Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała Nr XII/54/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego w Końskich

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327/ oraz  art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070; Nr 154 poz. 1787; z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; Nr 213 poz. 1802; Nr 240 poz. 2052; z 2003 r. Nr 188 poz.1838; Nr 228 poz. 2256; z 2004 r. Nr 34 poz. 304; Nr 130 poz.1376; Nr 185 poz.1907; Nr 273 poz. 2702; Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 13 poz. 98; Nr 131 poz.1102; Nr 167 poz.1398; Nr 169 poz.1410; Nr 169 poz.1413; Nr 169 poz.1417; Nr 178 poz.1479; Nr 249 poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144 poz.1044; Nr 218 poz.1592/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Zespół do przygotowania opinii o zgłoszonych kandydatach Radzie Miejskiej w celu dokonania wyboru ławników  Sądu  Okręgowego  w Kielcach, Sądu Rejonowego w Końskich.

 

§ 2. Skład osobowy Zespołu o którym mowa w § 1. ustala się następujący:

 

Przewodniczący Zespołu - Radny Kruk Ernest

 

Członkowie:

 

- Prezes Sądu Rejonowego – Pani Cieloch Grażyna

 

- Radny Czarnecki Mariusz

 

- Radny Kosierkiewicz Andrzej

 

- Radna Maciejczyk Regina

 

- Radny Milcarz Tomasz

 

§ 3. Zadaniem Zespołu jest:

- rozpatrzenie zgłoszeń osób wysuniętych na kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego w Końskich,

- ustalenie list kandydatów na ławników Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego,

- przygotowanie opinii o kandydatach na ławników na sesję Rady,

- przygotowanie projektów uchwał Radzie Miejskiej w sprawach wyboru ławników Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego,

- przedstawienie Komisji Prawa i Praworządności, a następnie Radzie Miejskiej projektów uchwał o których mowa w pkt. 3 ze swoją opinią o listach kandydatów.

 

§ 4. Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Rady.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                        Marian Gąszcz

 

 

 

Uzasadnienie

 

Powołanie Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego w Końskich wynika z obowiązku realizacji art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm./

Dotychczasowa kadencja ławników kończy się z końcem bieżącego roku i zachodzi konieczność wyboru ławników na nową kadencję 2008-2011.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy uznać za zasadne i celowe.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/05 13:56:18
Redaktor: Administrator