Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR XII / 71 / 2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 czerwca 2007 rokuw sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Końskich złożonej z działek oznaczonych numerami 3285/1 i 4246 o powierzchni 0,4026 ha na rzecz dzierżawcy.

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327/, art 3 ust. 1, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U. z 2003 Nr 64 poz. 592/ - R a d a M i e j s k a w Końskich uchwala, co następuje:§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości złożonej z działek oznaczonych numerami 3285/1 o powierzchni 0,2128 ha oraz 4246 o powierzchni 0,1898 ha położonych około ulicy Kieleckiej będących własnością Gminy Końskie, stanowiących grunt rolny za cenę 6.864,00 zł (sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote) na rzecz dzierżawcy Karola Kulety. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Końskich – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW 6357.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/281/2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                               Marian Gąszcz 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Końskich złożonej

z działek oznaczonych numerami 3285/1 i 4246 o powierzchni 0,4026 ha na rzecz dzierżawcy.Nieruchomość złożona z działek oznaczonych numerami 3285/1 i 4246 o łącznej powierzchni 0,4026 ha położona w Końskich jest dzierżawiona przez Karola Kuletę. Umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej z datą pewną.

Posiada on gospodarstwo rolne o powierzchni 1,45 ha a dzierżawione grunty położone są w sąsiedztwie jego nieruchomości.

Aktualna cena powyższej nieruchomości została ustalona w oparciu o obecną wartość na podstawie aktualizacji operatu szacunkowego.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/09 11:48:50
Redaktor: Administrator