Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR XII/56/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art.3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j. s. t. (Dz. U. z  2003 r. Nr 203 poz. 1966, z 2005 r.: Nr  249 poz. 2104, z 2006 r.: Nr 225 poz. 1635), art. 166 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r.: Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.: Nr 88, poz. 587) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)  Rada Miejska uchwala co następuje:  

 

            § 1. W budżecie miasta i gminy na 2007 rok:

 

1.      Zwiększa się plan dochodów:

 

·        w dziale 710 – Działalność usługowa                        

- rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego         

      § 0580 – Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych

               jednostek organizacyjnych   

o kwotę                                                 12.800 zł

 

·        w dziale 750 – Administracja publiczna                         
- rozdziale 75075 – Promocja jst                               

                § 2705 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

          gmin pozyskane z innych źródeł

     o kwotę                                                                                                  5.978 zł

 

·        w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                              przeciwpożarowa                                                                  

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne                     

      § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych     

o kwotę                                                      19.300 zł

 

·        w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych     

                               i od innych jednostek nie posiadających osobowości                                              prawnej oraz wydatki związane z ich poborem        

     - rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

                                     podatku od spadków i darowizn, podatku

                                     od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

                                     i opłat lokalnych od osób fizycznych

            § 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

                          i opłatach lokalnych

o kwotę                                                                                                  3.290 zł

           

·        w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych     

                               i od innych jednostek nie posiadających osobowości                                              prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

     - rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

                           jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

            § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

o kwotę                                                                                                  176.000 zł

 

·        w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych     

                               i od innych jednostek nie posiadających osobowości                                              prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

      - rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

                           jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

            § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

                          jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

                          odrębnych ustaw

o kwotę                                                                                                  13.000 zł                                                        

·        w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych     

                               i od innych jednostek nie posiadających osobowości                                              prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                    

     - rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących

                                          dochód budżetu państwa                                             

            § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

     o kwotę                                                                                                  15.542 zł

 

·        w dziale 758 – Różne rozliczenia                        

- rozdziale 75807 – Część wyrównawcza subwencji

                         ogólnej dla gmin                           

      § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa               

o kwotę                                                      51.023 zł

 

·        w dziale 758 – Różne rozliczenia                        

- rozdziale 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

                         dla gmin                                 

      § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa               

o kwotę                                                      3.672 zł

 

·        w dziale 801 – Oświata i wychowanie 

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

      § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

                     gmin pozyskane z innych źródeł

o kwotę                                                      16.395 zł

     

      § 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

                     gmin pozyskane z innych źródeł

o kwotę                                                      5.465 zł

 

·        w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0580 - Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych

               jednostek organizacyjnych   

o kwotę                                                      38.769 zł

                                                                                 

2.      Zmniejsza się plan wydatków:

 

·        w dziale 852 – Pomoc społeczna

- rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę                                                      228.262 zł

 

         Zawarto umowę pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania.

Zadanie zakończono, w związku z czym dokonano urealnienia poniesionego wydatku
w planie wydatków.

 

3.      Zwiększa się plan wydatków:

 

·        w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           

o kwotę                                                      200.000 zł

 

Z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Końskie, w związku ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców realizacją tego zadania.

 

·        w dziale 600 – Transport i łączność                           

- rozdziale 60095 – Pozostała działalność                       

      § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   

o kwotę                                                                                                  16.000 zł

 

Z przeznaczeniem na budowę przystanków w Przybyszowach, Dziebałtowie
 i Baryczy (wnioski rad sołeckich).

 

·        w dziale 710 – Działalność usługowa                          

- rozdziale 71035      - Cmentarze

§ 4270 – Zakup usług remontowych

o kwotę                                                      4.000 zł

 

      Z przeznaczeniem na remont pomnika przy ul. Marszałka Piłsudskiego
w Końskich (uzupełnienie środków).

                   

                  § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                     

      o kwotę                                                                                                  7.000 zł

 

Z przeznaczeniem na  zadania wynikające z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zmianami).

 

 

·        w dziale 750 – Administracja publiczna                   

      - rozdziale 75023 – Urzędy gmin

        § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

        o kwotę                                                        15.000 zł

 

      Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

 

        § 4300 – Zakup usług pozostałych                                        

        o kwotę                                                        20.000 zł

  

      Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

                             

     § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

                    programów i licencji

     o kwotę                                                                                                  15.000 zł

 

Z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

 

·        w dziale 750 – Administracja publiczna             

       - rozdziale 75075 – Promocja jst

§ 4305 – Zakup usług pozostałych     

                 o kwotę                                                                                                  5.978 zł        

                        Z przeznaczeniem na promocję gminy.

                       

·        w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne

                                           i ochrona przeciwpożarowa

     - rozdziale 75405 – Komendy powiatowe policji

     § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek

                    zaliczanych do sektora finansów publicznych

     o kwotę                                                                                                  4.000 zł

 

            Z przeznaczeniem na zakup naklejek do samochodów.

