Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR XII/63/2007

  Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 czerwca 2007r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 32 ),  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 54 poz. 319; z 2007r. Nr 225 poz. 1635) w związku z Uchwałą Nr XXVI/250/05 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005r. po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie, uchwala się co następuje:

 

§1.

Przepisy ogólne

 

1.       Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej.

2.       Granice planu objętego Uchwałą określono na załączniku graficznym.

3.       Plan stanowią:

1)       ustalenia tekstu planu stanowi tekst niniejszej Uchwały;

2)       załącznik Nr 1 - rysunek w skali 1:1000;

3)       załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

4)       załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

 

4.       Plan ustala:

1)       przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania (§2);

2)       zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (§3);

3)       zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§4);

4)       zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (§5);

5)       wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej (§6);

6)       parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy (§10);

7)       granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (§7);

8)       szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym (§8);

9)       szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (§4);

10)   ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (§9);

11)   sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (§11);

12)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27. 03. 2003r. (§12);

5.       Ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:

1)       granica obszaru objętego uchwałą (granica planu);

2)       linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

3)       symbole terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4)       nieprzekraczalne linie zabudowy,

5)       obowiązujące linie zabudowy.

6.       Umieszczone na rysunku planu pozostałe elementy graficzne mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu miejscowego.

7.       Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1)    planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o których mowa w §1 pkt. 3 niniejszej uchwały;

2)      przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć w przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3)      liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych sposobach zagospodarowania;

4)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć dominujące przeznaczenie terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi;

5)      przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie terenu inne od podstawowego, dopuszczone na zasadach określonych w uchwale; przeznaczenie uzupełniające nie może przekraczać 50% powierzchni obiektu; realizacja funkcji przeznaczenia uzupełniającego nie może poprzedzać realizacji funkcji podstawowej;

6)      terenie – należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonej w planie funkcji podstawowej, oznaczony odpowiednimi symbolami użytkowania;

7)      kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku zawartą między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą częścią, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle nie mniej niż 2,0m z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa,

8)      nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą plan zakazuje sytuowania zabudowy;

9)      obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której plan nakazuje sytuowanie zabudowy;

10)  powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię gruntu rodzimego pokrytego roślinnością oraz wodę powierzchniową, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2 w stosunku do powierzchni terenu;

11)  ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno –gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne;

12)  zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zieleń ogólnodostępną z zaprojektowaną (zakomponowaną) szatą roślinną i towarzyszącym detalem urbanistycznym w sposób odpowiadający parkowo – krajobrazowym zasadom kształtowania założeń roślinnych;

13)  klasie ulicy – należy przez to rozumieć przypisanie drodze odpowiednich parametrów technicznych wynikających z jej cech funkcjonalnych ustalonych w przepisach szczególnych.

 

 

§2

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zagospodarowania i zabudowy terenu.

 

1.       Ustala się następujące przeznaczenie terenów, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi teren o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oznaczonych poszczególnymi symbolami zgodnie z rysunkiem planu:

1)           UA                     tereny usług administracji;

2)           U                       tereny usług komercyjnych;

3)           MN/U     tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

4)           MN                    teren zabudowy jednorodzinnej;

5)           ZP                      tereny zieleni urządzonej;

6)           EE                     teren infrastruktury elektroenergetycznej (stacja trafo);

7)           KD                     tereny dróg (ulic) publicznych;

                             - KDL  - ulica lokalna;

                             - KDD - ulica dojazdowa;

8)           KDP                  teren placu miejskiego;

9)           KS                     teren komunikacji (parking).

