Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

PROTOKÓŁ NR XII/07

z sesji Rady Miejskiej w Końskich

odbytej w dniu 28 czerwca 2007 r.

w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

 

 

     W XII sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 19 radnych na ogólną liczbę 21. Dwóch radnych nieobecnych – usprawiedliwionych.

W sesji wzięło udział 40 osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyło 59 osób.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego protokołu i stanowią jego załączniki.

Obrady trwały od godziny 1000 do godziny 1420.

Radny Krzysztof Jasiński przybył na sesję po  uchwaleniu porządku obrad.

 

Ad. pkt 1

 

     XII sesję Rady Miejskiej w kadencji 2006 – 2010 otworzył radny Marian Gąszcz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. Powitał przybyłych na obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości.

 

     Stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

Ad. pkt 2

 

     Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska protokoły
z poprzednich sesji tj. z 26.04.2007 r. oraz z dwóch sesji z dnia 23 maja 2007 r. przyjmuje, ponieważ zgodnie z § 35 ust. 3 Regulaminu Rady nie zostały zgłoszone uwagi do tych protokołów.

 

 

Ad. pkt 3

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że radni otrzymali projekt porządku obrad i nie zachodzi potrzeba jego odczytywania.

 

Przypominał, że zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym Rada może wprowadzić zmianę w porządku obrad sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

 

Poinformował, że Komisja Oświaty zgłosiła do projektu uchwały w sprawie zmian w regulaminie korzystania z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych położonych w miejscowości Sielpia wniosek o odłożenie w czasie rozpatrywania przedłożonego projektu uchwały i jednoczesne powołanie Zespołu Roboczego
z Komisji Oświaty celem przygotowania zmian w regulaminie
korzystania
z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych położonych w miejscowości Sielpia.

 

Powołano Zespół Roboczy w składzie:

-         radny Stanisław Kosma,

-         radny Zbigniew Hybik,

-         radny Krzysztof Jasiński,

-         radny Andrzej Sypytkowski.

W związku z tym zaproponował zdjęcie z porządku obrad tego projektu uchwały.

Poddał pod głosowanie zdjęcie w/w projektu uchwały z porządku obrad.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 17 głosach za i 1 glosie przeciwnym zdjęła z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie korzystania z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych położonych w miejscowości Sielpia .

 

Poinformował. że Komisja Rozwoju Gospodarczego zgłosiła do projektu uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata wniosek o odłożenie w czasie rozpatrywania przedłożonego projektu uchwały i jednoczesne powołanie Zespołu Roboczego z Komisji Rozwoju Gospodarczego celem przygotowania nowego projektu w przedmiotowej sprawie z udziałem Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 

Powołano Zespół Roboczy w składzie:

-         radny Mariusz Czarnecki,

-         radny Marian Gąszcz,

-         radny Andrzej Kosierkiewicz,

-         radny Leszek Stanek

-         Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

W związku z tym zaproponował zdjęcie z porządku obrad tego projektu uchwały.

 

Poddał pod głosowanie zdjęcie w/w projektu uchwały z porządku obrad.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) zdjęła
z porządku obrad projekt uchwały w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

 

 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) porządek obrad przyjęła.

 

 

Porządek obrad

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.

5.    Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

6.    Informacja nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno-wypoczynkowego.

7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

8.    Informacja o stanie przygotowania Gminy do korzystania z funduszy pomocowych.

9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

     a) powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Okręgowego
        w Kielcach, Sądu Rejonowego w Końskich,

     b) uchylająca Uchwałę Nr XXVI/235/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
         27 czerwca 2005 r. zmieniająca Uchwałę nr XIII/127/2004 z dnia 20 lutego
         2004 r. oraz Uchwałę nr XIII/127/2004 z dnia 20 lutego 2004 r.  w sprawie 
         stref płatnego parkowania na terenie miasta Końskie,

     c) zmian w budżecie na 2007 r.,

     d) zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

     e) zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 6 grudnia
         2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
         zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków,

     f) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Końskie na
         lata 2007-2013,

     g) uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
         zasobem Gminy Końskie na lata 2007-2011”,

     h) uchwalenia „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
         terenu Miasta i Gminy Końskie”,

      i) aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
          przestrzennego miasta i gminy Końskie,

      j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  
          terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej,

      k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
          przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach
          ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego,

       l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
          przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach
          ulic Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz
          Sportowej z zespołem dworca kolejowego,

       ł) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
           przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach
           ulic Browarnej, Izabelowskiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy
           Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa,

      m) zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia oraz obciążania
           nieruchomości,

       n) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 12 lat zabudowanej
            nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Targowej oznaczonej
            numerem działki 4321 o powierzchni 0,0204 ha na rzecz Stanisława
            Patynowskiego,

        o) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej od
             Skarbu Państwa na realizację zadań statutowych Gminy,

        p) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej jako  
            działka numer 6249/106 o powierzchni 0,0795 ha położonej w Końskich
            przy ul. Lipowej,

        q) sprzedaży nieruchomości położonej w Końskich złożonej z działek
            oznaczonych numerami 3285/1 i 4246 o powierzchni 0,4026 ha na rzecz
            dzierżawcy,

         r) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/351/2006 Rady Miejskiej w Końskich z
            dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
           i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
           prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Końskie,

       s) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/306/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
           31 stycznia 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
           Rady Miejskiej,

       t) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/s komunalizacji mienia.

10. Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Rady Miejskiej.

11. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy
      Końskie.

12. Informacje i komunikaty.

13. Zakończenie obrad XII sesji.

 

 

Ad. pkt 4

 

Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Krzysztof Obratański
Przedstawił informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

(Informacja ta została przedłożona na piśmie i stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Na obrady sesji przybył radny Krzysztof Jasiński.

 

Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Krzysztof Obratański

Poinformował o tym, że Gmina Końskie zajęła 3 miejsce w rankingu „Wspólnoty Samorządowej” w kategorii gmin miejskich stanowiących miasta powiatowe w konkursie ogólnopolskim w rankingu na najtańszy urząd w kategorii "Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca".

 

Stwierdził cyt.:

„Chciałbym Państwa poinformować, że w corocznym rankingu tygodnika ‘Wspólnota’ Gmina Końskie zajęła 3 miejsce w rankingu na najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kategorii miast powiatowych. W zeszłym roku zajęliśmy 4 miejsce, w tym roku 3 miejsce. Ja mówię o tym, dlatego żeby potwierdzić to, co mówię zawsze – administracja jest służebna wobec mieszkańców. Tego typu rankingi mają swój sens o tyle, że mogą potwierdzić lub zaprzeczyć. W tym przypadku potwierdzają, że w naszej Gminie każdą złotówkę ogląda się wiele razy zanim się ją wyda, że naprawdę administracja Gminy Końskie nie przejada Państwa pieniędzy. Jeżeli mamy 3 miejsce w kraju to o czymś to świadczy”.

 

   

         Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości.

 

 

Ad. pkt 5

 

Interpelacje i zapytania radnych wraz
z udzielonymi odpowiedziami przez Burmistrza Miasta
i Gminy

 

Przewodniczący obrad przypominał, że w myśl § 21 i § 22 Regulaminu Rady interpelacje składane są na piśmie, zaś zapytania mogą być składane na piśmie lub ustnie.

 

Radny Zbigniew Hybik

  1. Poruszył sprawę strajku lekarzy w koneckim szpitalu w Końskich.

 

Odp.

Sytuacja koneckiego szpitala z powodu strajku jest dramatyczna, ale Gmina w tej sprawie nie jest stroną. Gmina może tylko udzielać wsparcia stronom negocjującym, tak, aby istniejący konflikt możliwie szybko wygasł. Przypomniał, że Gmina Końskie wielokrotnie udzielała wsparcia szpitalowi powiatowemu
w Końskich. W ubiegłym roku na zadania inwestycyjne szpital otrzymał od Gminy dotację w wysokości 300 tys. zł. Jeżeli będzie potrzeba wsparcia szpitala, to Gmina w miarę możliwości go udzieli. Gmina jest natomiast odpowiedzialna za podstawową opiekę zdrowotną.  

 

  1. Poinformował o wykopach na terenie osiedla 3-go Maja. Zapytał, kto nadzoru tą inwestycję i kto prowadzi dokumentacji. Wykopy prowadzone są już od tygodnia i nie są zabezpieczone nawet taśmą. Stwarza to zagrożenie dla dzieci.

 

Odp.

Wskazywane wykopy to inwestycja Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nie wie, jaki jest zakres tej inwestycji, gdyż jej zgłoszenie miało miejsce w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego. Gmina będzie interweniować, by wykopy zostały zabezpieczone.

 

  1. Zwrócił się  o przedstawienie informacji ds. bezpieczeństwa w Sielpi przez Komendanta Powiatowego Policji.

 

Odp. udzielił Komendant Powiatowy Policji w Końskich

Poinformował, że największe natężenie przestępstw i wykroczeń na Sielpi występuje w okresie letnim. Na okres wakacji powoływany jest corocznie nieetatowy Zespół Policji Wodnej w Sielpi. Funkcjonowanie tego Zespołu jest niezbędne dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Sielpi. W roku bieżącym w okresie 15.06-10.09. skierowano na Sielpię 11 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Siły te są niewystarczające i stąd też potrzeba korzystania z pomocy Komendy Wojewódzkiej Policji skąd na dni weekendowe oddelegowywanych jest
5 policjantów.

Podał dane statystyczne dotyczące przestępstw i wykroczeń na Sielpi w roku ubiegłym. 

W roku bieżącym przez pierwsze 2 tygodnie działania Zespołu zarejestrowano już prawie 80 wykroczeń porządkowych.

Od powstania centrum Tawerna na Sielpi zwiększyła się liczba skarg wczasowiczów oraz zarządców ośrodków wypoczynkowych na głośną muzykę zakłócającą wypoczynek nocny. Policjanci w okresie 01.05-26.06.2007 r. wzywani byli na teren ośrodka wypoczynkowego na terenie Sielpi 29–krotnie, z tego
20-krotnie w godzinach wieczorowo-nocnych. 

 

 

Radny Krzysztof Jasiński

  1. Zapytał jak wygląda sytuacja z nauczycielami, którzy wskutek likwidacji placówki w Baryczy stracą pracę. Czy wszyscy otrzymali już zapewnienie kontynuacji pracy.

 

Odp. Burmistrz MiG Końskie

Odpowiedział,  że zgodnie ze złożonymi wcześniej deklaracjami żaden z nauczycieli nie zostanie na przysłowiowym „lodzie”.

 

  1. Zapytał jak wygląda sprawa zagospodarowania obiektu po byłym barze Mikrus. 

 

Odp.

