Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA  Nr XII/59/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Końskie na lata 2007-2013.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r Nr 142,  poz. 1591) Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 42 poz. 327) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

 

 

 § 1. Rada Miejska uchwala Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Końskie na lata 2007-2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 staje się jednym z podstawowych kryteriów opracowania projektów budżetów Gminy Końskie na poszczególne lata.

 § 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                        

  

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                      Marian Gąszcz 

 

 

UZASADNIENIE

 

1.          Planowanie przestrzenne.

Podstawowe znaczenie w kształtowaniu ładu przestrzennego, ochronie środowiska i jego zasobów, dziedzictwa kulturowego i zabytków ma właściwa polityka przestrzenna gminy oraz stanowione przepisy prawa miejscowego. Dlatego niezbędnym jest:

-        uchwalenie uaktualnionego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

-        kontynuowanie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dążąc do pokrycia nim całego obszaru miasta i gminy Końskie.

W szczególności zakończone winny zostać plany będące w toku oraz rozpoczęte nowe obejmujące:

-        Park Kulturowy m. Końskie wraz z poszerzeniem o teren zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Południowej i cmentarza przy ul. Browarnej,

-        obszar części miasta Końskie położonej na wschód od linii kolejowej,

-        obszar części miasta Końskie położonej na zachód od ulic Kieleckiej i Wjazdowej,

-        obszary sołectw – Barycz, Kornica, Rogów, Gatniki, Wincentów, Brody.

Na bieżąco powinny być sporządzane plany dla obszarów, dla których pojawiają się wnioski
o zabudowę terenu będące w sprzeczności z przyjętą polityką przestrzenną gminy oraz dla obszarów, dla których sporządzanie planów jest obowiązkowe. 

 

2.             Gospodarka wodno-ściekowa.

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej, zarówno na terenach miejskich jak i we wsiach, istnieje wielka potrzeba podjęcia kolejnych działań inwestycyjnych.

W celu kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki wodno-ściekowej Gmina zdecydowała się opracować projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta
i Gminy Końskie”.  Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

-        rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenach miejskich i wiejskich leżących
w zlewni oczyszczalni ścieków w Kornicy i w Końskich przy ul. Południowej,

-        rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej,

-        modernizacja oczyszczalni ścieków w Kornicy,

-        rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej w Końskich,

-        modernizacja systemu wodociągowego aglomeracji Końskie.

 

3.              Komunikacja i budownictwo drogowe.

            Niezadowalający stan dróg gminnych na terenie miasta i gminy Końskie jest przyczyną, dla której podjęto plany budowy, przebudowy i modernizacji kilkunastu odcinków dróg gminnych. Ponadto planowane jest na bieżąco:

-        prowadzenie utrzymania dróg o nawierzchni bitumicznej tłuczniowej i gruntowej,

-        utrzymanie i odnawianie oznakowania pionowego i poziomego dróg,

-        remonty mostów, przepustów i rowów odwadniających,

-        remonty chodników przy drogach oraz współfinansowanie remontów chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich,

-        montaż progów zwalniających wg potrzeb. 

 

4.         Energetyka cieplna.

            Potrzeby cieplne odbiorców korzystających z ciepłowniczego systemu miasta są w pełni zaspokojone, a ponadto występuje około 50% nadwyżki mocy źródła ciepła w stosunku do mocy obecnie pobieranej przez odbiorców. Zagrożeniem jest stan techniczny najstarszych odcinków sieci  i urządzeń ciepłowniczych oraz wysoka cena gazu ziemnego. W celu zminimalizowania zagrożeń  wykonana zostanie modernizacja wysokopasmowej sieci cieplnej na odcinakach najbardziej zagrożonych z zastosowaniem technologii z udziałem rur preizolowanych, w istniejących kotłowniach gazowych K1 i K3 zainstalowane zostaną wymiennikownie podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, ponadto w istniejącej ciepłowni ZEC wybudowany zostanie blok energetyczny  przystosowany do spalania palnej frakcji odpadów komunalnych, osadów stałych z oczyszczalni ścieków oraz biomasy.

Wraz z modernizacją sieci planuje się termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy. Termomodernizacja będzie obejmować docieplenie ścian, wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz modernizację instalacji c.o. w następujących budynkach: SP Nr 1, Sp Nr 2, Gimnazjum Nr 1, Przedszkole Nr 4 w Końskich,  SP w Dziebałtowie, hali sportowej przy ul. Stoińskiego w Końskich oraz budynków przy ul. Górnej 4 i ul. Piłsudskiego 57A w Końskich.

 

            5.         Oświetlenie uliczne.

            Względy ekonomiczne oraz zgłaszane potrzeby oświetlenia kolejnych terenów zabudowanych wymuszają konieczność modernizacji istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.

Modernizacja polegać będzie głównie na wymianie dotychczasowych energochłonnych źródeł światła na energooszczędne oraz przebudowie układów pomiarowo-rozliczeniowych, co pozwoli na odpowiednią zmianę taryfy oraz urynkowienie konserwacji oświetlenia. W efekcie gmina uzyska znaczne oszczędności.

             6.        Edukacja.

       Tworzenie warunków zapewniających mieszkańcom coraz lepsze wykształcenie dostosowane do współczesnych wymagań to wymóg, którego spełnienie daje szanse zmniejszenia bezrobocia.
W celu poprawy warunków lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gmina planuje szereg inwestycji
z zakresu termomodernizacji szkół i przedszkoli. Ponadto mając na uwadze zmniejszenie nakładów finansowych na utrzymanie bazy szkolnej planuje się wybudowanie szkoły w Bedlnie, która będzie pełnić funkcję ośrodka edukacyjnego, kulturalnego i sportowego dla tej części Gminy.