2.       Dla terenów, o których mowa w pkt 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

 

§3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

 

1.      Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające szczególnie starannego ukształtowania:

1)       reprezentacyjna aleja stanowiąca główny element kompozycji urbanistycznej nowego centrum administracyjnego:

a)       zieleń komponowana (wysoka i niska), przebieg alei podkreślony gatunkami liściastymi o koronach kulistych;

b)       obowiązuje zastosowanie jednorodnej nawierzchni na całej długości alei, z wyraźnym wyodrębnieniem (kolor i rodzaj materiału) ciągów pieszych od jezdni;

c)       jednorodne oświetlenie dostosowane skalą do ruchu pieszego;

2)       elewacje obiektów usług administracji oznaczone symbolem graficznym na rysunku planu wymagają nadania wystroju architektonicznego o wysokich walorach estetycznych (forma, materiał);

3)       obowiązuje zachowanie otwarcia w kierunku budynku Starostwa (prześwit - brama) na terenie 1UA;

4)       zieleń urządzoną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1ZP należy zaprojektować odrębnie z nadaniem formy zielonego „salonu” miejskiego;

5)       element małej architektury oznaczony symbolem graficznym (na terenie 1KDP) należy zaprojektować w formie fontanny lub rzeźby z elementem wody;

6)       rysunek nawierzchni miejsc postojowych i tras dojazdowych na terenie 1KS należy wyróżnić rodzajem materiału (żwir, kostka brukowa, kostka granitowa itp.);

7)       formy architektoniczne budynków należy kształtować w nawiązaniu do obiektów sąsiednich, w celu stworzenia harmonijnego w wyrazie i czytelnego w przestrzeni nowego centrum miasta.

2.      Obowiązuje kablowanie istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych.

3.      Ogrodzenia dla terenów usług – kute stalowe lub brak ogrodzenia.

4.      Ogrodzenia dla terenów mieszkaniowych – zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych (betonowych); ograniczenie wysokości do 120cm nad poziomem terenu.

5.        Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2

 

§4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

 

1.       Eksploatacja obiektów nie powinna powodować przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach szczególnych.

2.       Nakazuje się ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych poprzez:

1)       zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu;

2)       objęcie całego obszaru opracowania zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych;

3)       składowanie odpadów stałych na utwardzonych placykach przystosowanych do gromadzenia odpadów, przy zastosowaniu zbiórki selektywnej;

4)       odprowadzenie wód opadowych z ciągów komunikacyjnych, placów parkingowych i terenów usługowych do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej (z zastosowaniem podczyszczalni).

3.       Nakazuje się ochronę powietrza poprzez:

1)       zaopatrzenie obszarów zabudowy w energię cieplną poprzez scentralizowany system ciepłowniczy miasta lub (w szczególnych przypadkach) ze źródła indywidualnego przy wykorzystaniu czynnika grzewczego niskoemisyjnego;

2)       stosowanie zieleni izolacyjnej przy ciągach komunikacyjnych, zalecane są gatunki rodzime liściaste, odporne na emisję spalin samochodowych.

4.       Nakazuje się w obrębie terenów U, UA, MN/U, MN podlegających ochronie akustycznej, zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu dla ulic, równego:

                        - 60dB w porze dnia;

                        - 50dB w porze nocy;

oraz dopuszczalnego poziomu hałasu powodowanego przez pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu równego:

                        - 55dB w porze dnia;

                        - 45dB w porze nocy.

5.       Nakazuje się kształtowanie wprowadzanie nowej zabudowy z uwzględnieniem istniejącej zieleni. Wycinanie drzewostanu powinno mieć charakter marginalny i sprowadzać się do egzemplarzy najmniej wartościowych.

6.       Zakazuje się lokalizacji funkcji wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

7.       Na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie występują ograniczenia wynikające z ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody.

 

 

§ 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej.

1.       Obszar objęty opracowaniem planu nie jest przedmiotem bezpośredniego zainteresowania konserwatorskiego, nie ustala się więc zasad dotyczących problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w znaczeniu ochrony zabytków i stref ochrony konserwatorskiej.

2.       Na obszarze objętym opracowaniem nie ma ujawnionych stanowisk archeologicznych. W wypadku przypadkowego znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, znalazca zobowiązany jest zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, a jeśli nie jest to możliwe – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

3.       Na obszarze objętym opracowaniem nie występują obiekty małej architektury kultowej, pomniki oraz inne dobra kultury współczesnej.