Gmina odkupiła od PSS „Społem” same naniesienia. Firma PKS chciała przenieść usługi dworcowe i poczekalnię do wskazywanego budynku. Prowadzone były rozmowy w sprawie wydzierżawienia i zakresu niezbędnych prac remontowych. Po zmianie zarządu w PKS, nowy zarząd ponownie analizuje sprawę wykorzystania tego budynku. Dopóki nie będzie decyzji ostatecznej, będzie trwał stan pewnego zawieszenia.

 

  1. Zapytał co z terenem po Kirkucie. Teren ten nie stanowi dobrej wizytówki dla miasta.

 

Odp.

W niedalekiej odległości od terenu Kirkutu przebiegać będzie obwodnica. Do czasu tej inwestycji Gmina może wydzielić pod Kirkutem działkę w granicach możliwych do odtworzenia, uporządkować teren i być może w sposób symboliczny maceby. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

 

 

  1. Odniósł się do sprawy nagrody za „Tani Urząd”.

Stwierdził cyt.:

„Chciałbym zapytać czy wszyscy pracownicy podzielają entuzjazm Burmistrza wskutek tego, że ponosimy skromne wydatki na administrację, bowiem z tego, co się orientuję i z tego, co docierają do nas do radnych informacje, znaczna część pracowników posiadających wysokie merytoryczne kwalifikacje, zajmująca w hierarchii i strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta dosyć eksponowane funkcje nie jest należycie wynagradzana. Rozumiem, że wydatki nie są tu zbyt duże, ale myślę, że należy się tu zastanowić nad takim rozwiązaniem, koncepcją – dzisiejszy bieg wydarzeń związany z możliwością pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, olbrzymia ilość zadań o charakterze merytorycznym dla pracowników poszczególnych wydziałów wskazuje na to, że powinniśmy mieć fachowców, fachowców, którzy powinni być należycie wynagradzani. Myślę, że Pan Burmistrz rozumie moją intencję i jest to pytanie bardziej
w charakterze kolejnych miesięcy działań ze strony Pana Burmistrza, nie
w formie jakiegokolwiek oczywiście zarzutu”.

 

Odp.

Odpowiedział cyt.:

„Rozumiem, że pewne kontrowersje wzbudziła sprawa nagrody dla Gminy Końskie za to, że jesteśmy najtańszym urzędem administracji publicznej. Chciałbym wiedzieć jakby Państwo zareagowali, gdybyśmy byli jednym z droższych urzędów, bo przypuszczam, że też byście tego nie pochwalili. Rozumiem, że jest to na zasadzie, że cokolwiek by się zdarzyło, to zawsze można znaleźć w tym drugą stronę. Chciałbym przypomnieć, że koszty administracji, to nie są tylko koszty płacowe. Koszty płacowe stanowią jeden element, dosyć istotny, ale nie jedyny. To jest kwestia również ilości osób zatrudnionych i innych materialnych wydatków. Dla przykładu – jeżeli ja jeżdżę sam samochodem, to nie musimy opłacać pensji kierowcy. Jeżeli kupujemy samochód, to kupujemy za 50 tys., czyli patrzymy na to, jaka jest jego cena. Jeżeli kupujemy samochód za 50 tys., to również patrzymy na to, żeby był on tani w eksploatacji, czy np. ma instalację gazową, podobnie jak samochód Straży Miejskiej. Oznacza to, że we wszystkich tych działaniach patrzymy na skutki finansowe. Jeżeli mamy telefony, to analizujemy, co miesiąc wydatki na telefony, to znaczy, że ograniczamy ilość telefonów komórkowych, to znaczy, że mamy limity wydatków na telefony, pilnujemy tych wydatków. To nie tylko są pensje i pochodne. Obrona płac pracowników jest mi natomiast możliwie na rękę, oczywiście, że tak. Nawet szczerze powiem, że oczekiwałem takiej reakcji, ponieważ rzeczywiście w tej sprawie doszliśmy do ściany, ale chciałbym przypomnieć, że to Pan radny Jasiński, Pani radna Maciejczyk zgłosili 2 lata temu wniosek o zdjęcie 100 tys. zł z Funduszu Płac w budżecie miasta i gminy Końskie. Państwo głosowaliście za tym, że ten wniosek został przeforsowany. Tymczasem w sferze budżetowej kształtowanie płac odbywa się na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń właściwego do kształtowania sfery budżetowej ministra. Z roku na rok ustala on w drodze rozporządzenia wielkość waloryzacji płac. Na ten rok to jest 1,9% dla Funduszu Płac i my musimy się zmieścić w takich granicach, chyba, że są wydatki nadzwyczajne, które jesteśmy w stanie przed instytucjami nas kontrolującymi udowodnić. Inaczej mówiąc można zmniejszyć Fundusz Plac ponad stopień waloryzacji, natomiast zwiększyć tylko w uzasadnionych przypadkach, kiedy są nadzwyczajne okoliczności tego wymagające. Rozumiem, że jeśli zaproponuję w najbliższej przyszłości zwiększenie Funduszu Płac, to Państwo – na podstawie tych głosów mogę sądzić – przyjmiecie ten wniosek jako rzecz zrozumiałą, nie budzącą kontrowersji. Ale to właśnie, dlatego, że zajmujemy 3 miejsce wśród najoszczędniejszych samorządów, bo gdybym taki wniosek ośmielił się zgłosić gdyśmy byli wśród najdroższych to ani nie miałbym powodów zgłaszać taki wniosek ani nie miałbym powodów sądzić, że Państwo taki wniosek przyjmiecie i zaakceptujecie. Jeszcze raz bardzo proszę, by zgłaszając pewne wnioski analizować również to, co się kryje za tymi wnioskami, również swoje w tej mierze działania”.     

