Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

U C H W A Ł A   Nr XII/58/ 2007

R A D Y   M I E J S K I E J   W   K O Ń S K I C H

z dnia 28 czerwca 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały  Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku  od  nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz  inkasa podatków.

 

         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,   z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, , Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r.  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 ), art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  ordynacja podatkowa (Dz. U.  z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 143 poz. 1199 oraz z 2006 r.  Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz 1031, Nr 217 poz. 1590, nr 225 poz 1635), art. 5 ust. 1, art.6 ust.12, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844,  Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828,   Nr. 251 poz. 1847), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  (Dz. U. z  2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245  poz. 1775 ), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z 2002r. Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 164, poz. 1365,  Nr 179 poz. 1484, Nr 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz 1825)  i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( Monitor Polski Nr 75 z dnia 27 października 2006 r. poz. 758) Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

 

§ 1.     W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków ustala się nowy wykaz inkasentów z terenu gminy Końskie i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Nowy wykaz stanowi załacznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia i ma zastosowanie do roku podatkowego 2007.

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                              Marian Gąszcz

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Potrzeba dokonania nowelizacji wykazu inkasentów wynika z faktu zakończenia kadencji dotychczasowych władz jednostek pomocniczych gminy Końskie.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano nowych sołtysów i rady sołeckie.

 

 

Załącznik do uchwały Nr XII/58/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia  28.06.2007r.

Wykaz

inkasentów z terenu gminy Końskie i wysokość wynagrodzenia za inkaso

L. p.

Nazwisko i imię

Sołectwo

Procentowa stawka wynagrodzenia

Uwagi

1

Kłosek Mirosław

Baczyna

27

 

2

Lasota Ewa

Barycz

21

 

3

Majchrzak Marek

Bedlno

13

 

4

Witczak Regina

Bedlenko

16

 

5

Gierczyńska Beata

Brody

15

 

6

Zagdański Waldemar

Dyszów

19

 

7

Bracik Edyta

Gatniki

21

 

8

Milcarz Krystyna

Gracuch

18

 

9

Lachowski Józef

Górny Młyn

23

 

10

Kolus Grażyna

Izabelów

19

 

11

Głogowska-Lesiak Renata

Jeżów

16

 

12

Skorupa Tadeusz

Koczwara

20

 

13

Rześniowiecka Mirosława

Kornica

15

 

14

Wąsik Irena

Małachów

29

 

15

Krakowiak Danuta

Młynek Nieświński

17

 

16

Owczarek Marian

Modliszewice

12

 

17

Matynia Helena

Nałęczów

27

 

18

Szejna Elżbieta

Niebo

30

 

19

Sapieja Teresa

Nieświń

20

 

20

Kołodziejczyk Bożenna

Nowy Dziebałtów

12

 

21

Jaskólska Małgorzata

Nowy Kazanów

16

 

22

Wilk Henryka

Nowy Sokołów

20

 

23

Augustyniak Władysław

Paruchy

26

 

24

Nowak Władysław

Piła

20

 

25

Borkowska Dorota

Pomyków

15

 

26

Chrabąszcz Jan

Pomorzany

14

 

27

Staniszewska Grażyna

Proćwin

18

 

28

Łebek Eugeniusz

Przybyszowy

20

 

29

Kozerawski Marek

Rogów

13

 

30

Lipowska Jolanta

Sielpia

18

 

31

Cuper Barbara

Sierosławice

15

 

32

Nowak Wojciech

Stary Dziebałtów

16

 

33

Kamoda Mieczysława

Stara Kuźnica

21

 

34

Kucharski Tadeusz

Stary Kazanów

16

 

35

Stolarska Katarzyna

Stary Sokołów

16

 

36

Lachowski Jan

Stadnicka Wola

25

 

37

Dąbrowski Henryk

Sworzyce

12

 

38

Mijas Irena

Trzemoszna

14

 

39

Górecki Lucjan

Wąsosz

20

 

40

Makuch Grzegorz

Wincentów

14

 

41

Patynowski Jan

Brody

15

I i II rata 2007 r.

42

Zygmunt Janusz

Trzemoszna

14

I i II rata 2007 r.

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            Marian Gąszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/06 08:40:24
Redaktor: Administrator