4.       Nakazuje się zachowanie strefy ekspozycji kościoła pw. Św. Mikołaja z zachowanego fragmentu historycznego traktu handlowego (obecnie ulica Wjazdowa). Na wskazanym na rysunku obszarze obowiązuje zakaz utrzymania i prowadzenia nasadzeń drzew o wys. powyżej 4m, a także lokalizacji billboardów i wolnostojących nośników reklam.

 

§ 6

Zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 

1.       Plan ustala następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych dla terenów oznaczonych symbolem 1KDP, 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 1KDL, 2KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD:

1)       wszystkie tereny przestrzeni publicznych należy oświetlić;

2)       oświetlenie należy zaprojektować w ujednoliconym stylu;

3)       zakazuje się lokalizowania reklam wolnostojących.

 

§ 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

1.                 W planie nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

 

§ 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

 

1.       Wydzielone działki budowlane muszą mieć zapewniony dostęp do sieci infrastruktury technicznej.

2.       Podziału terenu należy dokonać zgodnie z wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania (zgodnie z rysunkiem planu).

3.       Dopuszcza się korygujące podziały działek.

4.       Szczegółowe zasady i warunki ewentualnego scalania i podziału nieruchomości:

1)       w planie wyznacza się tereny proponowanego scalania i podziału (z oznaczeniem na rysunku planu orientacyjnego podziału);

2)       minimalne szerokości frontów działek - 30,0m;

3)       minimalne powierzchnie działek – 1500m2;

4)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90o.

 

§ 9

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

 

1.       Wyznacza się tereny i trasy komunikacyjne, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe:

1)       KD                 - ulice publiczne.

2.       Ze względów na funkcję w sieci drogowej ustala się następującą klasyfikację ulic:

1)       KDL                          - ulica lokalna;

2)       KDD              - ulica dojazdowa.

3.       Dla poszczególnych klasyfikacji ulic plan ustala następujące parametry:

1)       1KDD ulica dojazdowa;

                 - szerokość pasa drogowego 10,0m;

                 - szerokość jezdni 6,0m;

- nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni po stronie wschodniej 6,0m;

                 - pasy zieleni obustronne 2 x 2,0m;

2)       2KDD ulica dojazdowa;      

                 - szerokość pasa drogowego 14,0m;

                 - szerokość jezdni 6,0m;

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu usług od krawędzi jezdni 8,0m;

- obowiązująca linia zabudowy dla terenu usług administracji zgodnie z rysunkiem planu;

                 - pasy zieleni obustronne pomiędzy jezdnią a chodnikiem 2 x 1,0m;

                 - chodniki obustronne 2 x 2,0m;

                 - pasy zieleni pomiędzy chodnikiem a linią rozgraniczającą 2 x 1,0m;

- dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających ulicy;

3)       3KDD ulica dojazdowa;

                 - szerokość pasa drogowego 26,0m;

                 - szerokość jezdni 6,0m;

- nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni 14,0m;

- obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- pasy zieleni obustronne pomiędzy jezdnią a chodnikiem 2 x 3,0m;

                 - trasy rowerowe obustronne 2 x 2,5m;

                 - chodniki obustronne 2 x 2,0m;

                 - pasy zieleni pomiędzy chodnikiem a linią rozgraniczającą 2 x 2,5m;

- w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 3 ust. 1 pkt. 1 dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

4)       1KDL ulica lokalna; 

                 - szerokość pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu;

                 - szerokość jezdni 7,0m;

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- pasy zieleni obustronne pomiędzy jezdnią a chodnikiem o szerokości zmiennej;

- chodniki obustronne 2 x 1,5m;

5)       2KDL ulica lokalna;

                 - szerokość pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu;

                 - szerokość jezdni 7,0m;

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- pasy zieleni obustronne pomiędzy jezdnią a chodnikiem o szerokości zmiennej;

- chodnik jednostronny szerokości 1,5m, jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m (zgodnie z rysunkiem planu);

- pasy zieleni pomiędzy chodnikiem a linią rozgraniczającą o szerokości zmiennej;

- zieleń w pasie drogowy komponowana niska i średnia (do wysokości 4,0m), zakaz stosowania nasadzeń zieleni wysokiej.