 

7.       Sport i rekreacja.

            W tej dziedzinie należy zwrócić szczególną uwagę na powstanie nowych obiektów sportowych – miejsc służących uprawianiu sportu i rekreacji oraz poprawę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej. Działania te mają na celu pokazanie możliwości aktywnego zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców i popularyzację zdrowego stylu życia.

Gmina Końskie przewiduje do realizacji następujące zadania inwestycyjne polegające na budowie:

- kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich,

- bazy rekreacyjnej przy ul. Sportowej w Końskich,

- bazy rekreacyjnej „Sokolnia” w Końskich,

- boisk wielofunkcyjnych na terenie miasta i gminy Końskie,

- sal gimnastycznych w Pomykowie, Modliszewicach, Kazanowie i przy SP Nr 1.

 

8.         Gospodarka odpadami.

            Kontynuacji wymagają działania edukacyjne mające na celu wyrobienie nawyku właściwego postępowania z odpadami komunalnymi u źródła ich powstania. Zachodzi potrzeba w szerszym zakresie egzekwowania od właścicieli nieruchomości ciążących na nich obowiązków dotyczących zbierania i pozbywania się odpadów oraz przedsiębiorców je odbierających.

Ustawowy wymóg ograniczania składowania odpadów na wysypiskach powoduje konieczność stworzenia przez gminę warunków do sortowania i kompostowania odpadów, wykorzystania biogazu z wysypiska oraz zagospodarowania frakcji palnej odpadów. W tym celu planuje się wykonanie instalacji do sortowania i kompostowania oraz spalania frakcji palnej. Ponadto podjęta zostanie realizacja programu usuwania azbestu z terenu całej gminy.

 

9.         Gospodarka mieszkaniowa.

            Gmina z mocy prawa zobowiązana jest do zapewnienia lokali socjalnych i zamiennych,
a także do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niewielkich dochodach. Potrzeby w tym zakresie szacuje się na poziomie ok. 60 – ciu lokali. W tym celu dokonana zostanie adaptacja „małego biurowca KZO” na lokale socjalne oraz podjęta budowa nowych mieszkań socjalnych w Końskich przy ul. Polnej lub zakupu budynku, który będzie można na ten cel przystosować.

 

10.            Ochrona wód.

            Istotną rolę w retencji wodnej, łagodzeniu skutków suszy oraz stanu środowiska przyrodniczego pełnią istniejące zbiorniki wodne. Ich stan wymaga radykalnych działań, aby mogły dalej pełnić swą funkcję. W tym celu planuje się:

-        przebudowę zbiornika i budowę zespołu elektrowni wodnych na jazach w Sielpi,

-        odbudowę zbiornika wodnego w Starym Młynie wraz z jego zagospodarowaniem terenów wokół zbiornika,

-        modernizacja i rozbudowa zbiorników wodnych Browary I i Browary II,

-        odbudowa zbiornika w Baczynie.

 

11.       Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje.

 

            Brak oferty publicznej uzbrojonych terenów pod zabudowę przemysłową skutkuje brakiem nowych, znaczących inwestycji przemysłowych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Końskie. Stosunkowo duży potencjał przemysłowy, szybki rozwój branży ceramicznej, istniejąca tradycja przemysłu metalowo-odlewniczego, korzystne połączenia komunikacyjne z dużymi ośrodkami, a z drugiej strony wysoki poziom bezrobocia powodują konieczność wyznaczania nowych terenów pod inwestycje przemysłowe i stworzenie warunków dla ich rozwoju przy optymalizacji wykorzystania przestrzeni. Zostaną stworzone nowe atrakcyjne tereny przemysłowe dla przyszłych inwestorów, co przyczyni się do rozwoju gminy.

 

            12.      Budowa centrum kulturalno-administracyjnego gminy Końskie.

 

            W związku z nieuregulowanym stanem własnościowym Zespołu Pałacowo-Parkowego, uniemożliwiającym dokonywanie prac remontowych mieszczących się w nim: Urzędu Miasta
i Gminy, Biblioteki oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury, istnieje potrzeba przeniesienia do nowego lokum. Planuje się wybudowanie centrum kulturalno-administracyjnego gminy, które
w sąsiedztwie starostwa pomieści UMiG i jednostki administracyjne gminy.

 

            13.            Zieleń miejska.

            Głównym zadaniem będzie dbałość o istniejące tereny zieleni oraz tworzenie warunków do ich rozwoju poprzez:

- prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych,

- coroczne uzupełnianie nasadzeń drzew i krzewów,

- bieżącą konserwację i remonty ławek, koszy, oświetlenia parkowego i urządzeń przeznaczonych do zabawy dla dzieci i młodzieży,

- tworzenie nowych placów zabaw i ich wyposażanie w urządzenia na terenach gdzie zaistnieją
w tym zakresie inicjatywy społeczne.

 

            14.            Targowiska miejskie.

            Ze względu na pełnioną funkcję i tradycję istniejące targowice wymagają uporządkowania
i podniesienia standardu. W szczególności stworzenie godziwych warunków zarówno osobom sprzedającym jak i kupującym. W tym celu zachodzi potrzeba włączenia nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu ulic Dolnej i Spółdzielczej w obszar istniejącej targowicy oraz podjęcie prac projektowych i realizacyjnych obiektu pod nazwą bazar miejski.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/06 09:08:38
Redaktor: Administrator