Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

PROTOKÓŁ NR  X/2007

z nadzwyczajnej s e s j i Rady Miejskiej

w Końskich

odbytej w dniu 23 maja 2007 r. w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy  w Końskich

 

 

 

 

 

       W X nadzwyczajnej sesji Rady  Miejskiej w Końskich wzięło udział 21 radnych na ogólną liczbę 21. Ponadto w sesji wzięło udział  12 osób zaproszonych.

Łącznie w obradach uczestniczyły  33 osoby.

Listy obecności radnych i  gości  zostają załą­czone do oryginału niniejszego protokołu i stanowią jego za­łączniki .

Obrady trwały od godziny 800 do godziny 10 50.

 

        Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Końskich – radna Barbara Zielińska,  która powitała przybyłych na obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości. 

 

        Stwierdziła że w obradach bierze udział  21 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Barbara Zielińska  Poinformowała, że  nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek grupy radnych i z jego treścią zapoznała Radę Miejską.

(wniosek ten stanowi załącznik niniejszego protokołu )

 

 

Porządek obrad

 

1.     Otwarcie sesji

2.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

          a) odwołania Przewodniczącej  Rady Miejskiej w Końskich radnej             
              Barbary Zielińskiej  z funkcji,

          b) wybór nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich.

 

 

 

 

 

Radny Zbigniew Hybik

Zwrócił uwagę, że zgodnie z § 41 ust. 3 Regulaminu Rady zasady określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą uchwał w sprawie odwołania osób pełniących funkcję z wyboru. Uchwały w sprawach odwołania osób nie mogą być podjęte na tej samej sesji, na której wnioski ich dotyczące zostały zgłoszone w trybie nagłym. Zapyta czy wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

 

Pan Jacek Krakowiak – Radca Prawny UMiG w Końskich

Stwierdził, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Zgodnie
z § 41 ust. 3 Regulaminu Rady uchwały w sprawach odwołania osób nie mogą być podjęte na tej samej sesji, na której wnioski ich dotyczące zostały zgłoszone w trybie nagłym. Jego zdaniem wniosek został zgłoszony w trybie nagłym, gdyż sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym.
O ile dyskusja nad odwołaniem może się odbyć na obecnej sesji, o tyle samo głosowanie powinno się odbyć na kolejnej sesji. W przeciwnym razie doszłoby do naruszenia § 41 ust. 3 Regulaminu Rady stanowiącego integralną część Statutu Gminy Końskie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska 

Zapytała jakie byłyby konsekwencje naruszenia § 41 ust. 3 Regulaminu Rady.

 

Pan Jacek Krakowiak – Radca Prawny UMiG w Końskich

Odpowiedział, że w przypadku naruszenia wskazywanego przepisu Wojewoda w trybie nadzoru mógłby uchylić uchwały Rady Miejskiej
w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady i powołania nowego Przewodniczącego.

 

Radny Ernest Kruk

Zapytał dlaczego w poprzedniej kadencji zwoływane były w podobny sposób sesje w sprawie odwoływania osób a teraz taka sytuacja nie może mieć miejsca. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska 

W poprzedniej kadencji sprawy odwoływania dotyczyły Wiceprzewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Osobiście te wnioski zgłaszała. Sprawa była o tyle pilna, że przeciwko tym panom toczyło się postępowanie prokuratorskie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kontrolował działalność Burmistrza. Wnioskodawcy uważali wówczas, że nie może kontrolować Burmistrza i Urzędu osoba przeciwko której toczy się postępowanie z oskarżenia publicznego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Stwierdził, że w poprzedniej kadencji były wnioski do projektu porządku obrad o wprowadzenie punktu o odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Wiceprzewodniczącego Rady Na etapie projektu porządku obrad wnioski te były odrzucane. Te wnioski nie były więc rozpatrywane, nie były wprowadzane do porządku obrad. Według opinii Radcy Prawnego UMiG podejmowanie uchwał na dzisiejszej sesji obarczone jest ryzykiem uchylenia w trybie nadzoru. Przypomniał, że 25 maja br. przewidziana jest do odbycia sesja nadzwyczajna na której rozpatrywany będzie projekt uchwały intencyjnej niezwykle ważnej dla Gminy Końskie, dotyczącej aplikowania o środki unijne. Warunek podjęcia uchwały intencyjnej sformułowany został przez Urząd Marszałkowski stosunkowo późno. Projekt uchwały został przygotowany stosunkowo późno. Mogą być wątpliwości co do trybu zwołania sesji nadzwyczajnej, co do przyjęcia uchwały intencyjnej, która może zostać uchylona. Gdyby uchwała intencyjna została uchylona wówczas ubieganie się o wielomilionowe środki unijne będzie bardzo trudne czy może nawet niemożliwe.