4.       Adaptuje się istniejący układ komunikacyjny z uwzględnieniem przepisów szczególnych.

5.       Wyznacza się nowy układ komunikacyjny w powiązaniu z układem istniejącym (poprzez skrzyżowania z ul. Staszica i ul. Wjazdową).

6.       Nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych w granicach wyznaczonych terenów w ilości odpowiadającej zakładanemu programowi użytkowemu przy zastosowaniu minimalnych wskaźników:

1)       handel i usługi           - 80 miejsc parkingowych / 1000 m2 powierzchni sprzedaży;

2)       biura                          - 100 miejsc parkingowych / 1000 m2 powierzchni użytkowej;

7.       W liniach rozgraniczających ulic wzdłuż jezdni należy realizować sieci infrastruktury technicznej.

8.       Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie elektroenergetyki:

1)       ustala się zaopatrzenie w energię elektroenergetyczną z sieci średniego napięcia poprzez istniejące stacje transformatorowe (teren oznaczony symbolem EE; druga stacja zlokalizowane poza obszarem opracowania, na terenie Starostwa)

2)       dopuszcza się realizację nie wskazanych na rysunku planu stacji transformatorowych (np. dla potrzeb usług) na terenie, na którym wystąpią takie potrzeby – na etapie projektu realizacyjnego,

3)       dopuszcza się zmiany przebiegu sieci elektroenergetycznych w ramach opracowania projektu budowlanego, po uzgodnieniu warunków z zarządcą sieci.

4)       sieć elektroenergetyczną należy realizować jako skablowaną sieć podziemną.

 

9.       Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1)       zaopatrzenie w wodę z systemu wodociągowego zasilanego z miejskich ujęć wód głębinowych;

2)       projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącej sieci wodociągowej Ø100 w ul. Staszica i Ø150 w ul. Wjazdowej;

3)       dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących sieci wodociągowych w ramach opracowania projektu budowlanego, po uzgodnieniu warunków z zarządcą sieci.

 

10.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych:

1)       odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów nie skanalizowanych poprzez system tłoczno-grawitacyjny do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø300 w ulicy Staszica i istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø200 w ul. Wjazdowej;

2)       w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacyjnej poza terenem komunikacji w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości;

3)       dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących sieci sanitarnych w ramach opracowania projektu budowlanego, po uzgodnieniu warunków z zarządcą sieci.

 

11.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

1)       odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic, utwardzonych placów, terenów zabudowy usługowej (po uprzednim podczyszczeniu) do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø600 w ul. Staszica i istniejącej kanalizacji deszczowej Ø500 w ul. Wjazdowej;

2)       dopuszcza się zmiany przebiegu sieci kanalizacji deszczowej w ramach opracowania projektu budowlanego, po uzgodnieniu warunków z zarządcą sieci.

 

12.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie gazyfikacji:

1)       przewiduje się zaopatrzenie w gaz z istniejących i rozbudowywanych sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia;

2)       rozbudowana sieć gazowa średniego napięcia zasilana będzie z istniejącej sieci gazowej Ø63 w ul. Wjazdowej;

3)       dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących sieci gazowych w ramach opracowania projektu budowlanego, po uzgodnieniu warunków z zarządcą sieci.

 

13.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie energetyki cieplnej:

1)       zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie z miejskiej ciepłowni;

2)       dopuszcza się zaopatrzenie budynków w energię cieplną z indywidualnych źródeł wykorzystując niskoemisyjne paliwa;

3)       w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia sieci ciepłowniczych poza terenem komunikacji w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości;

4)       dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących sieci ciepłowniczych w ramach opracowania projektu budowlanego, po uzgodnieniu warunków z zarządcą sieci.