 

 

Radny Mariusz Czarnecki

  1. Zapytał czy Burmistrz na prośbę radnych Rady Miejskiej w Końskich może przygotować projekt uchwały o dokonanie zmian zapisów w Programie współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007. Wniosek dotyczący zmian zapisów w Programie przyjęły Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

 

Odp.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ze Statutem Gminy prawo inicjatywy uchwałodawczej ma Burmistrz, Komisje Rady, radni Rady Miejskiej. Jeżeli radni zainteresowani są wprowadzeniem takie zmiany, to nic nie stoi na przeszkodzie skorzystania z tej inicjatyw uchwałodawczej. Poinformował, że w odpowiedzi na podobny apel wyjaśnił, że po uchwaleniu programu rocznego jego zmiana jest niecelowa i byłaby prawdopodobnie niezgodna z prawem. Jeżeli jednak radni opracują projekt uchwały zmieniającej to może być on wniesiony pod obrady Rady.  

 

 

Radny Piotr Słoka

  1. Odniósł się do sprawy nagrody za „Tani Urząd”. 

Stwierdził cyt.:

„Nie wiem czy do końca można się tak z wszystkiego cieszyć. Z tego, co zauważyłem w Gminie i młodzi ludzie pracujący w Gminie, to człowiek
z wyższym wykształceniem zarabia 950 zł. Czy Pan Burmistrz się nie boi, że dojdzie do tego, że za rok Ci młodzi ludzie uciekną z Gminy i nie będzie miał, kto pracować?”.

 

Odp. udzielona w odp. na interpelację nr 4 radnego Krzysztofa Jasińskiego.

 

     2. Zapytał czy istnieje ranking wykorzystania środków unijnych przez gminy.
          Jeśli tak na jakim miejscu w tym rankingu znajduje się Gmina Końskie.    

 

Odp.

„Wspólnota” takiego rankingu dotyczącego środków unijnych nie prowadziła. Być może są one w innych czasopismach.

 

3.Zapytał czy to prawda, że istnieje koncepcja na likwidację nowej
   oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej w Końskich. Jeśli tak, to nasuwa  
   się pytanie po co ta oczyszczalnia była budowana.

 

Odp.

Ze wstępnej analizy przeprowadzonej przez firmę „Pro-eco” wynika, że ta firma zaproponuje Gminie likwidację oczyszczalni ścieków na ul. Południowej. Zdaniem tej firmy budowa tej oczyszczalni oparta była na nieco błędnych założeniach związanych z gwałtownym rozwojem sieci kanalizacyjnej, ale jednocześnie zwiększeniem ilości ścieków. Ilość ścieków w aglomeracji koneckiej nie będzie wzrastała, a widać nawet tendencję spadkową. Z punktu widzenia ekonomii łatwiej jest utrzymać jedną oczyszczalnię niż dwie. Ważne jest to, aby koszty eksploatacji systemu oczyszczania ścieków były do przyjęcia dla mieszkańców miasta i gminy Końskie.   

 

 

Wszystkie interpelacje i zapytania zostały złożone na piśmie i stanowią załączniki niniejszego protokołu.

 

Obrady sesji opuścił radny Krzysztof Jasiński.

 

Uwagi do udzielonych odpowiedzi wnieśli:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dobrze by było, aby Komendant Policji lub osoba przez niego wyznaczona wzięła udział w pracach Zespołu ds. przygotowania zmian w Regulaminie korzystania
z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych położonych w miejscowości Sielpia.

 

Komendant Powiatowy Policji w Końskich

Odpowiedział, że w praca Zespołu weźmie udział osobiście lub osoba przez niego wyznaczona.

 

Stwierdził, że siłami, jakimi Policja dysponuje na Sielpi, nawet tymi wzmocnionymi przez Komendę Wojewódzką nie zapanuje się nad bezpieczeństwem osób bawiących się na dyskotekach.

 

Radny Piotr Słoka

Zadaniem Policji jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Należy spowodować, aby po zakończonych dyskotekach przestały na Sielpi rządzić „gangi”. Nie można mówić, że Policja czegoś nie może.

 

Komendant Powiatowy Policji w Końskich

Odpowiedział, że nie mówił, iż Policja czegoś nie może. Tylko przy założeniu, że dostępnymi na Sielpi siłami nie można by było zapanować nad grupą 2000-3000 osób wychodzących z dyskotek. Jeśli zaszłaby jednak taka potrzeba to ściągnięte zostałby dodatkowe siły policyjne. Największe siły policyjne powinny być zlokalizowane wokół dyskotek. Nie broni się przed zadaniami, jakie ma do wykonania i nie mówi, że sobie nie da rady.

 

Radna Ewa Swat

Poinformowała, że w ostatnią niedzielę była na Sielpi około godz. 16-18 i  przechodząc całą ulicę Spacerową aż do mola nie zauważyła ani jednego policjanta. Tymczasem przydałby się, gdyż wypożyczanymi rowerkami jeżdżą osoby nietrzeźwe stwarzając niebezpieczeństwo dla spacerujących dzieci. Mają też miejsce szaleńcze jazdy na motocyklach.

