie może być tak, że jednostki podległe Starostwu występują bezpośrednio do Gminy o pieniądze. Z tego, co wie od radnego powiatowego, to Zarząd Powiatu o niczym nie wie.

 

Z-ca Burmistrza MiG – Krzysztof Jasiński

Nie wie skąd radna Barbara Zielińska ma takie informacje. Uważa, że nieznajomość zasad funkcjonowania i obiegu dokumentów sprawia tę niewiedzę. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podległej Powiatowi nie ma obowiązku przekazywania informacji Zarządowi Powiatu o tym, że się ubiega o jakiekolwiek środki, ponieważ w tym konkretnie przypadku jest to jednostka samodzielna. Posiada ona majątek w trwałym zarządzie a tym samym może występować gdzie chce i jak chce i na zasadach określonych w uchwale Zarządu Powiatu, który obejmuje tzw. trwały zarząd. Zarząd Powiatu ma prawo nie wiedzieć, bo nie musi wiedzieć o tym, że dyrektor ubiega się o jakiekolwiek środki zewnętrzne. To, że Zarząd został zaskoczony stanowi odrębny problem. Strony powinny wyjaśnić sobie to we własnym gronie. Natomiast dyrektor Słuszniak miał prawo, wręcz obowiązek ubiegania się o środki zewnętrzne a w tym przypadku wystąpił do Gminy. Z tego co pamięta, to pismo w tej sprawie wpłynęło jeszcze w poprzedniej kadencji i było rozpatrywane przez Burmistrza Krzysztofa Obratańskiego, który wstępnie zadeklarował chęć przyznania pieniędzy. Nie zostało to tylko wówczas sfinalizowane.

 

Radny Piotr Słoka

Szkoła występuje o środki, ale to Rada Powiatu musi wprowadzić te środki do swojego budżetu. To nie jest tak, że szkoła ma tu pełną swobodę działania. Powiat musi podjąć decyzję o przyjęciu tych środków.

 

Radny Zbigniew Kucharski

Nie wie dlaczego omawiany projekt uchwały stał się przedmiotem sesji nadzwyczajnej. Można by było dać czas Powiatowi na wpisanie zadania do budżetu i wówczas dopiero przydzielić środki. Nie jest przeciwnikiem przyznania pieniędzy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Michał Cichocki

Stwierdził, że biorąc pod uwagę logikę radnego – przedmówcy, to można będzie sprawę, która trwa już od zeszłego roku, przeciągać kolejne miesiące i lata. Tymczasem dzieci czekają. Dlatego też nie będzie brał na siebie odpowiedzialności związanej z nie podjęciem decyzji o udzieleniu pomocy. Gmina powinna zrobić swoje, projekt uchwały będzie poddany pod głosowanie i jeśli ktoś się sprzeciwia będzie mógł zagłosować przeciw. Zaznaczył, że pracę, która należy do jego obowiązków wykonał. Gdyby samorządowcy w poprzedniej kadencji lepiej się przyłożyli do pracy to uchwała byłaby już w zeszłej kadencji podjęta. Wykonanie sali w Ośrodku jest potrzebne na teraz.

 

Radny Zbigniew Kucharski

Stwierdził, że jest za przyznaniem środków. Chciał się tylko dowiedzieć czy sprawa ta powinna być przedmiotem sesji nadzwyczajnej. Skoro mówi się, że sprawa ciągnie się już od długiego czasu, to wcześniej była sesja zwyczajna na której można było to rozpatrzeć. Sesja nadzwyczajna powinna być poświęcona sprawom nadzwyczajnym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Michał Cichocki

Omawiany projekt uchwały stanowi sprawę nadzwyczajną, ponieważ chodzi o dobro dzieci.        