 

Radny Ernest Kruk

Zwrócił się o 10-minutową przerwę celem przeanalizowania
złożonego wniosku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska 

Stwierdziła, że zgodnie ze Statutem Gminy Końskie sesje nadzwyczajne zwołuje się w trybie nagłym i mogą one dotyczyć wyłącznie spraw, które wynikły bezpośrednio przed sesją, a zaniechanie ich rozpatrywania może spowodować poważne skutki prawne lub faktyczne. Nie podjecie tej uchwały w dniu dzisiejszym nie spowoduje żadnych skutków prawnych. Gmina z tego tytułu nie poniesie żadnych strat. Nie jest to sprawa pilna. Zaproponowała następujący porządek obrad na dzień dzisiejszy:

1.     Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej.

Zaznaczyła, że proponuje taki porządek obrad, aby uniknąć problemów, które potem mogą mieć skutki nieodwracalne. Wszystkie sprawy nie pilne mogą być rozpatrywane na sesjach roboczych.

Zapytała czy do jej propozycji są uwagi lub wnioski.

 

Radny Marian Gąszcz

Przypomniał, że radny Ernest Kruk zwrócił się o ogłoszenie 10-minutowej przerwy w obradach. Poprosił o ogłoszenie w/w przerwy.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska 

Ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach i zaprosiła Przewodniczących Klubów Radnych do Burmistrza w czasie przerwy.

 

 

Po zakończeniu przerwy Przewodnicząca Rady wznowiła obrady.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska 

Stwierdziła, że Przewodniczący Klubów Radnych nie skorzystali
z zaproszenia. Zapytała czy do zaproponowanego przez nią projektu porządku obrad są uwagi.

 

Radny Krzysztof Jasiński

Biorąc pod uwagę wiedzę w zakresie funkcjonowania Regulaminu Rady
i Statutu Gminy Końskie oraz uwagi zgłoszone na sesji zapytał Przewodniczącą Rady czy miała wiedzę, że dzisiejsza sesja jest zwołana niezgodnie z prawem.

 

Radna Barbara Zielińska

Projekty uchwał nie mają opinii Radcy Prawnego - odpowiedziała.

 

Radny Krzysztof Jasiński

Rozumie, że taka opinia Radcy została dziś wydana. Zwrócił uwagę, że wnioskodawcy zgłaszając wniosek mają wiedze w zakresie zaproponowanego porządku, a tym samym to z nimi należało uzgodnić jakiekolwiek decyzje związane z propozycją, która padła ze strony Przewodniczącej Rady. Uważa, że zaproponowany projekt jest wynikiem działania wnioskodawców. Powinno się go więc przyjąć lub nie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska 

Stwierdziła, że jej obowiązkiem jest poddanie pod głosowanie w pierwszej kolejności projektu porządku obrad, który sama przedstawiła.

 

Radny Ernest Kruk

Zwrócił się, aby projekt porządku obrad jaki wpłynął do Przewodniczącej Rady był głosowany jako pierwszy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Bardzo mu zależy nad tym, aby sprawa uchwały Rady Miejskiej, która ma zapaść w najbliższym czasie nie stała się przedmiotem przetargów i rozgrywek. Rozumie wewnętrzne potrzeby Rady dotyczące proponowanych zmian. W sytuacji kiedy jest skrystalizowana większość, która tych zmian oczekuje, to jasne jest, iż zostanie to przeprowadzone. Rozumie, że taka jest potrzeba polityczna wyrażona głosami radnych SLD, PiS i PO. W dniu 25 maja br. ma się odbyć sesja poświęcona rozpatrzeniu projektu uchwały intencyjnej dotyczącej ubiegania się o środki unijne. Uchwała intencyjna jest oczekiwana przez Urząd Marszałkowski jako niezbędny składnik fiszek aplikujących do programów unijnych. Bez ważnej uchwały fiszki nie zostaną przyjęte. Z jednej strony na szali jest potrzeba realizacji pewnej potrzeby politycznej a z drugiej strony jest zagrożenie dla wniosków o dziesiątki milionów złotych dla miasta Końskie. Zapytał, kto chce wziąć na siebie odpowiedzialność za stworzenie takiego stanu zagrożenia. Z opinii Radcy Prawnego wynika, że stan zagrożenia jest bardzo wysoki. Rozumie, że podstawą zwołania sesji jest wniosek radnych. Sesja została zwołana zgodnie z prawem, dlatego odbywają się dzisiejsze obrady. Jego zdaniem projekt porządku obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Rady jest najdalej idącą poprawką, a najdalej idące poprawki należy głosować w pierwszej kolejności.