 

14.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie telekomunikacji:

1)       dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących sieci telekomunikacyjnych w ramach opracowania projektu budowlanego, po uzgodnieniu warunków z zarządcą sieci;

2)       nakazuje się realizację nowych sieci telekomunikacyjnych liniami kablowymi podziemnymi sytuowanymi w liniach rozgraniczających ulic.

 

15.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące gospodarki odpadami:

1)      przewiduje się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych;

2)      potrzeby terenowe dla selektywnego gromadzenia odpadów należy przewidzieć w projektach realizacyjnych;

3)      wywóz odpadów komunalnych na składowisko w Końskich, (w perspektywie do 2010r.), docelowo zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”.

 

§ 10

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

 

1.       Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP ustala się:

1)       Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej;

2)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 3 dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 6 dotyczące zasad wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4)       dostępność terenu poprzez sieć ulic - zgodnie z rysunkiem planu;

5)       zakazuje się lokalizowania jakiekolwiek zabudowy kubaturowej;

6)       zakazuje się ogradzania terenu;

7)       nakazuje się urządzenie komponowanej zieleni wysokiej, średniej i niskiej;

8)       nakazuje się realizację ciągów pieszych;

9)       nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznej czynnej na min 60 % terenu;

10)   powierzchnia utwardzona nie może przekraczać max 40 % terenu;

11)   nakazuje się zakomponowanie powierzchni utwardzonych, powiązań z zielenią i elementami małej architektury w drodze opracowania odrębnego projektu zagospodarowania terenu.

 

2.       Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZP, 3ZP i 4ZP ustala się:

1)       przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej;

2)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 3 dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 6 dotyczące zasad wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4)       dostępność terenu poprzez sieć ulic - zgodnie z rysunkiem planu;

5)       zakazuje się lokalizowania jakiekolwiek zabudowy kubaturowej;

6)       zakazuje się ogradzania terenu;

7)       nakazuje się urządzenie zieleni wysokiej i niskiej;

8)       nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznej czynnej na min 80 % terenu;

9)       nakazuje się realizację ciągów pieszych i rowerowych;

10)   dopuszcza się modernizację i budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

 

3.       Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2UA ustala się:

1)       przeznaczenie terenu: tereny usług administracji;

2)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 3 dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 4 zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 9 ust. 6 dotyczące zapewnienia minimalnej ilości miejsc parkingowych;

5)       dostępność terenu poprzez sieć ulic - zgodnie z rysunkiem planu;

6)       nieprzekraczalna linia zabudowy:

a)    od krawędzi jezdni projektowanej ulicy 3KDD 14,0m;

b)    od krawędzi jezdni projektowanej ulicy 2KDD 8,0m;

7)       obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

8)       nakazuje się lokalizowanie obiektów kubaturowych o parametrach:

a)    budynki o wysokości do czterech kondygnacji;

b)    elewacje budynków realizowane z wykorzystaniem wysokogatunkowych materiałów (tynki szlachetne, okładziny kamienne, ceramika, stal, aluminium, szkło);

c)    elewacja o kolorystyce harmonijnej, stonowanej, kolory pastelowe;

d)    dachy dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 15º do 40º;

e)    zakazuje się stosowania pokryć dachowych w jaskrawych kolorach (między innymi jasnoczerwony);

9)       nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na min 30 % terenu,

10)   dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych w pasie zieleni izolacyjnej do 40% powierzchni,

11)   dopuszcza się lokalizowanie nośników reklam w formie masztów flagowych;

12)   dopuszcza się budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;

13)   nakazuje się umieszczenie syreny alarmowej na budynku administracji publicznej.

