Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr XII/62/2007

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 28 czerwca 2007r.


w sprawie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy KońskieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41; Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319; z 2007r. Nr. 225 poz 1635), Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:§1


Uchwala sie aktualizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie, zwane dalej „Studium”§2


„Studium” stanowi:

  1. część opisowa „Studium”


Załącznik Nr 1: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie – wprowadzenie, analiza i diagnoza stanu istniejącego, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego i rozwoju, kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy i uzasadnienie i synteza studium


Załącznik Nr 2: Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie


  1. część graficzna „Studium”

Załącznik Nr 1: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie w skali 1:10000


Załącznik Nr 2: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie w skali 1:5000


Załącznik Nr 3: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie – Uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej – sieć gazownicza i cieplna w skali 1:25000Załącznik Nr 4: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie – Uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej – sieć wodno – kanalizacyjna w skali 1:25000


Załącznik Nr 5: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie – Uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej – system elektroenergetyczny w skali 1:25000


Załącznik Nr 6: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie – Uwarunkowania formalno – prawne – zasięg planów miejscowych i projektów planów w skali 1:25000


Załącznik Nr 7: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie – kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w skali 1:25000


Załącznik Nr 8: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie – kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej – sieć gazownicza i cieplna w skali 1:25000


Załącznik Nr 9: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie – Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej – wodno – kanalizacyjnej w skali 1:25000


Załącznik Nr 10: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie – kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej – system elektroenergetyczny w skali 1:25000


Załącznik Nr 11: Środowisko przyrodnicze – elementy biotyczne w skali 1:20000


Załącznik Nr 12: Środowisko przyrodnicze – elementy abiotyczne w skali 1:20000§3„Studium” określa wymagania długookresowej polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, obejmujące:

  1. uwarunkowania rozwoju zrównoważonego,

  2. kierunki pożądanych zmian w zagospodarowaniu,

  3. zasady ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz kształtowanie ładu przestrzennego

„Studium” stanowi podstawę prowadzenia polityki przestrzennej i działań szczególnie w zakresie:

  1. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  2. realizacji celów publicznych,

  3. realizacji strategii oraz promocji gminy w zakresie obejmującym realizację programów rozwoju, programów zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz budowy i rozbudowy infrastruktury.§4Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie§5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                           Marian Gąszcz

UZASADNIENIE
Dokonana analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie, przyjętego uchwałą Nr XIV/179/2000 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 czerwca 2000r. wykazała jego częściową nieaktualność co zostało stwierdzone Uchwałą Nr XXII/207/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005r.

W związku z powyższym Rada Miejska Uchwałą Nr XXII/208/2005 z dnia 28 lutego 2005r. przystąpiła do jego aktualizacji.

Potrzeba aktualizacji studium wynikała głównie ze zmiany stanu prawnego, jaki nastąpił po uchwaleniu studium, a w szczególności w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Niniejsza aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie stanowi realizację tej uchwały.

Sporządzona aktualizacja uzyskała pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, oraz uzgodnienia właściwych organów.Wobec powyższego istnieją podstawy formalno – prawne do przyjęcia przedłożonego projektu uchwały.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/06 11:25:07
Redaktor: Administrator