Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr XII/61/2007

Rady Miejskiej w Końskich

   z dnia 28 czerwca  2007 r.

 

 

w sprawie: uchwalenia „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie ”

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,  Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Końskie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący  Rady  Miejskiej

                                                                                           Marian Gąszcz   

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Niniejsza uchwała jest realizacją zadań wynikających z Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Końskie przyjętego uchwałą Nr XVIII/174/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004 roku.

Zadanie to ma na celu przyśpieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego zagospodarowania.

 


 

 

 

Pliki do pobrania:
       xii_61_zalaczniki.rar

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/09/03 15:03:35
Redaktor: Administrator