 

Komendant Powiatowy Policji w Końskich

Odpowiedział, że przekaże tę informacje Komendantowi na Sielpi.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Odłożenie rozpatrywania zmian w regulaminie korzystania z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych położonych w miejscowości Sielpia jest odłożeniem w czasie możliwości rozwiązania istniejącego problemu.

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że

 

Rada Miejska otrzymane odpowiedzi przyjęła do wiadomości.

 

Ad. pkt 6

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Przedłożył informację nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno-wypoczynkowego.

(Informacja ta stanowi załącznik niniejszego protokołu)

 

 

Radna Regina Maciejczyk

Przedstawiła informację nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno-wypoczynkowego.

(Informacja ta stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że

 

Rada Miejska przyjęła przedłożone informacje do wiadomości.

 

 

Ad. pkt 7

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Przedłożył informację o stanie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

(Informacja ta stanowi załącznik niniejszego protokołu)

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że

 

Rada Miejska przyjęła przedłożone informacje do wiadomości.

 

Ad. pkt 8

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Przedłożył informację o stanie przygotowania Gminy do korzystania z funduszy pomocowych.

(Informacja ta stanowi załącznik niniejszego protokołu)

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że

 

Rada Miejska przyjęła przedłożone informacje do wiadomości.

 

 

 

Ad. pkt 9

 

Rozpatrzenie projektów uchwał

 

a)

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego w Końskich był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię - poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 glosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/54/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

b)

Projekt uchwały w sprawie uchwały uchylającej Uchwałę
Nr XXVI/235/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniająca Uchwałę nr XIII/127/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. oraz Uchwałę nr XIII/127/2004 z dnia 20 lutego 2004 r.  w sprawie stref płatnego parkowania na terenie miasta Końskie był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie)  wstrzymujących się powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/55/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.   

 

c)

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2007 r. wraz z autopoprawką był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 glosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/56/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

d)

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/57/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

e)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków - poinformował Przewodniczący obrad.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Poinformował, że projekt uchwały nanosi zmiany związane z przeprowadzeniem nowych wyborów sołeckich.

 

Stwierdził cyt.:

„Mieliśmy tu taki dosyć długi spektakl -  w dwóch sołectwach była zmiana, która nastąpiła jakby po pierwszym zebraniu. Bardzo bym prosił sprawdzić czy te zmiany są odnotowane właściwie, bo myśmy przygotowaliśmy tą listę chyba
w dwóch rzutach. Mianowicie w Wincentowie powinien pod pozycją 40 wpisany być Makuch Grzegorz i zdaje się, że resztę to już jest, bo mamy tam wpisanych również sołtysów (którzy już nie są sołtysami) z adnotacją, że dla 1 i 2 raty, ale to w wykazie są już Ci, którzy będą od 2 raty. Także bardzo bym prosił nanieść tą jedną zmianę. Jeżeli  gdzieś jest zapisane to z błędem”.

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/58/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

f)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Końskie na lata 2007-2013 był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/59/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

g)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2007-2011 był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/60/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

 

h)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie” był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Burmistrz Miasta i Gminy omówił  powyższy projekt uchwały na wniosek Przewodniczącego Rady.

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/61/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę po zakończeniu której wznowił obrady.

 

i)

Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

Do projektu uchwały wniesiono uwagi. W związku z tym Rada Miejska musi  je wszystkie przegłosować - wyjaśnił. Uwagi te są zawarte w załączniku nr 2 do projektu uchwały. Burmistrz MiG uwag nie uwzględnił – poinformował.

 

Wobec braku Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie odrzucenie uwagi zgłoszonej przez Pana Władysława Mazura do projektu uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za  odrzuciła uwagę. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie odrzucenie uwagi zgłoszonej przez Pana Lucjana Stańczyka do projektu uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za  odrzuciła uwagę. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie odrzucenie uwagi zgłoszonej przez Pana Waldemara Karbownika do projektu uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za  odrzuciła uwagę. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie odrzucenie uwagi zgłoszonej przez Państwa Doroty i Sylwestra Frąc do projektu uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za  odrzuciła uwagę. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie odrzucenie uwagi zgłoszonej przez Panią Mariannę Staromłyńską do projektu uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za  odrzuciła uwagę. 

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/62/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

j)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

Do projektu uchwały wniesiono uwagi. W związku z tym Rada Miejska musi  je wszystkie przegłosować - wyjaśnił. Uwagi te są zawarte w załączniku nr 3 do projektu uchwały. Burmistrz MiG uwag nie uwzględnił – poinformował.

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie odrzucenie uwagi zgłoszonej przez Pana Michała Króla do projektu uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za  odrzuciła uwagę. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie odrzucenie uwagi zgłoszonej przez Pana Andrzeja Króla do projektu uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za  odrzuciła uwagę. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/63/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

 

 

k)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej
i Piłsudskiego był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/64/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

l)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/65/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

ł)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, Izabelowskiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/66/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

 

m)

Projekt uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia oraz obciążania nieruchomości był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów zgłosiła wniosek
o odłożenie w czasie rozpatrywania przedłożonego projektu uchwały i jednoczesne powołanie Zespołu Roboczego z Komisji Rozwoju Gospodarczego celem przygotowania nowego projektu w przedmiotowej sprawie z udziałem Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
.