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Rada Miejska głosowaniu jawnym w obecności 19 radnych przy 19 głosach za  (jednogłośnie)  podjęła

 

U C H W A Ł Ę  NR V/50/2011

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

3)

        Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Końskie był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Końskich i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Rada Miejska głosowaniu jawnym w obecności 19 radnych przy 18 głosach za  i 1 głosie wstrzymującym się podjęła

 

U C H W A Ł Ę  NR V/51/2011

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

4)

        Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. wraz z autopoprawką był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Końskich i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Rada Miejska głosowaniu jawnym w obecności 19 radnych przy 15 głosach za  i 4 głosach wstrzymujących się podjęła

 

U C H W A Ł Ę  NR V/52/2011

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

5)

        Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Końskich i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska głosowaniu jawnym w obecności 19 radnych przy 19 głosach za  (jednogłośnie) podjęła

 

U C H W A Ł Ę  NR V/53/2011

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

6)

        Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Końskie był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Końskich i uzyskał negatywną opinię przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się – poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Głos zabierali:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Głównym uzasadnieniem do wprowadzenia podwyżki dla indywidualnych odbiorców była decyzja Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach z 2006 r. Zapytał dlaczego dopiero teraz te zmiany PWiK robi a nie w 2007 r., w 2008 r. czy w 2009 r.   

Tomasz Szatkowski – Prezes PWiK

Odpowiedział, że tak późne wprowadzenie zmian wynika z tego, że informacja z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotarła do PWiK dopiero w 2010 r. Od minionego roku PWiK rozpoczął proces dostosowawczy ewidencji księgowej do wytycznych wynikających z wyroku.

 

Radny Piotr Słoka

Zapytał Radcę Prawnego czy radni mają prawo do dokonywania zmian stawek w omawianym projekcie uchwały.

 

Jacek Krakowiak – Radca Prawny

Radni nie mogą dokonywać zmian stawek w omawianym projekcie uchwały. Reguluje to art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu. W sytuacji, gdy Burmistrz przedłożył projekt uchwały o zatwierdzeniu, to taki projekt może być jedynie przyjęty lub nie przez Radę Miejską. Nie ma możliwości ingerencji w treść projektu uchwały. Zadaniem Burmistrza jest zbadanie czy taryfa została skalkulowana prawidłowo, zgodnie z przepisami. Burmistrz również nie może ingerować w jej treść. Jeżeli chciałby coś zmienić, to musiałby pokazać PWiK na czym w określonym przypadku polegałaby nieprawidłowość.

 

Radny Piotr Słoka

Zapytał Burmistrza czy taryfa została skonstruowana zgodnie z przepisami.

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Michał Cichocki

Cała dokumentacja jaką PWiK złożyło była szczegółowo analizowana przez pracowników UMiG. Prowadzona była korespondencja na linii UMiG – PWiK. Były drobne poprawki, które zostały naniesione.

 

Radny Piotr Słoka

Zapytał czy Burmistrz jako Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki zgadza się z proponowanymi opłatami.

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Michał Cichocki

PWiK dokonuje wyliczeń na podstawie danych z roku ubiegłego. Na podstawie tych danych zgodnie z ustawą i rozporządzeniem PWiK wylicza i określa taryfy. Jako Burmistrz nie ma w tym momencie możliwości ingerowania w wyliczenia dokonane na podstawie roku ubiegłego. Przy wyliczaniu taryf bierze się pod uwagę stawki i opłaty planowane na rok obowiązywania taryf, czyli koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: amortyzację lub odpisy umorzeniowe, podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, skład rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia, skład odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, należności nieregularne, marże od zysku. W latach następnych należy się wnikliwie przyglądać temu w jaki sposób jest prowadzona gospodarka w PWiK, tak, aby w 2012 r. przy wprowadzaniu nowych taryf można z czystym sumieniem można było powiedzieć, że dołożono wszelkich starań, by gospodarka była prowadzona w sposób prawidłowy. W chwili obecnej można się posługiwać tylko danymi z roku 2010 i na podstawie tych danych stawki został wyliczone. Oczywiście szczęśliwszy byłby, gdy stawki te były niższe. Biorąc jednak pod uwagę prognozę – plany rozwoju przedsiębiorstwa bodajże na lata 2010-2013, uczciwie mówiąc mieszkańcom, opłaty nie będą malały zarówno jeśli chodzi o wodę jak i o ścieki.

 

Radny Piotr Słoka

Zgodnie z kodeksem spółek komercyjnych spółka musi przynosić zysk. Zapytał ile wyniesie zysk PWiK po podniesieniu stawek czy też może zbilansuje się tu wszystko.

 

Krzysztof Ciupa – Wiceprezes PWiK

Spółka nie zakłada żadnego zysku. Wszystkie opłaty zawarte w taryfie przeznaczone są na pokrycie bieżącej eksploatacji. Opłaty te nie są przeznaczone na inwestycje. Środki na inwestycje pochodzą
z dokapitalizowania przyznawanego przez Radę Miejską.