4.       Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1UA, 3UA ustala się:

1)                 przeznaczenie terenów: tereny usług administracji;

2)                 w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 3 dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)                 w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 4 zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)                 w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 9 ust. 6 dotyczące zapewnienia minimalnej ilości miejsc parkingowych;

5)                 dostępność terenu poprzez sieć ulic - zgodnie z rysunkiem planu;

6)                 nieprzekraczalna linia zabudowy:

a)    od krawędzi jezdni drogi 2KDL ul. Wjazdowa 15,0m;

b)    od krawędzi jezdni projektowanej ulicy 3KDD 14,0m;

c)    od krawędzi jezdni projektowanej ulicy 2KDD 8,0m;

7)                 obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

8)                 nakazuje się lokalizowanie obiektów kubaturowych o parametrach:

a)    budynki o wysokości do czterech kondygnacji;

b)    elewacje budynków realizowane z wykorzystaniem wysokogatunkowych materiałów (tynki szlachetne, okładziny kamienne, ceramika, stal, aluminium, szkło);

c)    elewacja o kolorystyce harmonijnej, stonowanej, kolory pastelowe;

d)    dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 15º do 40º;

e)    zakazuje się stosowania pokryć dachowych w jaskrawych kolorach (między innymi jasnoczerwony);

9)                 nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na min 30% terenu;

10)             nakazuje się urządzenie w terenie oznaczonym symbolem 1UA pasa zieleni izolacyjnej (wysokiej i niskiej) odpornej na działanie zanieczyszczeń komunikacyjnych wzdłuż ul. Staszica;

11)             dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych w pasie zieleni izolacyjnej do 40% powierzchni;

12)              dopuszcza się lokalizowanie nośników reklam w formie masztów flagowych;

13)             dopuszcza się budowę nowych sieci infrastruktury technicznej.

 

5.       Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się:

1)       przeznaczenie terenu: teren usług komercyjnych;

2)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 4 zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 9 ust. 6 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych;

4)       dostępność terenu poprzez sieć ulic –zgodnie z rysunkiem planu;

5)       nieprzekraczalna linia zabudowy:

a)    od krawędzi jezdni ul. Staszica zgodna z rysunkiem planu;

b)    od krawędzi jezdni drogi 1KDL ul. Wjazdowa zgodna z rysunkiem planu;

c)    od krawędzi jezdni projektowanej drogi 2KDD 8,0m;

6)       nakazuje się lokalizowanie obiektów kubaturowych o parametrach:

a)    budynki do trzech kondygnacji;

b)    elewacje budynków realizowane z wykorzystaniem wysokogatunkowych materiałów (tynki szlachetne, okładziny kamienne, ceramika, stal, aluminium, szkło);

c)    elewacje o kolorystyce stonowanej, kolory pastelowe;

d)    dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 15º do 40º;

e)    zakazuje się stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych, agresywnych;

7)       nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na min 30% terenu;

8)       nakazuje się urządzenie zieleni izolacyjnej wysokiej, (nasadzenie gatunków odpornych na działanie zanieczyszczeń komunikacyjnych) wzdłuż ul. Staszica;

9)       dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych w pasie zieleni izolacyjnej do 40% powierzchni;

10)   dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych ściennych;

11)   dopuszcza się budowę nowych sieci infrastruktury technicznej.

 

6.       Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się:

1)       przeznaczenie terenu: teren usług komercyjnych;

2)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 4 zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 9 ust. 6 dotyczące zapewnienia minimalnej ilości miejsc parkingowych;

4)       dostępność terenu poprzez sieć ulic - zgodnie z rysunkiem planu;

5)       nieprzekraczalna linia zabudowy:

a)    od krawędzi jezdni drogi 1KDL ul. Wjazdowa zgodna z rysunkiem planu;

b)    od krawędzi jezdni projektowanej drogi 2KDD 8,0m;

6)       nakazuje się lokalizowanie obiektów kubaturowych o parametrach:

a)    budynki o wysokości do trzech kondygnacji;

b)    elewacje budynków realizowane z wykorzystaniem wysokogatunkowych materiałów (tynki szlachetne, okładziny kamienne, ceramika, stal, aluminium, szkło);

c)    elewacja o kolorystyce harmonijnej, stonowanej;

d)    dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 15º do 40º;

e)    zakazuje się stosowania pokryć dachowych w jaskrawych, agresywnych kolorach;

7)       nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na min 40% terenu;

8)       dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych ściennych;

9)       dopuszcza się budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;

10)   dopuszcza się wprowadzenia funkcji mieszkaniowej nie przekraczającej 20% powierzchni zabudowy.

