Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


U C H W A Ł A Nr XII/69/2007

R a d y M i e j s k i e j w K o ń s k i c h

z dnia 28 czerwca 2007 rokuw sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa na realizacje zadań statutowych Gminy.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337/, art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 ; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601/ - Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Końskich oznaczonej nr 957/71 o pow. 0,0392 ha, objętej księgą wieczystą Kw. 45360 w celu realizacji zadań statutowych Gminy.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej   

                                                                               Marian Gąszcz

 


U Z A S A D N I ENIE


do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa na realizację zadań statutowych Gminy.Gmina Końskie nabyła aktem notarialnym z dnia 9 listopada 2006 r. prawo użytkowania wieczystego działki nr 957/71 o pow. 0,0392 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na przedmiotowym gruncie.

W skład naniesień wchodzi między innymi studnia głębinowa, którą należy przekazać w trwały zarząd dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich. Studnia głębinowa jest podłączona do do miejskiej sieci wodociągowej, zatem przekazanie nieruchomości w trwały zarząd zakładowi budżetowemu jest niezbędne do realizacji celu publicznego tj. / budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę (...)” - art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/09 11:28:36
Redaktor: Administrator