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Michał Cichocki

W Stąporkowie gospodarstwa domowe maja 3,10 zł netto, w Starachowicach 3,50 zł netto, we Włoszczowie 2,74 zł netto.

 

Radny Piotr Słoka

W pierwotnym projekcie budżetu przewidziane było dokapitalizowanie spółki na poziomie 5 mln zł, które zostało obniżone o 1 mln zł.

 

Radny Jan Wiaderny

W związku z podanymi przez Burmistrza stawkami dotyczącymi Stąporkowa, Starachowic, Włoszczowy zapytał jak wyglądać będą stawki za wodę i ścieki w Gminie Końskie. I grupa odbiorców – mieszkańcy jest najliczniejsza. Podwyżka stawek stanowiła będzie dla nich ogromne obciążenie. Tymczasem wskaźnik bezrobocia jest bardzo wysoki. Może zaproponowane stawki mogłyby być choć trochę niższe.

 

Tomasz Szatkowski – Prezes PWiK                

Planowana cena wody w przedsiębiorstwie wynosi 2,97 zł netto plus 8% Vat-u.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Cena, którą płaci mieszkaniec – indywidualny odbiorca wynosi 3,24 zł. Przedsiębiorstwa płacą taniej, ponieważ rozliczają sobie Vat. Rozumie, że PWiK ustala stawki zgodnie z ustawą. Nie można się jednak zgodzić z tym, że przez lata przedsiębiorstwo robiło to według innych zasad a nagle w 2011 r. przerzuca się ciężar z dwóch grup na grupę I – na mieszkańców. Trudno jest bowiem zrozumieć ludziom, że przy inflacji ok. 4% na 2011 r. nagle koszty rosną o 22 lub 16%. Okres dostosowawczy powinien być rozłożony na 2-3 lata.     

 

Tomasz Szatkowski – Prezes PWiK     

Proponowana cena wody wynosi 2,97 zł plus Vat. Poprzednia zmiana grup miała miejsce między 2007 a 2008 r. w zakresie dotyczącym odprowadzania ścieków. Wówczas miała miejsce dość gwałtowna podwyżka. Żadna podwyżka nie jest dobra. Mieszkańcy zapłacą więcej za wodę ok. 1,10 zł na miesiąc. Średnie zużycie wynosi poniżej 2 metrów na osobę na miesiąc. Podwyżka jest duża %, natomiast kwotowo sięga kwoty ok. 1,10 zł plus Vat na osobę na miesiąc.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zapytał czy PWiK w ramach swojej działalności planuje podjęcie jakiś działań racjonalizujących koszty i mających wpływ na obniżkę cen za wodę i ścieki.

 

Tomasz Szatkowski – Prezes PWiK     

PWiK podejmuje działania racjonalizacyjne, które niestety powodują wzrost kosztów. W ramach projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, wymieniany jest stary - żeliwny wodociąg w Modliszewicach. Wymiana taka powoduje pojawienie się amortyzacji i wzrost kosztów. Planuje się działania ograniczające uciążliwości, straty wody. Na zeszły rok zakładano zysk w taryfie 0% , natomiast brutto wynosi on ok. 300 tys. zł i wynika nie ze wzrostu sprzedaży, tylko z mniejszych o 300 tys. zł kosztów.

 

Radny Marek Kozerawski

Odniósł się do kwestii wysokich kosztów osobowych PWiK.

 

Tomasz Szatkowski – Prezes PWiK     

Wspomniane koszty liczone są na podstawie ewidencji księgowej.    

 

Pracownik PWiK – Katarzyna Ptak - Michorek

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Zbigniewa Kucharskiego stwierdziła, że Rada Miejska podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek był złożony 18 lutego br. a więc termin do podjęcia uchwał mija za 4 dni. Do tego czasu musiałaby się odbyć sesja nadzwyczajna. Jak sam radny zaznaczył na sesji nadzwyczajnej rozpatruje się te sprawy, które nie cierpią zwłoki.       

 

Radny Zbigniew Kucharski

Stwierdził, że swoje pytanie kierował do Burmistrza dlaczego od 18 lutego br. nie odbyła się żadne komisja w sprawie rozpatrzenia taryf. Nie rozumie dlaczego taryfy są rozpatrywane na sesji nadzwyczajnej a nie na sesji roboczej.

