Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


U C H W A Ł A Nr XII/67/2007

R a d y M i e j s k i e j w K o ń s k i c h

z dnia 28 czerwca 2007 rokuw sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia oraz obciążania nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327 /, art. 13 ust.1, art.15, art. 37, art. 72 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 ; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601 Nr 69 poz. 468/ - Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:


§ 1. 1.Uchwała określa zasady nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia i obciążania
nieruchomości.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

    a) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543z późn. zm/.

b) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

    c) Radzie- rozumie się przez to Radę Miejską w Końskich
    d) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości – należy rozumieć

    dokonywanie czynności prawnych na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste.

§ 2. Nieruchomości nabywane są przez Gminę na zasoby i pod inwestycje.

Za podstawę do nabycia przyjmuje się wycenę biegłego rzeczoznawcy. Jeżeli cena nabywanej nieruchomości jest wyższa niż 100.000,00 złotych wymagana jest odrębna uchwała Rady.

§ 3. Nieruchomości przeznaczane są do zbycia przez Burmistrza w formie zarządzenia.

Zbywanie nieruchomości następuje w trybie przetargu oraz bezprzetargowo.

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w przypadkach określonych w ustawie.
Cenę nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym ustala się na
podstawie jej wartości z uwzględnieniem kosztów związanych z opracowaniem operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

§ 4. Zbycie lub nabycie nieruchomości w drodze zamiany wymaga zgody Rady.

§ 5. Stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ustala się na 20 % ceny nieruchomości gruntowej, chyba że odrębna uchwała określa inną wysokość.

§ 6.Obciążenie nieruchomości służebnością może nastąpić bez zgody Rady jeżeli:

1). ustanowienie tego prawa następuje dla potrzeb doprowadzenia lub odprowadzenia wody, pary, prądu lub potrzeb budowy i utrzymania innych urządzeń przesyłowych.

2). jest to podyktowane potrzebą realizacji innych celów publicznych.

3). jest to niezbędne dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

§ 7 Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy określają odrębne uchwały.

§ 8. Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą wymagają zgody Rady.

§ 9. Tracą moc: Uchwała Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 września 1990 roku Nr VII/33/90 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Końskich w rejonie ulic: Południowej i Robotniczej pomiędzy osiedlem Polna a Stadionem, Uchwała Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 września
1995 roku Nr X/119/95 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Końskich a przeznaczonych pod budowę obwodnicy Kielce – Warszawa, Uchwała Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 1998 roku Nr XXIX/359/98 w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości
gruntowych oraz wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata, Uchwała Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 marca 2000 roku Nr XII/164/2000 w sprawie nabycia nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Końskie, Uchwała Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 marca 2000 roku Nr XII/166/2000 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy na rzecz byłego właściciela lub jego spadkobiercy, Uchwała Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 marca 2000 roku Nr XII/167/2000 w sprawie  sprzedaży bezprzetargowej działek budowlanych zabudowanych, położonych na terenie gminy na rzecz dzierżawców, Uchwała Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 sierpnia 2000 roku Nr XV/194/2000 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości przeznaczonych na powiększenie działek budowlanych, Uchwała Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 sierpnia 2000 roku Nr XV/196/2000 sprawie nabywania na zasoby gminy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Końskie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Marian Gąszcz


 

Uzasadnienie

do Uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia i obciążania nieruchomości.


Ustalenie nowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Końskie jest podyktowane wielokrotnymi nowelizacjami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/09 11:20:29
Redaktor: Administrator