 

Radny Ernest Kruk

Poinformował, że jest opinia prawna z ramienia Wojewody zgodnie z którą wniosek jest zgodny z prawem.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska 

Stwierdziła cyt:

„Czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej proponowanej przeze mnie”.

 

Radny Andrzej Kosierkiewicz

Poinformował, że od chwili złożenia wniosku w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady członkowie Klubu Radnych „Samorządni Ziemi Koneckiej” przez 3 dni chcieli prosić o wyjaśnienie jaki jest zarzut do odwołania Przewodniczącej ze stanowiska. Określenie „brak zaufania” nie jest zadowalające. Chciałby się dowiedzieć o co konkretnie chodzi.

 

Radny Tomasz Milcarz

Uważa, że wniosek złożony przez radnych jest merytorycznie uzasadniony tylko pobieżnie. Zwrócił się do wnioskodawców o zabranie głosu w tej
sprawie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska 

Poinformowała, że pierwszą osobą jaka się podpisała pod wnioskiem
w sprawie odwołania jest radna Ewa Swat. Zwróciła się do radnej Ewy Swat o zabranie głosu w tej sprawie.

Radna Ewa Swat

W obwodzie w jakim zamieszkuje zebranie na wybory samorządu osiedlowego odbyło się w dwóch terminach. O terminach zebrań dowiedziała się jako radna dopiero z tablicy ogłoszeń. Na pierwszym zebraniu nie było wystarczającej frekwencji, a na drugim było w sumie 16 osób. Zwracano się o umieszczenie chociaż po jednym ogłoszeniu w bloku, ale nie zostało to uwzględnione. W Biurze Rady pracownicy również nie posiadali informacji o terminie drugiego zebrania, gdyż nie zostali o nim poinformowani. Pracuje poza terenem Gminy Końskie. W związku z tym musi mieć możliwość wcześniejszego zaplanowania sobie określonych spraw.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska 

Zaznaczyła, że wniosek dotyczy odwołania Przewodniczącej Rady, a nie Burmistrza czy Sekretarza. Nie jest zadaniem Przewodniczącej Rady, aby organizowała wybory związane z pracą Urzędu. Przewodnicząca ma wykonywać swoje zadania zgodnie ze Statutem, a nie zwoływać zebrania osiedlowe i sołeckie.

 

Radna Ewa Swat

Przewodnicząca Rady jest z tego samego osiedla i wiedziała o terminach  zebrań. Jako radna powinna być poinformowana o terminach zebrań. Odnośnie zarzutu braku opinii prawnej do projektów uchwał złożonych przez wnioskodawców, to przypomniała, że na poprzednich sesjach też
były przypadki projektów uchwał nie posiadających opinii prawnej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska 

Stwierdziła, że jeden zarzut już pod swoim adresem usłyszała.

 

Radny Marian Gąszcz

Padł wniosek grupy radnych o odwołanie Przewodniczącej Rady. W tym temacie została zwołana sesja nadzwyczajna, która powinna temat rozstrzygnąć. Nie będzie wskazywał jakie błędy Przewodnicząca Rady popełniała. Przede wszystkim nie było żadnej konsultacji między Przewodniczącą Rady a Wiceprzewodniczącymi. Uważa, że wszystkie decyzje jakie były podejmowane powinny być konsultowane. Radni zebrali się w temacie odwołania Przewodniczącej Rady i należy się tego trzymać. Dyskusje w innym temacie są bezpodstawne.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska 

Stwierdziła cyt.:

 

 

„Nie zauważyłam  po dzisiejszej dyskusji, aby jakiekolwiek zarzuty były pod moim adresem. Jeżeli są zarzuty pod adresem pracy Urzędu, urzędników, Burmistrza, proszę Państwa jesteście radnymi! Są sesje, robocze sesje, dlaczego do tej pory na sesjach ja nic takiego nie słyszałam. Wszystkie projekty uchwał przechodziły bez problemów, prace Komisji przebiegały bardzo sprawnie, bardzo dużo sesji zwoływałam. To świadczy o mojej aktywności i pracy Burmistrza, że jednak tych spraw jest dużo
i dlatego tych sesji było bardzo dużo”.