7.       Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U, 4U, 5U, 6U ustala się:

1)       przeznaczenie terenu: tereny usług komercyjnych;

2)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 4 zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 9 ust. 6 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych;

4)       dostępność terenu poprzez sieć ulic – zgodnie z rysunkiem planu;

5)       nieprzekraczalna linia zabudowy:

a)    od krawędzi jezdni ul. Staszica zgodna z rysunkiem planu;

b)    od krawędzi jezdni projektowanej drogi 2KDD 8,0m;

6)       nakazuje się lokalizowanie obiektów kubaturowych o parametrach:

a)    budynki o wysokości do trzech kondygnacji;

b)    elewacje budynków realizowane z wykorzystaniem wysokogatunkowych materiałów (tynki szlachetne, okładziny kamienne, ceramika, stal, aluminium, szkło);

c)    elewacje o kolorystyce harmonijnej, stonowanej, kolory pastelowe;

d)    dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 15º do 40º;

e)    zakazuje się stosowania pokryć dachowych w jaskrawych, agresywnych kolorach;

7)       nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na min 20% terenu;

8)       nakazuje się urządzenie zieleni izolacyjnej wysokiej, odpornej na działanie zanieczyszczeń komunikacyjnych wzdłuż ul. Staszica;

9)       nakazuje się urządzenie w terenie oznaczonym symbolem 5U, 6U zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej pasem szerokości min.10,0m wzdłuż granicy parku kulturowego;

10)   dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych w pasie zieleni izolacyjnej do 40% powierzchni;

11)   dopuszcza się budowę nowych sieci infrastruktury technicznej.

 

8.       Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U i 8U ustala się:

1)       przeznaczenie terenu: tereny istniejących usług komercyjnych;

2)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia §4 zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia §6 dotyczące zasad wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia §9 ust. 6 dotyczące zapewnienia minimalnej ilości miejsc parkingowych;

5)       dostępność terenu poprzez sieć ulic – zgodnie z rysunkiem planu;

6)       nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

7)       adaptuje się istniejące obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;

8)       nakazuje się lokalizowanie obiektów kubaturowych o parametrach:

a)    budynki do dwóch kondygnacji;

b))   elewacje budynków realizowane z wykorzystaniem wysokogatunkowych materiałów (tynki szlachetne, okładziny kamienne, ceramika, szkło);

c)    elewacja o kolorystyce harmonijnej, stonowanej, kolory pastelowe;

d)    dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 15º do 40º;

e)    zakazuje się stosowania pokryć dachowych w jaskrawych, agresywnych kolorach;

9)       nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na min 20% terenu;

10)   nakazuje się urządzenie w terenie oznaczonym symbolem 7U zieleni izolacyjnej pasem szerokości min.10,0m wzdłuż granicy parku kulturowego;

11)   dopuszcza się remonty, przebudowy oraz rozbiórki budynków adaptowanych;

12)   dopuszcza się remonty i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej

 

9.       Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U ustala się:

1)       przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 4 zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 9 ust. 6 dotyczące zapewnienia minimalnej ilości miejsc parkingowych;

4)       dostępność terenu poprzez sieć ulic – zgodnie z rysunkiem planu;

5)       nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

6)       adaptuje się istniejące obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;

7)       dopuszcza się remonty, nadbudowy i rozbudowy budynków adaptowanych;

8)       parametry zabudowy:

a)    budynki wys. do dwóch kondygnacji;

b)    elewacje budynków realizowane z wykorzystaniem wysokogatunkowych materiałów (tynki szlachetne, okładziny kamienne, ceramika, szkło);

c)    elewacje o kolorystyce harmonijnej, stonowanej, kolory pastelowe;

d)    dachy dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 30o do 45o;

e)    zakazuje się stosowania pokryć dachowych w jaskrawych, agresywnych kolorach;

9)       nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej min 40% terenu;

10)   dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych ściennych;

11)   dopuszcza się remonty istniejących i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej.