 

Powołano Zespół Roboczy w składzie:

-         radny Mariusz Czarnecki,

-         radny Marian Gąszcz,

-         radny Andrzej Kosierkiewicz,

-         radny Leszek Stanek

-         Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 

Zaś Komisja Prawa i Praworządności projekt tej uchwały zaopiniowała pozytywnie pod warunkiem, że zostanie skreślony § 6 tego projektu uchwały – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Poinformował, że przedłożony projekt uchwały zastępuje kilka uchwał obecnych w obiegu prawnym, co, do których zakresu oddziaływania mają wątpliwości notariusze sporządzający akty notarialne dotyczące gospodarki nieruchomościami prowadzoną przez miasto i gminę Końskie. Zasady, o których mowa w projekcie uchwały są jasne, czytelne. Odnosząc się do § 6 tego projektu uchwały wyjaśnił, że użyczenie odbywa się w zasadzie wyłącznie dla gminnych zakładów i jednostek budżetowych. Nie ma możliwości, żeby użyczyć nieruchomości gminnych innym osobom prawnym czy osobom fizycznym. Lepiej podjąć tą uchwałę bez § 6 niż
w ogóle jej nie podejmować. Jego zdaniem § 6 o niczym nie przesądza. Nie byłoby najgorzej, gdyby radni zdecydowali się poddać pod głosowanie projekt w wersji pełnej, czyli z § 6.

 

Radny Zbigniew Hybik

Zaproponował poddanie pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosku najdalej idącego, czyli wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego o odłożenie w czasie rozpatrywania przedłożonego projektu uchwały i jednoczesne powołanie Zespołu Roboczego z Komisji Rozwoju Gospodarczego celem przygotowania nowego projektu w przedmiotowej sprawie z udziałem Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 16 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się odrzuciła wniosek.

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Prawa i Praworządności dotyczącego skreślenia § 6 z projektu uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 9 głosach za, 6 głosach przeciwnych
i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła wniosek.

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/67/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

n)

Projekt uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 12 lat zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Targowej oznaczonej numerem działki 4321 o powierzchni 0,0204 ha na rzecz Stanisława Patynowskiego był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/68/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

 

 

o)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa na realizację zadań statutowych Gminy był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/69/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

p)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka numer 6249/106 o powierzchni 0,0795 ha położonej w Końskich przy ul. Lipowej  był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/70/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

q)

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Końskich złożonej z działek oznaczonych numerami 3285/1 i 4246 o powierzchni 0,4026 ha na rzecz dzierżawcy był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 15 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/71/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

r)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/351/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Końskie był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/72/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

s)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/306/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/73/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

t)

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/s komunalizacji mienia był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. Z tym, że Komisja Rozwoju Gospodarczego zaproponowała, aby w skład Komisji Inwentaryzacyjnej weszli wzorem lat ubiegłych wszyscy Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej czyli:

 

-         Zbigniew Kucharski,

-         Zbigniew Hybik,

-         Tomasz Milcarz,

-         Stanisław Kosma,

-         Mariusz Czarnecki

 

Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i takie rozwiązania proponuję – stwierdził Przewodniczący Rady.

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XII/74/2007

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. pkt 10

 

Radna Krystyna Stolarska

Przedstawiła protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności świetlic środowiskowych i Domu Dziennego Pobytu.

(Protokół ten stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał przyjęcie w/w protokołu pod głosowanie.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych, przy 17 głosach za (jednogłośnie) protokół z kontroli przyjęła.

 

 

Ad. pkt 11

 

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Końskie

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Stwierdził, że był przekonany w tym punkcie porządku obrad będzie przedstawiane sprawozdanie Zespołu Międzyresortowego, który badał sprawę gospodarki odpadami i dlatego nie przygotował takiej informacji. Nie był zorientowany, że odbędzie się to w formie złożenia sprawozdania na bieżącą sesję.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10-minutową przerwę po zakończeniu, której wznowił obrady.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Omówił w skrócie sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Końskie.

(Sprawozdanie stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Uwagi do sprawozdania wnieśli:

 

Radny Piotr Słoka

Wyjaśnił, że na prośbę Burmistrza Komisja przedstawienie wyników kontroli „polityki śmieciowej” gminy Końskie nastąpi  na kolejnej sesji Rady.

Sprawozdanie stanowi bardzo ważny dokument. Dotyczy 2-letniej działalności
w zakresie gminnej gospodarki odpadami.

 

Stwierdził cyt.”

„Panie Burmistrzu wiedział Pan, że ja tego protokołu nie będę czytał i to jest kolejny dowód na to, że sprawy ochrony środowiska w naszej gminie traktowane są drugoplanowo. Ważny dokument i Pan przygotowuje się do tego dokumentu na kolanie, z całym szacunkiem dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, bo to są ludzie, którzy się nad tym napracowali”.

 

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Końskie zostało przedłożone Radzie z 3-miesięcznym opóźnieniem. Ustawowy termin upłynął 31 marca br. Zauważył, że wszystkie ważne dokumenty dotyczące ochrony środowiska w Gminie Końskie są przyjmowane po upływie ustawowych terminów. Plan Gospodarki Odpadami był uchwalony po terminie, bo 26 października 2004 r., a termin był do 30 czerwca 2004 r. Regulamin śmieciowy też był uchwalony po terminie. Termin był do końca stycznia a uchwalony został 27 kwietnia. Kryteria dotyczące przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów, też były przyjęte po terminie. Kontrola z Kielc wytknęła nie dotrzymywanie ustawowych terminów.

Sprawozdanie trafiło do Biura Rady po 15 maja br. kiedy to Zespół Kontrolny znajdował się już na etapie kończenia kontroli – stwierdził.