 

Krzysztof Ciupa – Wiceprezes PWiK

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana Wiadernego zaznaczył, że podziela również troskę mieszkańców. Jednak ceny mediów mają znaczenie także dla przedsiębiorców, dla biznesu. Tam gdzie koszty będą niższe, tam będzie większa szansa na rozwój, powstawanie nowych miejsc  pracy itd.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jeżeli nadal pobór wody będzie tak niski, to PWiK zbankrutuje. 70% wody pobiera I grupa odbiorców.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Nie zgodził się z opinią, że taryfy wprowadzane są w tajemnicy. W tajemnicy odbyłoby się to wtedy, kiedy taryfy w ogóle nie zostałyby przedłożone pod obrady sesji. Tak naprawdę to ani wójt ani rada nie ustala cen za wodę i ścieki. Taryfy przedstawia PWiK a zmian w nich nie może wprowadzić zarówno wójt jak i rada. Zwrócił się o nie wprowadzanie ludzi w błąd.      

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska głosowaniu jawnym w obecności 18 radnych przy 1 głosie za, 13 przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się nie przyjęła projektu uchwały
a tym samym nie podjęła uchwały.

 

7)

        Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe  odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Końskich i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady. 

 

Głos zabierali:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ceny rosną w sposób znaczący – 22% woda i ok. 17% ścieki. Zapytał Burmistrza czy biorąc pod uwagę kondycję budżetu byłaby możliwość zwiększenia dopłaty do ścieków, bo jest to akurat grupa, w której znajdują się indywidualni odbiorcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Pod kątem zwiększenia dopłaty do ścieków analizowana była sytuacja budżetu. W roku bieżącym okazało się to jednak niemożliwe. Zapytał Prezesa PWiK jakie ten przewiduje koszty dotyczące opłat za ścieki w latach następnych. Skala przeprowadzanych inwestycji oraz plany, które PWiK ma do zrealizowania spowodują wzrosty w kolejnych latach. Gmina będzie musiała wówczas znaleźć sposób na zmniejszenie obciążeń dla mieszkańców.

 

Tomasz Szatkowski – Prezes PWiK     

W najbliższych latach wzrost cen wody będzie stosunkowo nieznaczny i będzie głównie wynikał ze wzrostu kosztów prądu oraz amortyzacji oddanych do użytku wodociągów. Od przyszłego roku amortyzowana będzie sieć wodociągowa Paruchy – Nieświń. Koszt będzie znacznie mniejszy od tego przewidzianego w kosztorysie inwestorskim. Inwestycja wykonywana jest siłami własnymi PWiK. Mniejsza amortyzacja oznacza większą oszczędność dla odbiorców. W przypadku ścieków wzrost cen będzie wynikał również z amortyzacji, z tym, że amortyzacja będzie bardzo wysoka. W roku bieżącym planowane jest zakończenie części inwestycji na kwotę ok. 60 mln zł. Pojawią się wiec już inwestycje oddane. 3% amortyzacji i 2% podatku od środków trwałych pojawi się w taryfie. Wzrośnie koszt za prąd w odniesieniu do przepompowni ścieków zasilanych energią elektryczną. Wzrost cen za ścieki będzie dość istotny. Według prognozy sprzed 2 lat cena ścieków powinna docelowo wynieść wstępnie ok. 15 zł za m3.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej    

Może się tak stać, że informacja o tym, że ścieki mogą kosztować 15 zł za m3, spowoduje, iż ludzie nie będą się chcieli przyłączać do nowych przyłączy. Dodatkowo realizowany jest program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i w kierunku tego rozwiązania ludzie mogą iść.

 

Tomasz Szatkowski – Prezes PWiK     

Przesunięcie jest możliwe poza aglomeracją, czyli terenem przewidzianym do skanalizowania.

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska głosowaniu jawnym w obecności 19 radnych przy 19 głosach za  (jednogłośnie) podjęła

 

U C H W A Ł Ę  NR V/54/2011

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

              Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich.

 

 

Protokółował                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Kuba                                                             Zbigniew Kowalczyk

Kierownik Biura Rady Miejskiej

 

Monika Ślusarczyk

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/06/02 09:24:16
Redaktor: Administrator