Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała Nr XII/64/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 czerwca 2007r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego.

 

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319; z 2007r. Nr 225 poz. 1635) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

 

§1 Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Końskie w granicach określonych w §2

 

§2 Granice terenu objętego planem określono na mapie linią ciągłą koloru czerwonego stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie

 

§6 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia

 

  

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                         Marian Gąszcz

 

 

 

                                  U Z A S A D N I E N I E

                Uchwałą Nr Nr XXVII/209/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005r.  zmienioną Uchwałą Nr XXX/297/2005r z dnia 13 grudnia 2005r. uchwalony został Park Kulturowy Miasta Końskie. Zgodnie z art. 16 pkt 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Z dnia 17 września 2003r) dla obszarów na którym utworzono Park Kulturowy sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niniejsza uchwała ma na celu stopniową realizację tego obowiązku.

           

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/06 13:19:40
Redaktor: Administrator