Z jednej z rubryk w sprawozdaniu wynika, że 100% mieszkańców podpisało umowy z PGK. Pod koniec sprawozdania w rubryce zapisano, że tylko 4 124 na wsiach oraz 1890 w mieście. Nie jest to więc 100%. Każdy wie, że jest to nieprawda, jest to „wyssane z palca” oraz robione w myśl zasady, że „papier wszystko przyjmie”.

Rok 2004 – odzysk odpadów – 5 910 mg, 2005 r. – 1233 mg. Nastąpił więc olbrzymi spadek. Nie wie czy to jest pomyłka czy też nie. W jednej z tabel pisze się, że w roku 2006 usunięto z terenu miasta i gminy 3 wysypiska. Również nie wie czy to błąd.

W jednej z tabelek jest zapis o edukacji ekologicznej. Plan na edukację ekologiczną wynosił prawie 63 tys., z czego wykorzystano tylko 14 tys. W trakcie kontroli pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska mówili, że głównym problemem jest niska świadomość społeczna. Jeżeli się nie organizuje w pełni edukacji ekologicznej, to jak ma ten system działać – zapytał.

Utworzenie Gminnego Zlewu Oleju – z zapisanych 30 tys. wykorzystano tylko 1259 zł.

 

Stwierdził, że jeżeli nadal sprawy ochrony środowiska będą w ten sam sposób traktowane, to jak  w znanej noweli „rozdziobią nas kruki i wrony” wśród tych śmieci.

Pisze się w zadaniu – poprawienie selektywnej zbiórki odpadów i o tym, iż 40% Gminy jest pod to podciągnięte. Postawił pytanie czy 27 pojemników typ „dzwon” może świadczyć o objęciu 40% Gminy selektywną zbiórką odpadów. Jego zdaniem nie – stwierdził.     

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Pewne uwagi radnego Piotra Słoki są słuszne, ale ich oceny są nie do końca prawidłowe. Być może wynikają one albo ze złej interpretacji albo z odniesienia się do nie do końca znanych przepisów. Jeżeli mówi się o terminach ustawowych i ich przekroczenie, to nigdzie nie ma tam terminów zawitych, są terminy instrukcyjne. Przekroczenie tych terminów nie jest przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Bardzo niewiele jest gmin dotrzymujących tych terminów, ponieważ wykonywanie dokumentów oparte jest na złożonych zamówieniach
i wykonywanej pracy przez firmy zewnętrzne. Sprawa dotrzymania terminu instrukcyjnego jest czymś innym niż sprawa dotrzymania terminu zawitego. Niektóre sformułowania być może wprowadzają w błąd. Jeżeli na str. 8 jest zapisane, że zorganizowaną zbiórką odpadów w latach 2004-2006 zostało objęte 100% mieszkańców na zasadzie umów indywidualnych, to znaczy, iż Gmina stworzyła możliwości żeby każdy zawarł taką umowę. To, że nie każdy ją zawarł jest czymś innym. To, że jest zwodociągowany cały Sokołów, Dziebałtów nie znaczy, że teraz nie można przyłączyć kolejno 100 osób, bo Gmina stworzyła możliwości, by każdy się przyłączył. Kilkadziesiąt rodzin nie skorzystało do tej pory z tej możliwości. Jeżeli w planach finansowych zapisane są pewne środki przeznaczone na poszczególne działania, to określają one limity wydatków – stanowią górną granicę tego, co można wydać, a nie zobowiązanie do wydania. Nie jest sztuką wydawać pieniądze, sztuką jest uzyskać efekty. Jeżeli się pojawiły prywatne firmy, które skupują olej, to czy gmina ma też się tym zajmować – postawił pytanie. Jeżeli firmy prywatne skupują sprzęt elektroniczny, to czy Gmina musi wykorzystać środki tylko, dlatego, że je zabezpieczyła na ten cel – postawił drugie pytanie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stwierdził, że do tematu będzie można wrócić przy okazji rozpatrywania protokołu z kontroli „polityki śmieciowej” przeprowadzanej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej.  

 

         Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:

 

Rada Miejska przyjęła przedłożone sprawozdanie do wiadomości.

 

 

Ad. pkt 12

 

Informacje i komunikaty:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

I.

Poinformował, że Pan Seweryn Dróżdż zam. Izabelów 10A – 26-200 Końskie zwrócił się do Rady Miejskiej w Końskich z wezwaniem do uchylenia i zmiany
w całości – stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr V/42/94 z dnia 24.11.1994 r.

(Pismo w tej sprawie stanowi załącznik niniejszego protokołu).

W związku z tym wezwaniem wystąpił do Burmistrza MiG o zajęcie stanowiska
w tej sprawie.

(Pismo Burmistrz stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Zaproponował udzielenie Panu Sewerynowi Dróżdżowi odpowiedzi o treści:

„W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15.05.2007 r. wzywające Radę Miejską w Końskich do uchylenia – stwierdzenia nieważności  Uchwały Nr V/42/94 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie informuję, że na mocy art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) wskazywana Uchwała Rady została wycofana z obiegu prawnego.

W związku z tym wezwanie do usunięcia – stwierdzające nieważność tej uchwały jest bezprzedmiotowe”.    

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt udzielenia odpowiedzi Panu Sewerynowi Dróżdżowi.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 16 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła odpowiedź. 

 

 

II.

Zapoznał z pismem mieszkańców ul. Różanej w Końskich  oraz ze stanowiskiem Burmistrza MiG w tej sprawie, które stanowią załączniki niniejszego protokołu.