           

·        w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne

                                           i ochrona przeciwpożarowa

                  - rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

                  § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

                  o kwotę                                                                                                  25.000 zł

 

                        Z przeznaczeniem na zakup łodzi z napędem strugo-wodnym dla OSiR w Sielpi,               w celu  zapewnienia bezpieczeństwa wczasowiczów.

 

 

·        w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne

                                           i ochrona przeciwpożarowa

      - rozdziale 75416 – Straż Miejska                                                          6.650 zł

       § 4010 -  Wynagrodzenia osobowe pracowników            5.500 zł

       § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne                    1.000 zł

       § 4120 – Składki na Fundusz Pracy                                      150 zł

 

            Z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę za godziny nadliczbowe strażnikom miejskim za służbę w okresie letnim na Sielpi.

 

·        w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne

                                           i ochrona przeciwpożarowa

     - rozdziale 75495 – Pozostała działalność

     § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

     o kwotę                                                                                                  16.000 zł

 

            Z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji dla fotoradarów.

 

·        w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe                         21.860 zł

                        § 4118 – Składki na ubezpieczenie społeczne            1.215 zł

                        § 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne            405 zł

                        § 4128 – Składki na Fundusz Pracy                            173 zł

                        § 4129 – Składki na Fundusz Pracy                              57 zł

                        § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe                7.012 zł

                        § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe                2.338 zł

                        § 4308 – Zakup usług pozostałych                              6.570 zł

                        § 4309 – Zakup usług pozostałych                              2.190 zł

                        § 4418 – Podróże służbowe krajowe                                   1.425 zł

                        § 4419 – Podróże służbowe krajowe                                      475 zł

 

Z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z umowami podpisanymi przez SP w Modliszewicach i Kazanowie.

 

·        w dziale 852 – Pomoc społeczna                         

                - rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

                  o kwotę                                                                                                  43.008 zł

     § 4010 – Wynagrodz. osobowe pracowników                       - 13.816 zł

     § 4110 – Składki na ubezp. społ.                                             -   2.423 zł

     § 4120 – Składki na Fundusz Pracy                                      -   1.173 zł

     § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                -   2.500 zł

     § 4270 – Zakup usług remontowych                          - 18.958 zł

     § 4280 – Składki na Fundusz Pracy                                      -      720 zł

     § 4440 – Odpisy na ZFŚS                                                   -   3 418 zł

 

            Z przeznaczeniem na remont siedziby Klubu Integracji Społecznej, refundację części kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz na sfinansowanie prac remontowych w MGOPS.

 

·        w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       

- rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu

              dla samorządowej instytucji kultury

o kwotę                                                      20.000 zł

 

      Z przeznaczeniem dla Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich na realizację zadań w zakresie organizacji obchodów uroczystości 3 Maja.

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

o kwotę                                                      20.000 zł

 

Z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich.

 

·        w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdziale 92116 – Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu

              dla samorządowej instytucji kultury

       o kwotę                                                                                                  30.000 zł

 

      Z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie na sfinansowanie udziału własnego w projekcie digitalizacji zbiorów historycznych
 i modernizacji infrastruktury technicznej.

 

·        w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

 

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

               lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

               i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

      o kwotę                                                                                                  120.000 zł

 

Z przeznaczeniem na budowę sauny parowej, zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej oraz zakup szafek do szatni.

 

4.      Dokonuje się przeniesień w planie dochodów:

 

Zmniejsza się:

 

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                       135.000 zł

 - rozdziale 01095 – Pozostała działalność                                    135.000 zł

    § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

                    oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

      o kwotę                                                                          135.000 zł

 

- w dziale 750 – Administracja publiczna                                                    51.388 zł

   - rozdziale 75023 – Urzędy gmin                                                 51.388 zł

     § 0690 – Wpływy z różnych opłat

     o kwotę                                                                           51.388 zł

 

     Zwiększa się:

 

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                 135.000 zł

              - rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami    - 135.000 zł

 § 0770 - Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności oraz prawa
               użytk. wieczystego nieruchomości

o kwotę                                                                                         135.000 zł

 

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

                         i od innych jednostek nie posiadających osobowości                                       prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                    51.388 zł

              - rozdziale – 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

    jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw        - 51.388 zł

            § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

                          jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

                          odrębnych ustaw   o kwotę                    51.388 zł

 

5.      Dokonuje się przeniesień w planie wydatków

 

      Zmniejsza się:

 

- w dziale 750 - Administracja publiczna                                8.000 zł

      - rozdziale 75023 – Urzędy gmin                                       8.000 zł

            § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

      o kwotę                                                        8.000 zł

 

      - w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                  5.000 zł

- rozdziale 80110 – Gimnazja                            5.000 zł

§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę                                                   5.000 zł

