Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR  XII/57/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r.: Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.: Nr 88, poz. 587) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska zaciąga kredyt preferencyjny długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach udzielany z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
do kwoty: 2.153.700 zł z przeznaczeniem na:

 

1)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym:

- budowa drogi gminnej Nr 001217 T Fidor – Stara Kuźnica wraz z chodnikami oraz ścieżką rowerową, odwodnieniem ulicy oraz ewentualnie budową kanalizacji deszczowej wraz z możliwością włączenia się do cieku wodnego biegnącego pod drogą wojewódzką- ul. Kielecka w Nieświniu

- budowa drogi gminnej Nr 001243 T Sworzyce – Poraj wraz z odwodnieniem oraz chodnikiem ze zjazdami do posesji

- budowa i przebudowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 749 odcinek Rogów – Młynek

- budowa nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości Rogów Gm. Końskie

 

do kwoty                                                                                     455.100 zł;

 

2)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym:

- przebudowa dróg na os. Warszawska z poszerzeniem drogi do pływalni, parkingi, organizacja ruchu, odwodnienie oświetlenie

- przedłużenie ul. Zielonej do Dyszowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

- budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni przy drodze wojewódzkiej
Nr 746 Końskie – Żarnów w miejscowości Modliszewice

- budowa ulic dla miejscowości Końskie ul. Nadstawna, Gruntowa, Gliniana, Piaskowa, Wąska Żwirowa, Graniczna, Staromłyńska, Odludna i Fabryczna

 

do kwoty                                                                                        290.000 zł;

 

3)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych dla miejscowości Rogów Gm. Końskie

 

do kwoty                                                                                        144.000 zł;

4)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Końskie ul. Działkowa, Ogrodowa, Rzeczna, cz. Partyzantów, 1 Maja, Targowa; Izabelów; Nałęczów; Sielpia Wielka Gm. Końskie

do kwoty                                                                                        156.200 zł;

 

5)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gracuch, Jeżów, Sokołów Stary
i Nowy, Dziebałtów Stary i Nowy, Wincetów gm. Końskie

 

do kwoty                                                                                        208.000 zł;

 

6)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Kazanów Nowy i Stary, Brody Stare i Nowe, Nieświń, Młynek Nieświński gm. Końskie

 

do kwoty                                                                                        310.100 zł;

 

7)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Barycz i Dyszów gm. Końskie,

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Końskie ul. Nadstawna, Gruntowa, Gliniana, Piaskowa, Wąska, Żwirowa, Graniczna, Staromłyńska, Odludna i Fabryczna

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Sierosławice  i Pomorzany gm. Końskie

 

do kwoty                                                                                        312.300 zł;

 

8)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Końskie dla miejscowości Końskie, ul. Zachodnia i Partyzantów, Rogów, Koczwara,

- przebudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Końskie w miejscowościach: Modliszewice, Końskie ul. Ceramiczna, Odlewnicza i Mechaniczna, Gimnazjalna, skrzyżowanie ul. Piłsudskiego-Zachodnia,

- budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Baczyna, Paruchy

- budowa sieci wodociągowej dla wsi Kolonia Sworzyce i Poraj

 

do kwoty                                                                      278.000 zł.

 

§ 2. Spłata kredytu długoterminowego dokonana zostanie z następujących źródeł:

            - podatki i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy.

 

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel „in blanco”.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                     Marian Gąszcz

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/57/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

W związku z zamiarem realizacji zadań polegających na opracowaniu dokumentacji, biorąc pod uwagę deficyt wynikający z założeń uchwały budżetowej zaciąga się kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach udzielany z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych do kwoty 2.153.700 zł z przeznaczeniem
na następujące zadania:

1)      Opracowaniu kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym:

- budowa drogi gminnej Nr 001217 T Fidor – Stara Kuźnica wraz z chodnikami oraz ścieżką rowerową, odwodnieniem ulicy oraz ewentualnie budową kanalizacji deszczowej wraz z możliwością włączenia się do cieku wodnego biegnącego pod drogą wojewódzką- ul. Kielecka w Nieświniu

- budowa drogi gminnej Nr 001243 T Sworzyce – Poraj wraz z odwodnieniem oraz chodnikiem ze zjazdami do posesji

- budowa i przebudowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 749 odcinek Rogów – Młynek

- budowa nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości Rogów Gm. Końskie

 

do kwoty                                                                                        455.100 zł;

 

2)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym:

- przebudowa dróg na os. Warszawska z poszerzeniem drogi do pływalni, parkingi, organizacja ruchu, odwodnienie oświetlenie

- przedłużenie ul. Zielonej do Dyszowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

- budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni przy drodze wojewódzkiej
Nr 746 Końskie – Żarnów w miejscowości Modliszewice

- budowa ulic dla miejscowości Końskie ul. Nadstawna, Gruntowa, Gliniana, Piaskowa, Wąska Żwirowa, Graniczna, Staromłyńska, Odludna i Fabryczna

 

do kwoty                                                                                        290.000 zł;

 

3)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych dla miejscowości Rogów Gm. Końskie

 

do kwoty                                                                                        144.000 zł;

 

4)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Końskie ul. Działkowa, Ogrodowa, Rzeczna, cz. Partyzantów, 1 Maja, Targowa; Izabelów; Nałęczów; Sielpia Wielka Gm. Końskie

do kwoty                                                                                        156.200 zł;

 

5)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gracuch, Jeżów, Sokołów Stary
i Nowy, Dziebałtów Stary i Nowy, Wincetów gm. Końskie

 

do kwoty                                                                                        208.000 zł;

 

6)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Kazanów Nowy i Stary, Brody Stare i Nowe, Nieświń, Młynek Nieświński gm. Końskie

 

do kwoty                                                                                        310.100 zł;

 

7)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Barycz i Dyszów gm. Końskie,

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Końskie ul. Nadstawna, Gruntowa, Gliniana, Piaskowa, Wąska, Żwirowa, Graniczna, Staromłyńska, Odludna i Fabryczna

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Sierosławice  i Pomorzany gm. Końskie

 

do kwoty                                                                                        312.300 zł;

 

8)      Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Końskie dla miejscowości Końskie, ul. Zachodnia i Partyzantów, Rogów, Koczwara,

- przebudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Końskie w miejscowościach: Modliszewice, Końskie ul. Ceramiczna, Odlewnicza i Mechaniczna, Gimnazjalna, skrzyżowanie ul. Piłsudskiego-Zachodnia,

- budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Baczyna, Paruchy

- budowa sieci wodociągowej dla wsi Kolonia Sworzyce i Poraj

 

do kwoty                                                                                        278.000 zł.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/06 08:34:10
Redaktor: Administrator