Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR XII/68/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 12 lat zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Targowej oznaczonej numerem działki 4321 o powierzchni 0,0204 ha na rzecz Stanisława Patynowskiego.Na podstawie art 18 ust 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327 /, art 13 ust. 1 ustawy o ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601/- R a d a M i e j s k a w Końskich uchwala, co następuje:§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 12 lat nieruchomości oznaczonej jako działka numer 4321 o powierzchni 0,0204 ha, położonej w Końskich przy ulicy Targowej na rzecz Stanisława Patynowskiego.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę numer KW 45381

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   Marian GąszczUzasadnienie

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 12 lat zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Targowej oznaczonej numerem działki 4321 o powierzchni 0,0204 ha na rzecz Stanisława Patynowskiego.Nieruchomość oznaczona numerem działki 4321 o powierzchni 0,0204 ha jest dzierżawiona przez pana Stanisława Patynowskiego od 1970 roku. Teren ten dzierżawca uporządkował, a następnie zabudował budynkiem będącym przedłużeniem warsztatu znajdującego się na jego nieruchomości oraz dwoma garażami na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją czasową. Działka ta została skomunalizowana w 2006 roku jako nieruchomość zabudowana. Budynki znajdujące się na niej są nakładami pana Stanisława Patynowskiego.

Dzierżawca wystąpił z wnioskiem o wydzierżawienie mu powyższej nieruchomości na okres 12 lat.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w tej sprawie jest słuszne i zasadne.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/09 11:24:16
Redaktor: Administrator