 

     Zwiększa się:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

                        i od innych jednostek nie posiadających osobowości                                       prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                     8.000 zł

     - rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

         należności budżetowych                                                 8.000 zł

            § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

      o kwotę                                                        8.000 zł

 

       - w dziale 801Oświata i wychowanie                                                  5.000 zł

- rozdziale 80110 – Gimnazja                            5.000 zł

§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę                                                   5.000 zł

 

6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

 

- w dziale 750 – Administracja publiczna

   - rozdziale 75023 – Urzędy gmin

 

      § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

      - zmniejsza się wydatki na zakup centrali telefonicznej

            o kwotę              20.111 zł

      - zwiększa się wydatki na zakup sprzętu komputerowego

            o kwotę              20.111 zł

 

 

7. W związku z powyższym załączniki Nr Nr 3, 3a, 11  do uchwały budżetowej Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2007 r. po zmianach obrazują załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                             Marian Gąszcz

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/56/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

Ad.1 Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

            - środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej na promocje gminy;

            - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

            - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymanej
              z PFRON;

            - wpływów z opłaty skarbowej;

            - opłat za zajęcie pasa drogowego;

            - udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;

            - części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin;

            - części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin;

            - środków pozyskanych przez SP Modliszewice i Kazanów na realizacje zadań wg

              umowy (Fundacja 4H);

            - wpływy z tytułu kar od wykonawców za niewywiązanie się z umowy.

 

Ad. 2  

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku   

MGOPS w Końskich. W dniu 18 kwietnia 2007 r. zawarto umowę pożyczki
z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania. W związku z powyższym               dokonano urealnienia kwoty wydatku.

 

Ad.3            Zwiększa się plan wydatków

            - w dziale 010 rozdziale 01010

- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Końskie. Wzrost zainteresowania     mieszkańców realizacją przyłączy uzasadnia zwiększenie środków na realizację tego zadania;

            - w dziale 600 rozdziale 60095

- budowa nowych wiat przystankowych w Przybyszowach, Dziebałtowie
i Baryczy na wniosek rad sołeckich;

            - w dziale 710 rozdziale 71035

- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzu i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295
ze zmianami) oraz na zwiększenie kwoty przeznaczonej na remont pomnika przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich;

            - w dziale 750 rozdziale 75023

- na zakup materiałów i wyposażenia, oprogramowania na potrzeby Urzędu oraz na zakup usług pozostałych;

            - w dziale 750 rozdziale 75075

                        - na promocję gminy;

            - w dziale 754 rozdziale 75405

                        - dotacja celowa na zakup naklejek do samochodów;

            - w dziale 754 rozdziale 75415

- zakup łodzi z napędem strugo-wodnym dla zapewnienia bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym w Sielpi;

            - w dziale 754 rozdziale 75416

- środki na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń za godziny nadliczbowe strażnikom miejskim za służbę w okresie letnim na Sielpi;

            - w dziale 754 rozdziale 75495

                        - zakup i montaż instalacji dla fotoradarów;

 

            - w dziale 801 rozdziale 80101

- na realizację zadań wynikających z umów zawartych przez SP Modliszewice i Kazanów;

            - w dziale 852 rozdziale 85219

- remont siedziby Klubu Integracji Społecznej, koszty zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz remont budynku MGOPS
w Końskich;

            - w dziale 921 rozdziale 92109

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich na organizację obchodów uroczystości 3 Maja,

- remont świetlic wiejskich;

            - w dziale 921 rozdziale 92116

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie na sfinansowanie udziału własnego w projekcie digitalizacji zbiorów historycznych i modernizacji infrastruktury technicznej;

            - w dziale 921 rozdziale 92601

- budowa sauny parowej, zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej oraz zakup szafek do szatni.

 

Ad. 4 Zmniejsza się plan dochodów w dziale 010, rozdziale 01095 w związku z brakiem  zainteresowania nieruchomościami rolnymi, w dziale 750 rozdziale 75023 wpływy z tytułu opłat za zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

            Zwiększa się dochody w dziale 700 rozdziale 70005 w związku z dużym zainteresowaniem nabyciem działek budowlanych, w dziale 756 rozdziale 75618 z tytułu opłat za zaświadczenia dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Ad. 5  Zmniejsza się wydatki w dziale 750 rozdziale 75023 z tytułu opłaty komorniczej.

            Zwiększa się wydatki w dziale 756 rozdziale 75647 z tytułu opłaty komorniczej.

            Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w dziale 801 rozdziale 80110.

            Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale 801 rozdziale 80110.

 

Ad.6 Zmniejsza się plan wydatków na zakup centrali telefonicznej, zwiększa się wydatki na zakup sprzętu komputerowego (niezbędne zakupy sprzętu komputerowego umożliwiające wdrożenie   nowego oprogramowania).

           

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/05 14:38:19
Redaktor: Administrator