Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr X/52/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 maja 2007 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337/ po przeprowadzeniu tajnego głosowania zgodnie z protokółem Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik niniejszej uchwały Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej w Końskich wybrany został:

 

Radny Marian Gąszcz

 

§ 2. Uchwała podlega  podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych Gminy Końskie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wyboru.

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Marian Gąszcz

 


Pliki do pobrania:
       zalacznik_x_52_2007.doc

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/05/28 08:01:58
Redaktor: Administrator