Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr VIII/41/2007

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 23 marca 2007 r.

 

w sprawie złożenia zażalenia na postanowienie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Nr 101/07 z dnia 14 marca 2007 r.

 

         Na podstawie art. 59 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz.1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208, poz. 1532), art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wnosi się zażalenie na postanowienie Nr 101/07 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2007 r. w przedmiocie wyrażenia negatywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy, w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                Barbara Zielińska

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 19 marca 2007 r. Rada Miejska w Końskich otrzymała postanowienie Nr 101/07 z dnia 14 marca 2007 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wyrażające negatywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy.

            Stanowisko Kuratora zawarte w przedmiotowym postanowieniu nie jest zgodne ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Końskich, dlatego też zachodzi konieczność zaskarżenia niniejszego postanowienia w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 


 

Pliki do pobrania:
       zalacznik_viii_41_2007.doc

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/02 14:31:36
Redaktor: Administrator