 

Radny Marian Gąszcz

Zauważył, że wniosek złożony przez Przewodniczącą odnośnie nowego porządku obrad powinien być uzgodniony z grupą radnych, którzy złożyli swój wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej zgodnie ze Statutem Gminy Końskie. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska

Stwierdziła, że ma obowiązek prowadzić sesję zgodnie z prawem. Ma prawo do składania wniosków jak inni radni. Proponuje porządek obrad tylko z jednym punktem, a mianowicie: „Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej”. Wtedy będzie wszystko zgodne z prawem. Nie narobi się niepotrzebnego zamieszania, które może skutkować groźnie dla Gminy.

Poddała przyjęcie przedstawionego własnego projektu porządku obrad pod głosowanie.

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych, przy 7 głosach za i 14 głosach przeciwnych nie przyjęła w/w projektu porządku obrad.   

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska

Stwierdziła.:

„W związku z takim wynikiem głosowania nad złożonym przeze mnie projektem porządku obrad należałoby przyjąć projekt porządku obrad, który został zgłoszony przez wnioskodawców, ponieważ jednak w opinii radcy prawnego obwarowany jest on istotna wadą prawną i stanowi zagrożenie dla Gminy, nie mogę poddać go pod głosowanie i rezygnuję
z prowadzenia obrad”.

 

Radny Krzysztof Jasiński

Zapytał jaki punkt Regulaminu Rady Miejskiej wskazuje, że Przewodnicząca powinna, bądź może zrezygnować z prowadzenia obrad. Zwrócił się do Przewodniczącej o przedstawienie w tym momencie Radzie Miejskiej w Końskich pisemnego uzasadnienia dotyczącego wniosku złożonego przez wnioskodawców. To jest powód dla którego wnioskodawcy wystąpili z propozycją odwołania Przewodniczącej.

Stwierdził cyt.:

„Postawa Przewodniczącej na kanwie kilkumiesięcznych wydarzeń wskazuje, że funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej podporządkowała Pani do partykularnych interesów związanych z opcją, którą Pani reprezentuje czy ze stowarzyszeniem, które Pani reprezentuje, w sposób jednoznaczny i całkowity podporządkowała Pani funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej działaniom Pana Burmistrza, a tak być nie może. Chciałbym, aby Pani pamiętała, że w dniu wyboru na Przewodniczącą Rady Miejskiej deklarowała Pani współpracę w każdym zakresie, niezależnie od opcji osób, które znajdują się na tej sali dla dobra miasta i dla dobra mieszkańców. Wywoływanie do odpowiedzi radnych Rady Miejskiej i pytanie ich o powody jest wysoce niestosowne i niegodne Przewodniczącego Rady Miejskiej. Myślę, że gdyby Pani w tym momencie chciała zrealizować obowiązki i zachować się godnie, to powiedziałaby Pani do osób przebywających na tej sali w sposób następujący: ‘Koleżanki
 i koledzy w związku z tym, że nie chcecie ze mną współpracować rezygnuję z przewodniczenia Radzie Miejskiej w Końskich’.
Tego Pani nie uczyniła
i nie czyni. Wygląda na to, że kurczowo trzyma się Pani funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej, co wskazuje na to, że chce Pani tylko
i wyłącznie dbać o interesy swoje bądź ugrupowania, które Pani reprezentuje. Swoim działaniem, swoją postawą i brakiem współpracy
z radnymi Rady Miejskiej wskazuje Pani na wyjątkową niechęć
i arogancję w stosunku do radnych Rady Miejskiej, czego niejednokrotnie doznaliśmy na tej sali”. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska

Zaznaczyła, że wywołała radną Ewę Swat po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Prawa i Praworządności, który chciałby, aby wnioskodawcy wypowiedzieli się na temat uzasadnienia. Sprawa dotyczy jej osoby, dlatego też rezygnuje z prowadzenia obrad – stwierdziła.