 

 

 

 

III.

Poinformował, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach przekazało według właściwości skargę Pana Ryszarda Sroczyńskiego na Burmistrza Miasta
i Gminy Końskie.

Zaproponował skierowanie skargi do zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej.

 

Wobec braku sprzeciwu stwierdził, że skarga została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną

 

IV.

Poinformował, że Pani Jadwiga Najmrocka zam. ul. Polna 4a/18 - 26-200 Końskie zwróciła się do Rady Miejskiej o wyjaśnienie sprawy dotyczącej możliwości wykupu mieszkania przy ul. Polnej 4a/18.

 

Zaproponował skierowanie sprawy do Komisji Rewizyjnej celem zbadania. 

 

Wobec braku sprzeciwu stwierdził, że sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną

 

V.

Poinformował, że mieszkańcy ul. Konopnickiej zwrócili się z wnioskiem
w sprawie wybudowania drogi asfaltowej wraz z ułożeniem chodników.

(Pismo mieszkańców stanowi załącznik niniejszego protokołu).

Pismo to kieruję do Burmistrza celem zajęcia stanowiska na piśmie w przedmiotowej sprawie - stwierdził.

 

VI.

Radny Ernest Kruk - Wiceprzewodniczącego Rady

Przedstawił pismo Burmistrza MiG Kunów kierowane do Burmistrza MiG Końskie w sprawie wsparcia finansowego z tytułu dotknięcia Gminy Kunów klęską żywiołową. 

Konto bankowe do przelewu bankowego będzie dostępne dla wszystkich radnych w biurze rady. Myślę, że Pan Burmistrz znajdzie środki wsparcia mieszkańców Gminy Kunów dotkniętych klęską żywiołową – stwierdził.

 

 

Pan Jerzy Fitas – Przewodniczący Zarządu Samorządu Osiedla nr 3

Zgłosił problem złego stanu ogrodzenia parku miejskiego od strony ul. Zamkowej. Przypomniał, że problem ten był już sygnalizowany od dłuższego czasu
i Burmistrz w porozumieniu z konserwatorem zabytków miał zająć się tą sprawą. Fatalny stan ogrodzenia stwarza niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla dzieci.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Teren należy do Skarbu Państwa i jest objęty roszczeniem rodziny Tarnowskich. Zwracał się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wydanie decyzji i ewentualne sfinansowanie remontu wskazywanego odcinka ogrodzenia. Uzyskał odpowiedź o braku środków do udzielenia pomocy. Trudno znaleźć sposób, aby w zgodzie z prawem, z ustawą o finansach publicznych Gmina Końskie mogła się podjąć takiego takiego remontu.

 

Pani Alina Narożnicka

Poinformowała, że obok „kina letniego” powstał nowy obiekt handlowy. Od 2 lata odbywają się na terenie kina dyskoteki w piątki, soboty i niedziele. Do swojego obiektu położonego w sąsiedztwie kina miała dwa przypadki włamań. Naprzeciwko znajduje się ZHP gdzie wypoczywają dzieci. Nagłośnienie
z dyskotek urządzanych na terenie kina jest strasznie uciążliwe. Stwierdziła, że
w roku bieżącym sprawą zainteresuje prokuraturę wojewódzką. Poinformowała, że na ręce Przewodniczącego złoży pismo w tym temacie. Zwróciła się do Rady Miejskiej o zainteresowanie się tą sprawą. Sielpia przestała być atrakcyjna i ma mało prawdziwych turystów. Młodzież po zakończeniu się trwających do 2-3 godziny rano dewastuje otoczenie, zdarzają się pobicia, kradzieże. Od 4 lat wspólnie z innymi bezskutecznie zabiega o oświetlenie nowo powstałych ulic w Sielpi . tj. Kąpielowej i Plażowej. Nie rozumie, dlaczego 4 lampy stanowią dla Gminy taki problem. Zgłosiła problem gokartów wypożyczanych dorosłym, którzy jeżdżą w sposób stwarzają duże niebezpieczeństwo dla osób spacerujących. Zapytała czy nie można wyznaczyć oddzielnej trasy do jeżdżenia dla gokartów. Zgłosiła problem dużej ilości żmij podchodzących pod obiekty handlowe.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Stwierdził, że zgadza się z ogromną ilością wniosków i uwag zgłoszonych przez Panią Narożnicką. Dlatego też zgłosił wniosek o zmianę regulaminu dla Sielpi. Zmiany tej nie uda się jednak wprowadzić w życie w tym sezonie wypoczynkowym ze względu odłożenie rozpatrywania sprawy i powołanie Zespołu roboczego do opracowania zmian w Regulaminie.

Obiekt kina letniego znajduje się we władaniu firmy „Apollo Film” spółki prawa handlowego będącego własnością marszałka województwa małopolskiego. OSiR w porozumieniu z Gminą Końskie czyni starania o odzyskanie tego terenu. Grunt jest gminny, natomiast naniesienia należą do „Apollo Film”. Sprawa prawdopodobnie znajdzie się w Sądzie.    

 

Ad. pkt 12

 

              Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Końskich.

 

 

Protokółowali                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Jadwiga Świeboda                                                     Marian Gąszcz

Kierownik Biura Rady Miejskiej

 

          Rafał  Kuba

Inspektor Biura Rady  Miejskiej                                                  

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/11/13 14:43:53
Redaktor: Administrator