Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała Nr XII/60/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 czerwca 2007r.

 

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2007 – 2011”

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 i pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,  Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 86, poz. 602,  Nr 249, poz. 1833) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§1.Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2007 - 2011”.

Program ten stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§4.Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                          Marian Gąszcz

      

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/06 11:17:00
Redaktor: Administrator