Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr XI/114/2011

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 25 października 2011 r.

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, ławników do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2012-2015

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,  poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627 i Nr 113, poz. 659) - Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W wyniku głosowania tajnego na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach wybrano następujące osoby:

1)     Agnieszka Elwira Swat;

2)     Bożena Żychlińska;

3)     Irena Teresa Gąciarz;

4)     Jerzy Eugeniusz Ślifirski;

5)     Krystyna Stolarska;

6)     Renata Małgorzata Błaszczyk.

2. W wyniku głosowania tajnego na ławników do Sądu Rejonowego w Końskich wybrano następujące osoby:

1)     Ewa Danuta Wielgosińska;

2)     Jadwiga Dymińska;

3)     Jolanta Maria Grzegorczyk;

4)     Katarzyna Małgorzata Lachowska;

5)     Małgorzata Jakubowska;

6)     Marlena Anna Banasik;

7)     Mieczysława Maria Mazur;

8)     Sylwia Kowalczyk.

 

§ 2. Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Końskich.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                            Zbigniew Kowalczyk

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4, rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października (art. 164 § 1 ww. ustawy).

W związku z tym, iż kadencja ławników 2008-2011 kończy się 31 grudnia 2011 r. zachodzi konieczność dokonania wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne i celowe.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/11/03 07:57:12
Redaktor: Administrator