 

Radny Ernest Kruk – Wiceprzewodniczący Rady

Zwrócił się do Przewodniczącej Rady o wyrażenie opinii czy Pani Przewodnicząca chce dalej prowadzić sesje czy też przekazuje obrady któremuś z Wiceprzewodniczących. Przypomniał, że dzisiejszą sesję zwołała Przewodnicząca Rady.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska

Ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.

 

Po zakończeniu przerwy Przewodnicząca Rady wznowiła obrady.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Zielińska

Stwierdziła, że w związku z tym, że sprawa dotyczy jej osoby, to przekazuje prowadzenie obrad sesji Wiceprzewodniczącemu Rady – Marianowi Gąszczowi.

 

Radny Marian Gąszcz – Wiceprzewodniczący Rady

Po objęciu przewodnictwa obrad sesji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu porządku obrad zaproponowanego przez grupę radnych:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Końskich radnej
     Barbary Zielińskiej z funkcji,

 b) wybór nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich.

 

Rada Miejska w Końskich w obecności 21 radnych, przy 14 głosach za,
6 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się porządek obrad uchwaliła.

 

Ad. 2

 

a)

Radny Marian Gąszcz – Wiceprzewodniczący Rady

Poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnych oraz § 56
ust. 6 Regulaminu Rady Miejskiej odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej następuje w tym samym trybie, co jego wybór, a więc
w głosowaniu tajnym.

Dla przeprowadzenia tajnego głosowania w myśl § 51 Regulaminu Rady należy powołać 3-osobową Komisję Skrutacyjną.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

 

Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej:

-         radna Regina Maciejczyk,

-         radny Zbigniew Kucharski

-         radny Krzysztof Serafin

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

         Wobec braku innych zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady – Przewodniczący obrad zamknął listę zgłoszeń i poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w w/w składzie osobowym.

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych, przy 21 głosach za (jednogłośnie) powołała Komisję Skrutacyjną.

Przewodniczący obrad – radny Marian Gąszcz

Poprosił o wybranie przez Komisję Skrutacyjną ze swojego grona przewodniczącego Komisji oraz przystąpienie do pracy. Następnie ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Radna Regina Maciejczyk – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przed rozdaniem kart do głosowania zapoznała z zasadami głosowania. Następnie przeprowadzone zostało tajne głosowanie polegające na tym, że radni po oddaniu głosu wrzucali karty do urny. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach celem przeliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący obrad poprosił Radną Reginę Maciejczyk – Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej z głosowania.

 

Radna Regina Maciejczyk – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej

Przedstawiła protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania informując, że Rada Miejska w Końskich w wyniku tajnego głosowania odwołała radną Barbarę Zielińską z funkcji Przewodniczącej Rady.

(Protokół z głosowania stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Radna Barbara Zielińska

Stwierdziła cyt.:

„Powołanie mnie na tą funkcję odbywało się pół roku temu. Zostałam desygnowana przez Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości”. Uzyskałem 19 głosów, 19 radnych było za przyjęciem mojej kandydatury i objęciem funkcji Przewodniczącej Rady. Nie zabiegałam o tą funkcję. Proponowałam koalicjantom, aby wzięli przewodnictwo w Radzie. Odmówili. Powiedzieli, że nie są tym zainteresowani. Nie jest to tajemnicą i powinnam tu o tym powiedzieć. Czy współpraca układała się i jak się powinna układać? Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie i prowadzenie obrad sesji, również koordynacja prac Komisji. Te zadania statutowe, które do mnie należały uważam, że wykonywałam zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzisiaj usłyszałam, że pod uzasadnieniem „utrata zaufania”, to było to, że ja nie zorganizowałam m.in. zebrania osiedlowego na swoim osiedlu. Więc powiedziałam, że to nie jest moja rola Przewodniczącej i to był zarzut – jeden z zarzutów jakie mi postawiono. Więc uważam, że nie jest to sprawa odwołania Przewodniczącej, że tutaj górę bierze polityka i na to wpływu nie mam, bo ja politykiem nie jestem. Ja jestem od lat samorządowcem, radną z dużym doświadczeniem. Czytając ten wniosek – utrata zaufania – to uważam, że niektórzy radni 

