Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała Nr XII/55/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

uchylająca Uchwałę Nr XXVI/235/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniającą Uchwałę Nr XIII/127/2004 z dnia 20 lutego 2004r. oraz Uchwałę nr XIII/127/2004 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie stref płatnego parkowania na terenie miasta Końskie

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327) a także art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz.718; z 2001 r. Nr 46, poz.499 z 2002 r. Nr 74, poz.676 i Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 65, poz.595; z 2004r. Nr 96, poz. 959) Rada Miejska w Końskich uchwala , co następuje:

 

 

§ 1. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXVI/235/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/127/2004 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie stref płatnego parkowania na terenie miasta Końskie.

 

§ 2. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XIII/127/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie stref płatnego parkowania na terenie miasta Końskie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

  

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      Marian Gąszcz

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/235/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniającą Uchwałę Nr XIII/127/2004 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie stref płatnego parkowania na terenie miasta Końskie oraz Uchwałę Nr XIII/127/2004 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie stref płatnego parkowania na terenie miasta Końskie, ponieważ jak stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym z 12 kwietnia 2007r.są one niezgodne z ustawą o drogach publicznych.

Po przeprowadzeniu badań ruchu i analizy sytuacji firma M + K Miasto i Komunikacja z Poznania opracowała w 2006r. projekt Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Końskie, zgodny z ustawą o drogach publicznych. Projekt uzyskał akceptację następujących zarządców dróg i organów zarządzających ruchem:

-   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Kielce,

-   Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,

-   Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich,

-   Komenda Powiatowa Policji w Końskich,

-   Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach,

lecz nie uzyskał dotąd akceptacji Starosty Koneckiego.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/05 14:32:12
Redaktor: Administrator