 

10.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN ustala się:

1)     przeznaczenie terenu: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)     dostępność terenu poprzez ulicę dojazdową (poza obszarem opracowania);

3)     dopuszcza się remonty, rozbudowy, przebudowy oraz rozbiórki istniejącej zabudowy;

4)    dopuszcza się modernizację i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej.

 

11.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDP ustala się:

1)    przeznaczenie terenu: teren placu miejskiego;

2)    w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia §3 dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia §6 dotyczące zasad wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

4)       zakazuje się lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej;

5)       nakazuje się realizację obiektów małej architektury (ławki, siedziska, kwietniki itp.);

6)       nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na min 30 % terenu.

 

12.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS ustala się:

1)       przeznaczenie terenu: teren urządzeń komunikacji – plac parkingowy;

2)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 3 ust. 1 dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)       w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia § 4 ust 1 zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)       nakazuje się wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej;

5)       zakazuje się lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej;

6)       dopuszcza się modyfikację zaproponowanego na rysunku planu układu miejsc parkingowych.

 

13.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE ustala się:

1)       przeznaczenie terenu: teren istniejącej stacji transformatorowej;

2)       dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej;

3)       dopuszcza się remonty istniejącego obiektu;

4)       zakazuje się realizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej nie związanej z przeznaczeniem podstawowym terenu.

 

§ 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

 

1.       Tereny dla których plan ustala przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. Na terenach tych zakazuje się budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z przewidzianą funkcją w planie.

 

§ 12

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

1.       Określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1)    30%   - dla terenu zabudowy usług komercyjnych;

2)    30%   - dla terenu zabudowy usług komercyjnych/zabudowy mieszkaniowej;

3)    0%     - dla terenu zabudowy administracyjnej;

4)    0%     - dla terenów przewidzianych pod inwestycje celu publicznego oraz dla obszarów zagospodarowanych o charakterze ekologicznym (tereny zieleni).

 

§ 13

Przepisy końcowe i przejściowe

 

1.       Plan obejmuje tereny wyłączone z użytkowania rolnego (nie wymaga zgody na odrolnienie).

2.       Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

3.       Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

                                                                  

 

                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                 Marian Gąszcz

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej  stanowi realizację polityki przestrzennej gminy Końskie określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie, które zakłada pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru gminy. Teren objęty niniejszą uchwałą, studium określa jako „proponowany obszar nowego centrum administracyjno – usługowego”.

Dla tego obszaru brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a ostatnio obowiązujący miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie zatwierdzony uchwałą Nr XI/50/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Końskich z dnia 21 września 1989r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 22/89, poz. 371), zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr V/41/94 z 24 listopada 1994r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 12/94, poz. 145) )utracił swoją moc z dniem 31 grudnia 2003 r. oraz nie spełnił wymogów obowiązujących przepisów prawnych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i z przepisów odrębnych.

Główne cele w sferze przestrzennej określone w Studium w szczególności poprawa ładu przestrzennego w obrębie terenów zainwestowanych oraz przygotowanie ofertowych terenów dla realizacji inwestycji strategicznych aktywizujących rozwój miasta i gminy spowodowały podjęcie przez Radę Miejską Uchwały Nr XXVI/250/2005 w dniu 27 czerwca 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej.

Niniejszym plan miejscowy stanowi realizację tej uchwały.

  

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/06 11:42:10
Redaktor: Administrator