Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR XII/70/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka numer 6249/106 o powierzchni 0,0795 ha położonej w Końskich przy ulicy Lipowej.

 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327/, art 13 ust. 2 i 2a ustawy o ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601/ - R a d a M i e j s k a w Końskich uchwala, co następuje:§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Lipowej, będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej jako działka numer 6249/106 o powierzchni 0,0795 ha dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW 43988.

§ 2. Nieruchomość ta zostanie przeznaczona na cele mieszkaniowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                 Marian Gąszcz 

Uzasadnienie

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka numer 6249/106 o pow. 0,0795 ha położonej w Końskich przy ulicy Lipowej.Działka oznaczona numerem 6249/106 o powierzchni 0,0795 ha położona w Końskich jest własnością Skarbu Państwa. Stanowi ona wraz z działką numer 6224 o powierzchni 0,0254 ha (będącą własnością Gminy Końskie) tereny mieszkaniowe. Obie te działki są w użytkowaniu wieczystym Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Gmina Końskie zamierza wystąpić do Starostwa z wnioskiem o dokonanie darowizny działki na jej rzecz.

Dokonanie darowizny w/w działki na rzecz Gminy Końskie jest niezbędne ze względu na ujednolicenie własności nieruchomości składającej się z działek 6249/106 oraz 6224.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest słuszne i zasadne.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/09 11:42:52
Redaktor: Administrator