podpisując się pod tym pomylili pojęcia „utrata zaufania”
z „załatwianiem”, bo jak można zareagować na taką sprawę. Po sesji absolutoryjnej, jeden z Wiceprzewodniczących powiedział: ‘Tak dalej nie będzie’. Pytam – co? ‘Nie mogę nic załatwić’. A co Pan chciał załatwić? ‘Proszę Panią ja mam sprawę, nie wymienię nazwiska, takiego i takiego Pana, który nie może uzyskać decyzji o warunkach zabudowy’. Wcześniej zwracałam uwagę, że Wiceprzewodniczący indywidualnie zajmował się tą sprawą. Wskazałam, aby nadał bieg urzędowy sprawie i skierował do odpowiedniej Komisji, że to nie jest załatwianie. Jeżeli te pojęcia dwa są pomylone, myli się te dwa pojęcia, więc Szanowni Państwo ja nic nigdy nie załatwiałam i nie mam zamiaru nic załatwiać. Może teraz nowemu Przewodniczącemu Rady lepiej się będzie współpraca układała, może sesje będą przebiegały lepiej niż te, sprawniej. Może radni nie będą zmuszani do takiej pracy jak  do tej pory, że w ciągu pół roku było bardzo dużo sesji Nowemu przewodniczącemu, jeżeli zostanie dzisiaj wybrany życzę wszystkiego dobrego, owocnych obrad i pracujmy dalej, nie politykujmy, tylko pracujmy. Dziękuję bardzo”.

 

Przewodniczący obrad – radny Marian Gąszcz

Odczytał uchwałę nr X/51/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 maja 2007 r.  w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich.

(Uchwała stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Radna Barbara Zielińska

Zwróciła uwagę natury formalnej, że w § 3 uchwały jest błąd polegający na tym, że powinien być zapis, iż uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania odwołania a jest zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wyboru.

 

Przewodniczący obrad – radny Marian Gąszcz

Poinformował, że wyraz „wyboru” zostaje skreślony, a w jego miejsce wpisany wyraz „odwołania”.

 

b)

 

Przewodniczący obrad – radny Marian Gąszcz

Przystępując do realizacji punktu 2 ppkt „b” porządku obrad poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz § 56 Regulaminu Rady Miejskiej Przewodniczącego Rady Miejskiej wybiera się z grona radnych, z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

 

Poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Rady.

    

Radny Ernest Kruk zgłosił kandydaturę radnego Mariana Gąszcza, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

         Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący obrad zamknął listę zgłoszeń i poinformował, że dla przeprowadzenia tajnego głosowania
w myśl § 51 Regulaminu Rady należy powołać 3-osbową Komisję Skrutacyjną.

Zaproponował, aby powołać Komisję Skrutacyjną w tym samym składzie jaki był przy odwoływaniu Przewodniczącej Rady,  a więc:

-         radna Regina Maciejczyk,

-         radny Zbigniew Kucharski

-         radny Krzysztof Serafin

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w w/w składzie osobowym.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych, jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną.

 

Przewodniczący obrad – radny Marian Gąszcz

Poprosił o wybranie przez Komisję Skrutacyjną ze swojego grona przewodniczącego Komisji oraz o przystąpienie do pracy. Następnie ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

 

Radna Regina Maciejczyk – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przed rozdaniem kart do głosowania zapoznała z zasadami głosowania. Następnie przeprowadzone zostało tajne głosowanie polegające na tym, że radni po oddaniu głosu wrzucali karty do urny. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach celem przeliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący obrad poprosił Radną Reginę Maciejczyk – Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej z głosowania.

 

Radna Regina Maciejczyk – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej

Przedstawiła protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania informując, że Rada Miejska w Końskich w wyniku tajnego głosowania wybrała na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich radnego Mariana Gąszcza.

(Protokół z głosowania stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący obrad – radny Marian Gąszcz

Odczytał uchwałę nr X/521/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 maja 2007 r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Końskich.

(Uchwała stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Marian Gąszcz

Stwierdził cyt.:

„W związku z wyborem mnie na Przewodniczącego rezygnuję z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady”.

(Pisemna rezygnacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

         Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Końskich. 

 

 

Protokółowała                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Jadwiga Świeboda                                  Marian Gąszcz

Kierownik Biura Rady Miejskiej

 

Rafał Kuba

Podinspektor Biura Rady Miejskiej

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/10/04 11:37:03
Redaktor: Administrator